Grønnehavehus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Grønnehavehus ca. 1910
Sommerrestauration i Nykøbing Sjælland. Grønnehavehus lå i skovbrynet i Grønnehave skov lige syd for byen, og med udsigt over fjorden.

Oprindelig var Grønnehave en privat skov, og den gamle pavillon lå inde i skoven.

1902 mageskiftede den gamle plads med den nuværende grund, og staten, der havde overtaget Grønnehave skov, fik tilbud om en leje, der svarede til arealets fortsmæssige udnyttelse minus værdien af den gamle byggeplads.

På basis heraf afsluttedes en 25-årig kontrakt, og da den i 1927 udløb forlængedes den i 10 år med en leje på 100 kr.

Den blev opført i 1902 eller 1903 i to etager (til erstatning for "Den Runde Dansepavillon", der var opført tidligere, og som blev flyttet til Rørvig Kro og Badehotel), hvoraf den øverste rummede en sal for foreningsballer og fester. Mens den nederste indeholdt restaurationen. Foran huset var en åben veranda, hvor man kunne nyde udsigten og søndagskaffen, mens musikken spillede. Desuden var der en lille te-pavillon. Bag opførelsen stod 3 af byens foreninger - Den Borgerlige Forening, Skytteforeningen og Landboforeningen, kaldet Grønnehaveselskabet.

Det foregik der i 1930.
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad

De første forhandlinger om Grønnehavehus blev ført 15. juni 1901, og så gik man roligt i gang, indtil man 1. februar 1902, som resultat af en arkitektkonkurrence, hvor man fik 7 forslag til en ny pavillon i Grønnehave skov, i stedet for den 8-kantede. Konkurrencen, som iøvrigt fik en "lunken" modtagelse, hvilket skyldtes de tynde søjler, og det vakte mistillid.

Førstepræmien i arkitektkonkurrencen gik til tømrermester Niels Frandsen, andenpræmien til tømrermester Georg Christoffer Gottschalck, begge Nykøbing Sjælland, idet man skød nogle af forslagene ud, fordi overslagene lød på mere end 10.000,00 kr. På trods af dette antog man forslaget fra tømrermester Peter Hansen, Højby, som grundlag for byggeriet.

Foruden førstepræmien fik tømrermester Niels Frandsen mest ud af sagen, idet han ved licitationen over arbejdet lå 100,00 kr. under tømrermester Hansen, og derefter fik Niels Frandsen det med et tilbud på 9.350,00 kr.

Tømrermester Niels Frandsen fik overdraget arbejdet den 2. marts 1902, og den 22. juni kunne man så holde indvielse af Grønnehavehus.

Man fik borde og stole fra en tvangsauktion over "Arena-Teatret" i København, dog var det ikke nok, for senere fik snedkermester Georg Christoffer Gottschalck en ordre på borde og stole - formedelst 65 kroner dusinet.
Det foregik der også i 1930.
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad.

Efter indkaldelse af tilbud fra byens restauratører, bortforpagtedes restaurationen til restauratør N. L. Jensen, Jernbanehotellet for 400 kroner, og 450 kroner for henholdsvis 1902 og 1903.

Stedet var i mange år ramme om byens sommerforlystelser, bl.a. fugleskydningen. I 1891 var der afholdt fest for at skaffe penge til bygning af Teknisk Skole, med teaterforestilling, varieté, ballonopstigning og dans, og i skænkestuen solgtes da rejemadder (15 øre), snaps (10 øre), øl (15 øre) og kaffe med små cognac (25 øre).

Restaurationen blev hurtigt populær, og i 1927 blev den bygget om og udvidet- således blev den åbne veranda lukket med glasvægge - og ovenover byggede man en lang balkon i hele husets længde, hvor de dansende kunne svale sig.

I de københavnske aviser kunne Grønnehavehus anbefale sig til "det ærede publikum, der i sommerens løb agter at foretage en udflugt": man havde to sale hvor "der kan dækkes til henholdsvis 600 og 100 personer". Et orkester sørgede hver aften til midnat og på søndag eftermiddage for koncert. Revyforfatteren Mogens Dam skrev i disse år Grønnehavehus-valsen som en hyldest til livsglæden der udfoldede sig her.

1923 den 1. maj blev Grønnehavehus forpagtet af restauratør N. P. Larsen, Hotel du Vest, men en kontrakt på 5 år.

1927 blev Grønnehavehus bygget kraftigt om, samtidig byggedes verandaen hvilket kostede 20.000,00 kr.og den første kontrakt udløb, og en ny kom i stand til 100 kroner om året.
Grønnehavehus ca. 1965.

Samtidig blev Grønnehavehus udlejet til hotelejer Oscar Petersen for 5.050,00 kr. om året.

Senere indrettedes nye toiletter for et beløb af 13-14.000,00 kr.

1937 forlangtes der afgift i forhold til bruttoomsætningen, men direktoratet lod dog det krav falde, og sluttedes lejemål til 200,00 kr. om året. Dette beløb forhøjedes senere til 300,00 kr.

De tre foreninger der ejer Grønnehavehus har aldrig set på om de fik udbytte af deres penge, men på etablissementet var i forsvarlig stand. Op til 1948 har hver forening fået 250,00 kr. om året, hvilket er meget beskedent.

1948 i januar blev der forhandlet om Grønnehaves skulle udbydes til nedrivning eller man skulle prøve at fortsætte med en ny forpagter, hvor hotelejer Oscar Petersen skulle være interesseret.

Der var af Statsskovvæsenet hidtil krævet 300,00 kr. i leje af arealet, men nu forlangte man mere, og det kunne man lige dengang ikke blive helt enige om.

1953 den 6. marts blev Grønnehavehus udlejet til hotelejer N. P. Larsen, Hotel du Vest, for den kommende sæson. Samtidig vedtog man at udbetale 300 kroner i overskud til hver af de tre foreninger, landboforeningen, skytteforeningen og borgerlig forening.

1954 den 30. april solgte Grønnehaveselskabet Grønnehavehus til musiker Kurt Ringsted for 43.000,00 kr. - Men da forpagter, restauratør og musiker Kurt Ringsted skulle åbne tidligt om foråret, skulle han skaffe 5.000,00 kr., men da han manglede 2.000,00 kr., og var udsat for et uheld, som bragte ham på sygehuset, gik det galt, og han måtte opgive forpagtningen.

1955/56 lå grønnehavehus stille da man ikke havde fundet en forpagter, og på generalforsamlingen i Nykøbing Sj. skytteforening, oplyste kriminalassistent S. M. Jørgensen, at det næppe blev i 1956 at Grønnehavehus blev åbnet.

1956 den 18. maj har man alligevel fået udlejet Grønnehavehus for sommersæsonen til Helga Jepsen og Ftitihoff Rosenberg, der har Havnekroeni Nykøbing Sjælland.

1958 den 6. juni kl. 6.45 blev en rengøringsassistent mødt med garderoben, køkkenet, og den store sal fyldt med røg. Hun vækkede en tjener, som sov derude, og de alarmerede Nykøbing Brandvæsen. En brandmand gik ind med røgmaske, og konstaterede røgen stammede fra en elektromotor til køleskabet. Den stod i anretterummet, og var brændt sammen, så den var helt rødglødende. Den væsentligste skade var, at alle madvarer var ødelagt af røg.

1966 fik Grønnehavehus installeret centralvarme, og 1. salen "Stærekassen" drives som bar, mens der er danserestauration i Skovhallen, og verandaen som spiserestaurant.

Grønnehavehus nedbrændte søndag d. 15. juni 1975. Dagen efter var der en grundig dækning af branden i Holbæk Amts Venstreblad, og i en artikel i Holbæk Amts Venstreblad 18. juli 1975 berettes om, hvordan de sidste forkullede rester af Grønnehavehus bliver ryddet væk - og at foreningerne bag Grønnehavehus havde opgivet at genopbygge den.


Se også: Grønnehaveselskabet.

Se også: Grønnehavehus endeligt.

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1961.

Se også: Grønnehavehusvalsen.

Se også: Grønnehavehusmarchen.


Forpagtere af Grønnehave hus:

1927 blev Oscar Pedersen, Hotel Phønix, vært, og formedens et lån på 20.000,00 kr. opførte man den sidste udbygning med verandaen og Stærekassen.

På et tidspunkt var den forpagtet af restauratør Christian Marius Petersen, der også havde Casino.

Først i 1940-erne var kroen drevet af restauratør Knud Hansen (Knud Hansen, Lyngkroen).

I 1940-erne var Grønnehavehus forpagtet af Niels Peter Larsen.

1955 den 1. juni overtog musiker Kurt Ringsted, der indtil da var instruktør og dirigent for Nykøbing Sj. Stadsorkester.

1956 frk. Jepsen og Fritihoff Rosenberg, restaurant "Casino" i Nykøbing Sjælland.

1957 den 4. april overtog fru Jenny Fisker forpagtningen for en periode af 5 år, men Grønnehavehus var i realiteten forpagtet af hendes mand direktør Fisker Olsen.

1964 den 5. november har kapelmester og musikforlægger Per Frost, København, overtaget forpagtningen.

1967 den 21. april overtog restauratør Helge Larsen forpagtningen, og inspektøren var Bent Starup Nielsen.

Per Frost har samtidig købt Rotoftegård i Klint, med henblik på hotelvirksomhed.

Per Frost har spillet på grønnehavehus siden august 1964 med sit orkester. Han har udgivet bl.a. 32 værker af Vagn Helmbo, foruden strygekvartetter, korværker og andet. Desuden har han udgivet ca. 80 grammofonplader, og har i mange år virket som kapelmester, ligesom han var den første herhjemme, der spille på Kinoorgel, og er særlig kendt for sin optræden i Palladium i København gennem flere år.

Indtil 1967 var Grønnehavehus forpagtet af Peer Frost, der trods omfattende investeringer til varmeanlæg og restaurering, valgte at indgå aftale med Helge Larsen, Høve Skovpavillon, om at overtage driften. Peer Frost vil herefter koncentrere sig om Rotofte, Klint, hvor han påtænker at lave restauration.

1967 den 1. januar overtog Helge Larsen Grønnehavehus, og ofrede meget både udvendigt og indvendigt på den store bygning. Helge Larsen og frue ejer også Høve Skovpavillon, som Helge Larsen mest har stået for, mens fruen har taget sig af Grønnehavehus.

1968 den 1. maj har den 27-årige tjener John Duedam, og hustren Lis, Valby, overtaget Grønnehavehus for en kvart million kroner. I handelen indgår også inventaret, mens bygningen jo ejes af Grønnehaveselskabet. John Duedam er udlært på Imperial.

Grønnehavehus var forpagtet af Lis og John Duedam indtil den brændte 1975. - Hans far, Ludvig Duedam, købte i 1973 Nykøbing Træskoindustri.


Kilder: Grønnehave Skov/af Kurt Sørensen, 1986 og Byens Værtshuse/af Kurt Sørensen, 1988. - Holbæk Amts Venstreblad 7. marts 1953 og 30.april 1954 og 20. juni 1955 og 17. april og 18. maj 1956 og 10. april 1957 og 6. juni 1958 og 5. november 1964 og 5. januar og 6. april og 27. april 1967 og 1. maj og 30. april 1968 og 23. januar 1973 og 16. juni 1975. - Odsherred Tidende 19. januar og 12. april 1948.