Carl Steincke

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-steincke.jpg

H. F. Carl Steincke, overlærer, hvis fulde navn var Carl Axel Niels Bernhard Steincke var født i Nykøbing Sjælland den 29. august 1852 som søn af Carl Gottlieb Steincke og hustru Vilhelmine Cathrine Hvass.

Seminarist fra Jonstrup.

Kom til Nykøbing Sjælland igen 1882.

Overlærer ved Borger- og Realskolen (Grundtvigsskolen).

Har været lærer i Farum sogn og Viskinge sogn.

Kordegn ved Nykøbing Sj. kirke 1882 til 1914.

Byrådsmedlem fra 1888 til 1906.

Medlem af Værgerådet. Ridder af Dannebrogsordenen.

Fik vejen: "C. Steinckesvej" opkaldt efter sig.


Se også sønnen: K. K. Steincke.


Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Arkivalier Online.--SOC 31. okt 2011, 14:47 (CET)


Nekrolog bragt i Holbæk Amts Venstreblad den 18. september 1919:

Overlærer Steinche død

En af Nykøbing Bys mest kendte og mest skattede Borgere, Overlærer Steinche er i Aftes pludselig afgaaet ved Døden i sit Hjem, ramt af et Hjerteslag. Den afdøde har i flere Aar været lidende af en Hjertesygdom, for hvilken han forgæves har søgt Helbredelse, og hans nærmeste og forøvrigt ogsaa han selv har alt i længere Tid været forberedt paa, at Døden en skønne Dag vilde komme.

Og i Aftes indtraf Katastrofen. Han havde i Gaar røgtet sin Gerning som sædvanlig og sad netop i sit Kontor og samtalede med en Dame fra Byen om Skolespørgsmaal, da han pludselig mærkede et Ildebefindende og gik ind i Soveværelset, antagelig for at lægge sig paa Sengen, men han naaede ikke saa langt, thi da Fru Steinche kort efter kom ind i Soveværelset, fandt hun sin Mand liggende paa Gulvet.

Læge Egede blev straks tilkaldt, man han kunde kun konstatere, at Døden var indtraadt. Overlærer Steinche, der var 67 Aar gammel, har været knyttet til Nykøbing Skolevæsen siden 1882, da kan kaldtes til Embedet som Førstelærer og Kordegn. Det er saaledes et langt, men tillige et udbytterigt Arbejde, han har udført her i Byen. Han var den fødte Pædagog, der trods Alder og Sygdom bevarede en aldrig svigtende Kærlighed til sit Kald som Lærer og Børneopdrager. Han var i Besiddelse af en sjælden fin Forstaaelse af Opdragelsens og Undervisningens Betydning for den opvoksende Ungdom, den han elskede overalt, og mangfoldige er de Elever, som med Kærlighed og Taknemlighed mindes ham.

Da Steinche kaldedes til Embedet her i Byen, virkede Skolen under beskedne Kaar. Han var Førstelærer i Friskolen, medens der ved Siden af fandtes en kommunal Betalingsskole. Denne Adskillelse af Børn mellm rige og fattige var Steinche inderlig imod, og han optog et energisk Arbejde for at faa etableret Enhedsskolen, hvad ogsaa lykkedes for ham, idet de to Skoler i Begyndelsens af Halvfemserne blev slaaet sammen under Navn af Nykøbing Borgerskole, og Steinche blev da udnævnt til Skoleinspektør, en Titel han senere ombyttede med Overlærertitlen.

Da Betalingsskolen blev nedlagt, opstod der her, som andre Steder, en Bevægelse for at faa oprettet en privat Betalingsskole, og Resultatet heraf blev den private Realskole. Da den radikale Byraadsfraktion i Aaret 1914 under Læge Egedes Ledelse begyndte sit Arbejde paa opgsaa at faa inddraget denne under det kommunale Skolevæsen; saaledes at der oprettedes Realsklasser ved den kommunale Skole, kastede Steinche sig straks i Breschen for denne Tanke og oplevede ogsaa at se Planen gennemført, men naaede ikke den Tilfredsstillelse at se den kombinerede Skoleordning prøvet i Praksis.

Skolen var Overlærer Steinches Hjertebarn, men det forhindrede ham ikke i ogsaa paa anden Maade at tjene sin By. Han var Slider i Ordets egentlige Forstand, og det var næppe nogen Overdrivelse, naar vi i Afdtes hørte en Mand, der kendte ham nøje, sige, at Steinche var Nykøbings flittigste Mand. Borgerskabet drog sig derfor ogsaa hans Arbejdsevne til Nytte og gav ham mange Tillidshverv. Han havde bl. a. i 18 Aar Sæde i Byraadet. Et synligt og varigt Minde om Steinches Myreflid ejer Nykøbing i sit Musæum, der er rejst og opretholdt af ham, langt mere end af nogen anden. Fra dets Oprettelse og til sin Død var han dets Formand, og han skyede intet Offer for at gøre det saa righoldigt som muligt, navnlig paa Ting, der havde historisk Interesse for selve Odsherred.

I 1913 udnævntes Steinche til Ridder af Dannebrog, og i 1914 opgav han sin Stilliung som Kordegn og helligede sine sidte Aar udelukkende paa sin Skolegerning og paa Musæet. Ved hans Død er Nykøbing bleven en god Borger fattigere.

Lidt om Carl Axel Niels Bernhard Steinckes rødder i borgerskabet i den lille købstad.

Mindetavle på skolen på Grundtvigsvej. Foto ses 2012
Gravsten på kirkegården


Carl Axel Niels Bernhard Steincke var født i Nykøbing den 29. august 1852. Han var søn af bagermester Carl Gottlieb Steincke og Wilhelmine Cathrine Hvass. I maj 1879 blev i Nykøbing den 26 år gamle ungkarl og skolelærer i Stavnsholt, Farum sogn Carl Axel Niels Bernhard Steincke gift med jomfru Lorentze Vilhelmine Josephine Hansen på 26 år. De boede et par år i Viskinge sogn, hvor de fik sønnerne Karl Kristian Vilhelm og Sigurd Ejnar. Carl Steincke døde den 17. september 1919 og blev begravet på Nykøbing kirkegård den 22. september.

Carl Steinckes far

Carl Gottlieb Steincke var født i Nykøbing den 28. februar 1814. Han var søn af bager Carl Frederik Steincke og Sidse Marie Gottschalck. I august 1851 blev den 37 år gammel bager Carl Gottlieb gift med jomfru Wilhelmine Cathrine Hvass på 28 år. Som deres første barn fik de i 1852 Carl Axel Niels Bernhard Steincke. Bager Carl Gottlieb Steincke døde i oktober 1880 og Wilhelmine Cathrine i juni 1895.

Carl Steinckes farfar

Carl Frederik Steincke må være født omkring 1774, idet han døde i april 1837 som 62½ år gammel. Tilsyneladende er det den 7. august 1811, at navnet Steincke første gang forekommer i kirkebogen i Nykøbing, nemlig da bager Carl Frederik Steincke blev gift med jomfru Sidse Marie Gottschalck. Sidse Marie var født i august 1793 og altså knapt 18 år gammel, da de blev gift. De fik i hvert fald 8 børn, heraf Carl Gottlieb Steincke i 1814.


Carl Steinckes farmor, oldefar og oldemor

Sidse Marie Gottschalck var født i august 1793 som datter af bager Lars Gottschalck og Maren Berentsdatter. Lars og Maren er nok blevet gift omkring 1780. De fik en del børn blandt andre Sidse Marie i 1793. Bager Lars Gottschalck døde 53 år gammel i juli 1807 og Maren Berentsdatter 72 år gammel i 1826.

Carl Steinckes mor, morfar og mormor m.m.

Wilhelmine Cathrine Hvass var tvilling og født i september 1823 som datter af rebslager Niels Christian Hvass og Kirsten Hansdatter. Wilhelmine Cathrine Hvass døde i juni 1895. Niels Christian og Kirsten blev gift i april 1819. De fik 4 børn inden Kirsten døde i april 1825. Niels Christian blev senere gift med den 11 år ældre Birgitte Christiansdatter, som døde i december 1833. Niels Christian Hvass døde i november 1839. Niels Christian Hvass var ikke født i Nykøbing, men kom hertil sammen med sin fader møller Christian Hvass inden 1801. Niels Christian var født i Hjembæk sogn, Holbæk Amt. Kirsten Hansdatter var født i Nykøbing i april 1792 og var datter af skovfoged og senere værtshusholder Hans Olsen og hustru Margrethe Andersdatter.

PS

Carl Axel Niels Bernhard Steinckes hustru Lorentze Vilhelmine Josephine Hansen var født i januar 1854 og var datter af murermester Christen Hansen og Anne Cathrine Hvass. Christen der kom fra Egebjerg sogn var i februar 1832 blevet gift med Anne Cathrine Hvass, som var en halvsøster til Niels Christian Hvass, var født i november 1813. Anne Cathrine Hvass døde i juli 1864.

--ses 14. jan 2012, 19:06 (CET)