Odsherreds Museum

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odsherreds Museum, Kirkestræde 12, Nykøbing Sjælland.

Det var overlærer H. F. C. Steincke og frue, der gav stødet til museets oprettelse gennem en privat udstilling, de arrangerede engang i 1909 på Nykøbing Sj. Tekniske Skole, af gamle ting de havde fået samlet sammen over hele Odsherred, hvis historie de begge var levende interesseret i. navnlig fru Steincke havde en vidt forgrenet slægt i herredet, og ikke mindst medlemmer af denne bidrog til udstillingen.

Odsherreds Folkemuseum, som det hed fra starten, og som efter opfordring fra forskellige bl.a. Nykøbing Sjællands borgmester H. J. F. Tamm, kan takke sin oprettelse for en person, nemlig overlærer H. F. C. Steincke (Carl Steincke), som ved utrætteligt og ihærdigt arbejde fik oprettet museet.

H. F. C. Steincke samlede en kreds af mænd fra alle egne af Odsherred til et møde 26. september 1909. På dette møde drøftedes oprettelsen af museet, og allerede 17. november samledes man på Hotel Phønix, hvor man beslutte at oprette et museum under navnet Odsherreds Folkemuseum, og et udvalg bestående af skovkasserer West, dyrlæge Vinding og skoleinspektør C. Steincke udarbejdede love, og tegnede medlemmer.

I efteråret 1909 stod der et opråb i bladene om at rejse dette museum i Nykøbing Sjælland: "En Samling af Genstande, der kan være vidnesbyrd om Folkets Levevis gennem vekslende tider" hed det bl.a. i opråbet.

Museet installeredes i den gamle skolebygning i Skolestræde 12, som foreningen købte af byen for 7000 kroner.

Den stiftende generalforsamling fandt sted på Hotel Phønix 26. januar 1910.

Man startede med 211 medlemmer hvoraf 61 medlemmer var fra Nykøbing Sjælland, 62 fra Asmindrup sogn, 25 fra Egebjerg sogn, 18 fra Grevinge sogn, 13 fra Odden sogn, og 32 fra Nakke by.

Den første bestyrelse kom til at bestå af følgende repræsentanter for land og by: Sognefoged Olsen, Sjællands Odde. - Lærer Sørensen, Nakke. - Købmand Nielsen, Frenderup. - Gårdejer Jacob Olsen, Vig. - Gårdejer Valdemar Rasmussen, Hølkerup. - Lærer Rasmussen, Asmindrup. - Proprietær Clausen, Stubberupholm. - Lærer Larsen, Hørve. - Gårdejer Poul Sams, Vallekilde. - Fra Nykøbing Sjælland distiktsleder Herskind, redaktør Jacobsen, inspektør Steincke, og som revisor skovkasserer West.

En opgørelse i 1918 viser at der allerede var ca. 1.200 numre af ting i museet, og 250 bidragsydere. Besøget har hidtil om sommeren været ca. 300.

Her har der lidt efter lidt udvidet sig, så der fandtes en værdifuld samling af sten fra bronzealderen, og en sjælden righoldig møntsamling helt fra Kristoffer den Førstes tid, samt en kopi af Solvognen. Ligeledes findes en værdifuld samling våben og nogle Odsherredsdragter og meget andet.

Indtil sin død i 1919 var overlærer H. F. C. Steincke (Carl Steincke) Museets energiske leder. Af bestyrelsesmedlemmer der siden oprettelsen har været særligt virksomme må nævnes lærer Rasmussen i Asmindrup og gårdejer Valdemar Rasmussen i Hølkerup, snedkermester Georg Christoffer Gottschalck og fhv. brændevinsbrænder J. Gr. Jensen

Efter overlærer Carl Steinckes død 1919 blev Dr. Jens Peder Larsen Egede museets formand fra 6. oktober 1919 til han døde i 1926.

1922 den 7. december blev fru Gudrun Trier Mørch museets leder, og arbejdede videre på at udvide og forbedre det sammen med snedkermester Georg Christoffer Gottschalck, som havde siddet i bestyrelsen næsten lige fra starten.

1943 den 30. januar efterfulgtes hun af bibliotekar Th. Nielsen, der havde lejlighed i museumsbygningen.

1946 den 27. august blev stationsforstander A. Windeløv ny formand.

1964 den 25. maj har bestyreren på plejehjemmet Præstevænget, Kaj Madsen, anlagt en have med et halvt hundrede krydder- og lægeurter. Det er plejeassistent Andersen, Isefjordsvej, der har opsyn med haven, og han er da også uddannet gartner. De fleste frø er fra J. E. Olsens Enke, og en del planter er fra Vitskøl Kloster i Jylland, der også har en stor klosterhave.

Indtil 1968 var kordegn K. C. Larsen (Carl Christian Emil Larsen) formand.

1968 den 27. juli er ingeniør Søren Gregersen, Skamlebæk, valgt til ny formand. Han har gjort sig bemærket ved at katalogisere museets store oldtidssamling, og han stoppede 1982.

1977 den 1. marts, på grund af helbredsproblemer, stoppede Carsten Leitner, der i mage år har passet museet med stor dygtighed.

1982 den 25. marts valgtes turistchef Marie Steen, Nykøbing Sjælland til formand for Odsherreds Museums Fællesbestyrelse i stedt for ingeniør Søren Gregersen.

Turistchef Marie Steen valgtes også til lokalformand for museet i Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 af Amtshistorisk Selskab. - Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 28. januar 1950 og 25. september 1959 og 25. januar 1960 og 25. maj 1964 og 27. april 1968 og 2. marts 1977 og 26. marts 1982.--SOC 31. okt. 2011, 12:45 (CET)