Andelsmejeriet Billesborg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Mejeriet Billesborg, 1908
Andelsmejeriet Billeborg, Billesvej 8, Nykøbing Sjælland.

Inden Billesborg blev startet 1908 leverede egnens landmænd mælk til Rørvig Mejeri, og dette havde et udsalg i Nykøbing Sjælland, hvor man kunne gå hen og købe mælk.

Der blev også solgt mælk fra stalddør hos garver Schacke på Vesterbro, hos vognmand Peter Madsen i Lindeallé og hos avlsbruger Chr. Jensen på Rørvigvej, men så vidt vides var der ingen mælkevogn på gaden før 1908.

+

Billesborg blev oprettet 1908 under medvirken af statskonsulent A. P. Hansen.

På Billesborgs første dag den 30. november 1908 står der i kassebogen: Solgt mælk fra Mejeriet 53 øre, 30 pd. Sk. - Mælk til bager Iversen 45 øre.

Den 1. december begyndte mælkevognen at køre i byen, og den solgte den første dag for 22 kroner og 96 ører.

Ved den første afregning med andelshaverne udbetaltes 4.500 kroner for 4 uger.

1915 kom mejeriudsalget til.

Beboelsen er særskilt, og rummer 6 værelser, hvoraf 2 er til personalet.

Der er to medarbejdere hvis løn er 600,00 kr., og desuden lønnes 1 ekspeditrice og 5 kuske. Fru Martha Iversen er delvis med som mejerske.

Mejeriet har en rund skorsten, der er 22 meter høj.

1921 påbegyndtes iscremefabrikationen.

I 1931 havde mejeriet 90 leverandører med 500 køer - heraf 3 med over 20 køer og 60 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: Mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 laborant, 1 elev, 2 ekspeditricer, 2 kuske og leverandørernes 7 kuske.

Billesborg i ny skikkelse - projekttegning

I marts 1938 vedtog generalforsamlingen at mejeriet skulle udvides og ombygges. I den anledning bragte Holbæk Amts Venstreblad den 6. april følgende:


Mejeriet ”Billesborg” i ny Skikkelse

Ved Generalforsamlingen den 25. Marts, hvor det vedtoges at skride til den store Udvidelse og Modernisering af Mejeriet „Billesborg" i Nykøbing, blev det overdraget Bestyrelsen at træffe Valget mellem de to Projekter, der forelaa for Generalforsamlingen. Bestyrelsen har nu afsluttet sine Overvejelser og valgt det gennem Mejeriernes Maskinfabrik fremsendte Projekt.

Ovenstaaende Billede viser det nye Mejeri, som det vil komme til at se ud efter Ombygningen. Det ses fra det sydøstlige Hjørne ud mod Billesvej. Som det ses, bliver den østre Ende af den nuværende Facadebygning ført op i 2-Etages Højde med et Fremspring fra de nuværende Bygningslinje paa ca. 2½ Meter og fortsættes som Sidebygning mod Nord. Mejeribestyrerens Lejlighed bliver i det væsentlige bibeholdt som hidtil. De tre første Vinduer i Nybygningen ud mod Billesvej er til Kontorlokaler. Derefter følger Butiken med Indgang fra Øst og ved Siden deraf et Opholdsværelse for Ekspeditricen. De næste fire Vinduer fører ind til den Mejeriafdeling, hvor al Konsummælken behandles. Derefter følger Skummesal og Kærnehus og længst mod Nord Iscreamafdelingen. I den vestlige Del af Bygningen, som altsaa ikke ses paa Tegningen, findes Laboratorium, kølehus og alle de forskellige Rum, som er fornødne til moderne Mejeridrift.

I Etagen over Kontor og Butik bliver Værelser for Personalet. Ombygningen med Maskiner og alt Tilbehør vil som tidligere omtalt koste ca. 120,000 Kr.

Annonce 1938

1945 den 1. maj stod mejeriet overfor at skulle udskifte alle mælkeforhandlere på en gang, og man valgte:
Landmand Knud A. Petersen, Østre Lyng.
Gartneriarbejder Jens Obel Larsen, Rørvigvej, tidligere Amtshospitalet.
Mælkeforhandler Hans Mortensen, Springstrup ved Holbæk.
Foruden de tre byture bliver der tre strandture, hvor der hidtil er en af kuskene i byen, der også kar kørt ved stranden. Til at varetage strandtuirene er antaget tre avlsbrugere:
Ejner Jensen, Vangen.
Ejvind Hansen, Vestre Lyng.
Ejner Nielsen, Skærby.

1950 havde salget af børnemælk været standset i Nykøbing Sjælland i længere tid på grund af smitsom kastning i Billesborgs børnemælksbesætning på Ringholm, idet Svinninge Andelsmejeri som følge af en aftale mellem mejerierne også indstillede sit salg af børnemælk. Imidlertid har der blandt forbrugerne været et ønske om at få børnemælk, og dette ønske imødekommer mejerierne nu fra 4. februar 1950, da Andelsmejeriet Billesborg har fået en aftale med en af Holbækegnens fine børnemælksbesætninger om at få det fornødne kvantum derfra. Børnemælken der har et fedtindhold af omkring 4,2 pct. koster 62 øre pr. liter.

1951 den 14. november på den halvårlige generalforsamling, har mejeriet fået 50 nye andelshavere fra de nedlagte Stenstrup Andelsmejeri og Nakke Andelsmejeri oplyser formanden vognmand Chr. Madsen. Mælkemængden forventes at komme op på 2 millioner kg om året, og man har planer om at åbne et udsalg i Rørvig.

1952 den 12. februar har husejer Hans Ludvig Nielsen, Carlsberg-depotet, tidligere Nykøbing Sjælland, solgt sin ejendom i Rørvig til Andelsmejeriet Billesborg. Overtagelsen sker straks, men H. L. Nielsen må blive boende til 1. april.

1953 den 29. maj centraliseredes mælkehandelen i Nykøbing, og samtidig træder de nye mælkepriser i kraft. Sødmælksprisen skulle i henhold til statstilskuddets bortfald være steget med 6 øre, men på grund af den besparelse, der opnås ved centraliseringen, nøjes med en stigning på 5 øre, mens prisen bliver uforandret på skummetmælk, kærnemælk, kaffefløde og piskefløde.

Centraliseringen er blevet til ved et samarbejde mellem to mejerier, der sælger mælk i Nykøbing, nemlig Billesborg, Svinninge Andelsmejeri og mælkeudvalget.

Den går ud på at nedlægge to ruter og dele byen i distrikter til hver af de fire forhandlere, der får lov til at fortsætte. Man bibeholder de 3 mælkeudsalg, nemlig Billeborgs 2 og Svinninges det ene udsalg, og hver af de to mejerier får fremtidig en forhandler med bil, og en forhandler med hestekøretøj.

Billesborg beholder Helge Olsen med bil, og Ejner Larsen, der kører med hestekøretøj, og Svinninge beholder Børge Olsen med bil, og Kaj Knudsen med hestekøretøj. Derimod nedlægges Billesborgs ene rute med hestekøretøj, og den pågældende forhandler, Stig Hansen, aftræder med et passende vederlag. Svinninge nedlægger den rute, som Aksel Stoltze hidtil har kørt med varecykel, og Stoltze ansættes derefter som afløser, idet forhandlerne og deres fire faste medhjælpere skal have fridage og ferie på samme måde som andre funktionærer.

Efter centraliseringen skal de pågældende forhandlere blive indenfor det distrikt, der er afsat til dem, og man kan således ikke længere opleve at se 4 mælkevogne komme til samme huskarré. derimod vil det blive sådan, at der kører en vogn fra hvert af de 2 mejerier i hvert distrikt, således at kunderne ikke behøver at skifte mejeri, og man vil søge at køre således at det ene mejeri kommer først i den ene ende af distriktet, og det andet først i den anden ende. derved kan kunder, der ikke har været oppe når mælkemanden kørte forbi, dog sikre sig deres forbrug hos den anden.

Der vil kun, i modsætning til nu, blive kørt en gang dagligt på hver rute, og da turen begynder allerede kl. 4½, må man altså indstille sig på at lægge besked til mælkemanden - eller snuppe den næste.
Andelsmejeriet Billesborg ca. 1910 med stor aktivitet foran bygningen, hvor mælkekuskene er på vej ud.

Samtidig med centraliseringen indskrænkes kreditten til en uge, hvilket sker af hensyn til den enkelte forhandlers afregning med mejeriet og til afløseren, der skal handle for egen regning, og ikke må give kunderne kredit på de faste forhandleres regning.

1953 den 15. juli meddeler Svinninge Andelsmejeri og Andelsmejeriet Billesborg, at salget i Nykøbing Sjælland af børnemælk er standset, fordi veterinærmyndighederne stiller så store krav, at mejerierne ikke kan imødekomme dem. Salget kan ikke ventes genoptaget.

1967 den 1. juli har mejeriet standset is-produktionen, som mejeriet har drevet i 40 år, og sælger nu kun ud af restlageret. Hellerup Is har overtaget alle Billesborgs aftagere af is på nær en enkelt.

Mejeriet standsede driften 1. oktober 1967.

1968 den 10. april blev mejeribygningerne med to lejligheder solgt til kørerlærer Bøgvad Ibsen, Asnæs. Ejendomsskylden er vurderet til 350.000,00 kr., men køberen ønsker ikke at oplyse købesummen, og ønsker ikke at oplyse hvad han vil bruge bygningerne til.

1968 fik Mini Racerklubben 68 ophold her i lejede lokaler i et par år til kommunen købte bygningerne.

Produkthandler Egon Schou havde forretning her et års tid til 1976, hvor han flyttede tilbage til kælderforretningen i Grønnehavestræde.

1976 den 1. december flyttede Cenia Larsen ind, sammen med Jens, og åbnede "Cenia Frugt", efter hun havde overtaget grøntforretningen "Karsekælderen" på Algade 22 en tid efter Jørgen Larsen.

Siden har Nykøbing Sj. Fjernvarmeanlæg haft til huse i bygningerne.


Formænd:
Carl Christian Iversen var formand fra oprettelsen 1908 til sin død 1938.

1908 til 1909 gårdejer J. Petersen, Thorsbjerggård.

1909 til 19011 gårdejer Laurits Peter Hansen, Nordgården, Nykøbing Sj.

1911 til 1919 tækkemand Jens Jensen, Østerlyng, som også var revisor i Odsherreds Svineslagteri.

1919 til 1928 Julius Vilhelmsen, Thorsbjerg.

Derefter fulgtes med et eller to års mellemrum:

Chr. Sørensen, Østre Lyng.

1931 Adolf Larsen, Lindeallé.

Chr. Sørensen, Østre Lyng, igen.

Laur. Nielsen, Vangen, i 5 år til 1937.

1937 gårdejer Chr. Madsen, Østgården, Østre Lyng, til sin død 1952.

1952 konstitueredes gårdejer Daniel Danielsen, Nakke.

1952 til 1967 gårdejer Daniel Danielsen, Nakke.


Omtale i Holbæk Amts Venstreblad 18. maj 1940
Bestyrere:

Carl Christian Iversen fra 1908, byrådsmedlem i Nykøbing Sjælland fra 1921, og borgmester 1937-38.

Åge Nevermann mejeribestyrer fra 1939.

Han blev fejret ved 25-års jubilæet med en stor fest på Hotel Phønix, hvortil samtlige andelshavere, mælkekuske, forhandlere og medhjælpere var indbudt, og ca. 165 havde sagt ja til at deltage.


Mejeriudsalgets bestyrere i Nykøbing:

1952 fyldte frk. Marie Jensen 65 år den 8. april.


Se også: Andelsmejeriet Billesborgs udsalg i Rørvig.

+

Bemærkninger:

Mejeribestyrer Langborg Hansen, Lille Næstved, har været vikar på Billesborg.

Hans hustru er niece til borgmester Iversen.

Langborg Hansen døde kun 49 år gammel 29. januar 1946.


Kilder:

Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931.

Danske Mejerier udg. af selskabet til udgivelse af Nationale Håndbøger 1915.

Odsherreds Kysten 2. december 1976.

Holbæk Amts Venstreblad 4. februar 1950 og 12. februar og 19. og 26. maj maj 1952 og 28. maj 1953 og 26. november 1958 og 6. januar 1964 og 1. juli og 28. juli 1967 og 13. april 1968 og 13. oktober 1976 og Holbæk Amts Venstreblad "Det stod i" 10. oktober 1976 og 26. juli 1978.

Odsherred Tidende 30. januar 1946 og 27. november 1948. --SOC 12. nov 2013, 15:12 (CET)