Nykøbing Sj. Tekniske Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Håndværkerforeningens Hus, Algade 78 i Nykøbing. Her var også byens tekniske skole.

Nykøbing Sjælland Tekniske Skole, Algade 78, Nykøbing Sjælland.

Skolen blev opført på initiativ af Nykøbing Sj. Håndværkerforening.

Det første initiativ til en teknisk skole skete i 1870-erne, hvor lærer Svensen ved kommuneskolen, senere Odsherreds Museum, begyndte at holde aftenskolekurser for håndværkerlærlinge.

Foreningen havde først lokale i det gamle Rådhus, men det blev endnu brugt til arrestanter, og folk med smitsomme sygdomme, og sidslidende, men efter gentagne ansøgninger fik foreningen et lokale, så alle eleverne var samlet i en stue.

Men i 1891 overtoges som gave fra byen det gamle Nykøbing Sjælland Rådhus til nedrivning for på denne plads at opføre en Teknisk Skolebygning. Man var dog forpligtet til at opføre et sprøjtehus ved siden af den opførte skole.

For at skaffe penge, blev der afholdt alle tiders fest ude i Grønnehave skov ved den runde pavillon, og festen fandt sted 26. og 27. juli 1891, den blev efter datidens forhold slået stort op. En særlig avis blev udgivet i den anledning, og den hed "Knibtangen", og benævnes som: "Teknisk physisk, metamorphorisk samt medikopfueumatisk skrift, som udkommer morgen, middag og aften, og kan uden skade læses til ethvert måltid med eller uden øl og brændevin".

1891 lørdag den 21. oktober blev grundstenen nedlagt sammen med en omfattende beskrivelse, mønter fra tiden, foreningens love, og et eksemplar af byens aviser. Alt indkapslet i kobberrør.

Tegningen til bygningen blev udført af arkitekt Julius Schmidt i København, og overslaget andrager 19.000,00 kr., foruden montering af klasselokalerne. Staten ydede et tilskud på 6.300,00 kr. plus mindre beløb af fonde. Det resterende beløb tilvejebragtes med lån, som forrentes og afdrages af foreningen.

Uddrag af grundstensdokumentet lød således: "I året 1383 d. 21. oktober i Kong Christians regeringsår nedlagdes grundstenen til Nykøbing Sj. Hårdværkerforenings tekniske skole af velværdige hr. pastor Bostrup, sognepræst for Nykøbing Sj. og Rørvig, i overværelse af byrådet, foreningens bestyrelse, skolens lærere, samt en del af foreningens medlemmer. På grunden, som er skænket af kommunen, stod byens gamle råd- og arresthus, hvor tillige var indrettet sprøjtehus. Bygningen, som var opført 1806, var nu meget brøstfældig. Siden 1877, da skolen blev oprettet, har håndværkerforeningen benyttet retslokalerne til aftenskole for håndværkerlærlinge."

Bygningen blev opført 1893-94, og indviedes til brug i 28. oktober 1894. Foruden 2 klasseværelser og mødesal, var der en bolig til opsynsmand L. Nielsen, der skulle have det hverv i 21 år.

Formanden for bestyrelsen da bygningen blev opført var skomagermester Carl Mørch.

Nykøbing Sj. Håndværkerforening står for driften af skolen.

Den Tekniske Skole har særskilte vedtægter, og ifølge disse vælges et skoleudvalg til at forestå ledelsen af undervisningen. Dette udvalg består af malermester Peter Martin Christoffersen, formand fra 1911, tømrermester og brandinspektør Carl Valdemar Andersen fra 1919, tømrermester Lauritz Peter Nielsen fra 1918. Alle spørgsmål angående skolens økonomi og skolebygningen afgøres af foreningens bestyrelse bestående af 3 mænd valgt af Håndværkerforeningen.

1918 kunne nævnes følgende formænd:

Malermester Jørgensen i 26 år. Byrådsmedlem 1900 til 1906.

Overlærer Steincke lærer i 23 og formand for skoleudvalget i 8 år. Ved jubilæeet udnævnt til æresmedlem i Håndværkerforeningen.

Tømrermester Niels Frandsen, lærer 16 år, formand 1918.

Urmager Niels Frederik Marius Ring har i 14 år været medlem af Skoleudvalget.

Håndværkerforeningen har i 1916-17 bidraget til skolen med 1.100,00 kr., foruden lotterioverskudet på 800,00 kr. Ellers støttes skolen fra staten, kommunen, Skolefondet, Holbæk amts Økonomiske Selskab og Rentierenske Fond samt renten af et legat på 500,00 kr. skænket af fru Charlotte Schoubo, anvendes til flidsbelønning til hvert års flinkeste elev.

1947 den 1. oktober havde pedel Simonsen og hustru 25 års jubilæum ved skolen.

1957 den 5. januar begyndte man på dagskole, som det blev vedtaget af ministeriet, og man startede med 55 elever.

Skoleåret 1960-61 havde det sidste hold elever, og så stoppede Nykøbing Tekniske Skole som håndværkerskole.

1962 den 18. januar er hele førstesalen udlejet til landsretssagfører Filip Jørgensen til kontor, og han flyttede ind 2. april efter endt istandsættelse, hvor der er 4 kontorlokaler, tekøkken og garderobe.


Formænd:

Carl Mørch, skomagermester, var den første formand.

Peter Martin Christoffersen.

Smedemester Svend Clausen, SmedegårdenSvanetorvet.

Indtil 1958 skorstensfejermester Evald Frederiksen.

1958 den 29. maj valgtes smedemester Orla Petersen til ny formand.

+

1950 den 10. oktober kunne kasserer og lærer ved skolen, P. J. Rasmussen fejre 40 års jubilæum som lærer, og blev fejret af en sammenkomst med bestyrelse og lærere.

+

I mange år til midt i 1950-erne var skolens pedel værkfører Chr. Simonsen, Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 4. oktober 1950 og 5. januar 1957 og 30. maj 1958 og 2. april 1962 og 13. maj 1968. - Odsherred Tidende 3. oktober 1947.--SOC 27. okt 2011, 15:52 (CEST)