Niels Frandsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-nielsfrandsen.jpg

Tømrermester Niels Frandsen, Vesterbro 3 (Algade 2) i Gården, Nykøbing Sjælland.

Han er født den 13. september 1869 i Jellinge som søn af husmand i Rugballe Mads Frandsen og hustru Ane Marie, født Nielsen.

som 19-årig kom han ind for at aftjene sin værnepligt.

I 3 vintre gik han på den tekniske Dagskole i København.

Som 25-årig fik han plads hos tømrermester Eriksen i Nykøbing Sjælland som formand.

Var først gift med Frederikke Christiane Rasmussen, født 16. september 1864 i Gislev på Fyn, som datter af indesidder Rasmus Christiansen og hustru, Ane Sophie Hansdatter. Død 5. januar 1910 på Amtssygehuset (Amtshospitalet) og sepereret 5. januar 1910. Blev begravet på Nykøbing Assistent kirkegård.

Parret fik 8 børn, heraf 2 gange tvillinger og 1 gang trillinger.

Desværre fik hustruen tuberkulose, og døde ret ung.

Gift igen i Nykøbing Sj. kirke den 24. marts 1911 med husbestyrerinde Anna Marie, født Pedersen den 25. november 1881 som datter af husmand Peder Larsen og hustru Karen, født Larsdatter, Grevinge sogn.

Parret fik tvillingerne, født den 2, juli 1895, Sigrid Marie Frandsen og Hans Frandsen, hvoraf sidstnævnte døde på Nykøbing Sj. Sygehus den 12. marts 1902 kun 6 år gammel.

Sammen fik de også sønnen Odin Frandsen, der overtog sin fars firma efter hans død 1946.

Mester 18. juni 1895.

Forretningen etableret på ovennævnte adresse i juni 1895.

Lært på landet i Jylland.

Har været på Det Tekniske Selskabs Dagskole i København.

Indtrådt i Nykøbing Sj. Håndværkerforening 1894.

Brandinspektør i 14 år. Taksationsmand i Østifternes Kreditforening siden 1921.

Vurderingsmand i Købstædernes Brandforsikring i 20 år.

Formand for Nykøbing Sj. Håndværkerforening siden 1910.

Lærer ved Nykøbing Sj. Tekniske Skole i 33 år.

Kasserer for Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland.

Næstformand i bestyrelsen for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn siden bankens stiftelse.

Vurderingsmand for Umyndiges Midler siden 1896.

Hans første arbejde var staldbygningen til skovfogedstedet i Anneberg, og videre telefoncentralen 1897, præstegården, skolen, dommerkontoret, Landmandsbanken, en del af Amtshospitalet og meget mere.

Tømrermester Niels Frandsen døde 12. februar 1946.

I første ægteskab er 3 sønner, politikommissær Holger Frandsen, Lyngby, grosserer Tyge Frandsen, der bl.a. har virket mange år i østen, og det var på hans grund feriekolonien Carlsberg GårdenNordstrand blev bygget, og civilingeniør A. Frandsen, der arbejder i København.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Arkivalier Online 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 18. november 1961. - Odsherred Tidende 15. juni 1945.--SOC 28. dec 2011, 17:21 (CET)

+

Da tømrermester Frandsen i 1939 blev 70 år kunne man i Holbæk Amts Venstreblad den 11. september 1939 læse følgende:

Tømrermester Frandsen fylder 70.

Paa Onsdag den 13. September vil Flagene i Nykøbing gaa til Tops til Ære for en af Byens mest kendte og mest initiativrige Borgere, Tømrermester Niels Frandsen, der den Dag fylder 70 Aar og samtidig kan se tilbage paa 45 Aars frugtbart Virke som Borger i Byen, hvor han i betydelig Grad har øvet en Indsats, der har medvirket til at præge Udviklingen.

Vel er det ikke ugørligt at paapege Brist og Mangler ved Tømrermester Frandsen. Vi for vort Vedkommende er saaledes fuldt paa det rene med, at hans politiske Indstilling er helt forkert. Men dette snakker vi ikke mere om i Dag i Erkendelse af, at han besidder saa mange gode Egenskaber, at dette mere end opvejer hans politiske Mangler.

Først og fremmest er Frandsen en dygtig Haandværker. Som Fagmand vel endog Hovedet højere end de fleste, og saa er han i rigt Maal i Besiddelse af den gamle Haandværkerære, der aldrig gør ham træt af at fremme Haandværkerstandens Dygtigbed og højne dens Anseelse. Ganske naturligt har han da ogsaa gennem en lang Aarrække været Haandværkernes førende Personlighed her paa Pladsen.

Frandsen er ikke blot en dygtig Fagmand, men han er tillige almindelig anerkendt for sit Initiativ. Han har aldrig været bange for at vove Trøjen. I Tider, hvor det var skralt med Foretagsomhed her i Byen, og Udviklingen var ved at gaa i Staa, tog Frandsen fat, og ved Byggeri for egen Regning satte han Sving i Haandværket i Haab om, at der vel nok ved Lejlighed blev Adgang for ham til at høste Frugten af sin Indsats. Hvor mange Bygninger, han paa denne Maade har rejst, har vi ingen Tal paa, men det er mange og tilmed adskillige af de betydeligste. Og i Kraft af sit medfødte jyske Forretningstalent var det sjældent, at hans Beregninger slog fejl.

Hertil kommer, at Tømrermester Frandsen altid har haft et aabent Hjerte og en aaben Pung for sine Medmennesker. Smaalighed er for ham et Begreb, som han kun kender af Navn. Opdager han et Samfundsproblem, som han mener fortjener Støtte, saa kan man være sikker paa, at han støtter rundeligt, og ligeledes har hans Redebonhed til at komme betrængte Medborgere til Hjælp givet sig de smukkeste Udslag - og kostet ham betydelige Summer.

En anden god Egenskab hos Frandsen er, at han har arbejdet sig op fra en meget beskeden Start, men det har ikke givet sig Udslag i Overlegenhed. Han er Kammerat med alle, ogsaa sine Svende, ja endog med Lærlingene, af hvilke mange er udgaaet fra hans Værksted. Maaske er noget af det største hos Frandsen netop hans Forhold til Lærlingene. Hos ham var det ikke det mest afgørende at faa det størst mulige Mesterudbytte ud af disse, men derimod at gøre dem til solide Haandværkere og gode Samfundsborgere. Og vi ved, at rundt i Landet sidder mange af Frandsens gamle Lærlinge, som vil sende ham en taknemlig Tanke paa 70 Aars Dagen.

--ses 26. okt 2016, 08:25 (CEST)

+

Niels Frandsen havde en lidt anderledes måde at udtrykke sig på end de fleste andre.

Ved folketællingen i 1906, hvor så godt som alle andre anførte Husfader som stilling i familien, så skrev Niels Frandsen Manden i Hytten.

På skemaet, der blev anvendt ved folketællingen, var der en rubrik, der kun skulle anvendes i de store byer, nemlig en rubrik hvor der skulle oplyses Hvilken Rode Ejendommen var beliggende i.

Der var vist ingen andre en Niels Frandsen, som havde udfyldt denne rubrik, hvor han skrev: Ingen særlig Rødder.

--ses 2. feb 2012, 14:24 (CET)