Den Borgerlige Forening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Den Borgerlige Forening i Nykøbing Sjælland.

De indledende møder blev indkaldt med indbydelse af hr. glarmester Anton Boeg, angående oprettelse af et selskab under navnet "Borgerlig Forening", og der meldte sig 53 deltagere, som mødtes i gæstgiver Madsens lokale den 21. oktober 1854, for samtale om selskabets formål, samt vælge en "bestyrelse".

30 af de tilmeldte mødte op, og til "direkturer" valgtes manufakturhandler F. Hansen, glarmester Anton Boeg, skolelærer J. C. Larsen og apoteker Degn. Sidstnævnte sagde dog fra på grund af mangel på tid, og blev erstattet af købmand M. Hansen.

Den 29. oktober 1854 vedtoges loven for foreningen, hvis formål det skulle være "at adsprede og opmuntre sindet på en billig måde ved ugentlige sammenkomster på en bestemt aften i tiden fra 1. oktober til 1. april".

Medlemmerne skulle optages ved ballotation (hemmelig afstemning ved hjælp af sorte og hvide kugler, der nedlægges i en krukke, og henholdsvis betyder ja og nej), og de skulle helst bo i Nykøbing Sjælland, eller højst 2 mil fra byen.

Det årlige kontingent fastsættes til 15 mark (ca. 2½ rdl.) pr. medlem.

Ved fester var det tilladt at indføre ikke-medlemmer, mod at betale for dem. Her var damerne billigst, idet deres medvirken kun kostede 1 mark, mens herrerne kostede 3 mark.

Lovene havde for en ordens skyld fået en tilføjelse, der opfordrede alle deltagere til at fremme "orden og behagelighed og munterhed i selskabet".

Medlemstallet for det første år kom op på 102, deraf 19 udenbys fra.

Den 8. december 1854 afholdtes den første fest med følgende program:

Prolog "Venner i Fredericia", deklamation af "Coursine Lotte", og "En nat i Roskilde".

1870 blev foreningen eneejer af den gamle pavillon "Grønnehave", hvorved virkefeltet blev udvidet betydeligt. Den lille ottekantede "salon" var opført i græsk stil, og lå på en lille åben plads midtvejs mellem opgangen til skoven og skovløberstedet. Kassereren, apoteker Eilschou, måtte lægge 194 rigsdalere ud til pavillonens istandsættelse, og dette tilgodehavende skulle tilbagebetales ved overskud fra tombolaen.

Fra foreningens start, til omkring 1880 blev "Fortunen" samlingssted. Den blev drevet af restauratør Madsen. "Fortunen" brændte imidlertid ned senere, og blev erstattet af Hotel Isefjord (senere Kildegården), som blev samlingsstedet indtil Windeløvs Hotel blev opført 1895. Det kom senere til at hedde Hotel Phønix, og var mødestedet gennem mange år.

"Salongen" i Grønnehave skov blev efterhånden for lille til de fester foreningen holdt, og det som den blev lejet ud til, så i 1903 opførte man Grønnehavehus, hvilket kostede 13.300 kroner.

Medlemstallet var i 30-erne 150, og foreningens formål var stadig af selskabelig karakter med bl.a. dilettantforestillinger og baller.

Bestyrelsen består af købmand Harald Nielsen jun., formand, dommerfuldmægtig Arne Rohde Fog, næstformand, fuldmægtig Scheving, kasserer, værkstedsleder Rygård og købmand Th. Brun.

+

Udover glarmester Boeg, som trak et stort læs gennem årene fik han også god hjælp af de senere formænd og kasserere.


Der var f.eks.:

Købmand Fr. Hansen.

Prokurator Clausen.

Apoteker Eilschou.

Garvemester Schacke.

Dyrlæge Theisen.


Som formænd i en længere årrække kan nævnes:

Redaktør A. M. Faxholm, Nykøbing Posten.

Arrestforvarer Henrichsen.

Hofjægermester, isenkræmmer Christiansen.

Købmand Schibsbye.

Fotograf Valdemar Georg Hansen.

Købmand Harald Nielsen.

Indtil 1948 lærer Ingvard Christian Eilersen.

1948 til 1949 depotejer Hans Formann (Tuborgdepotet i Nykøbing Sjælland), der forlod byen.

1949 til 1952 urmager Borry Henriksen.

1952 disponent Kaj Frederiksen.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 27. februar 1952 og 20. april 1964. - Odsherred Tidende 30. august 1948.--SOC 10. okt 2011, 13:32 (CEST)

+

Her et lille referat af foreningens generalforsamling bragt i Holbæk Amts Venstreblad en 12. marts 1938

 Borgerlig Forening i Nykøbing 
holdt i Aftes Generalforsamling paa Hotel Phønix.
Formanden, Købmand Valdemar Hansen, aflagde Beretning og nævnte Sommerfesten med Harmonika-Orkester, Gaasegildet i Efteraaret og Julefesten.
Lærer Andersen forelagde Regnskabet, som sluttede med en Beholdning paa 316 Kr. Der var kommet ca. 560 Kr. ind i Kontingent, 
og fra Grønnehaveselskabet havde Foreningen som sin Overskudsandel faaet 200 Kr.

Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand Vald. Hansen, Lærer Andersen og Lærer Eilertsen. Købmand Niels Frederik Rodian og Redaktør Hagelsten genvalgtes som Revisorer.
Der forhandledes noget om den forestaaende Foraarsfest og om maaske at stryge Sommerfesten.
I et Bestyrelsesmøde blev Formanden genvalgt. Landsretssagfører Gideon fortsætter som Sekretær, mens Bødkermester Laursen
afløser Lærer Andersen som Kasserer.