Banken for Nykøbing Sj. og Omegn

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, Algade 21, på hjørnet af Grundtvigsvej, blev overtaget af Den Danske Bank. I baggrunden, på Grundtvigsvej 1, kan man lige ane lidt af ”Ostebørsen”.

Spare- og Lånebanken i Nykøbing Sjælland blev i maj måned 1917 overdraget til Landmandsbanken.

En kreds af borgere med redaktør N. Vallentin Nielsen, Odsherred Tidende, og sagfører og borgmester Jakob Jensen, Nykøbing Sjælland, trådte sammen med det formål enten at tilbagekøbe den gamle bank, eller også søge oprettet en ny bank.

Banken for Nykøbing Sj. og Omegns bestyrelse april 1921, hvor de er på Odden for at forhandle om en kassekredit.
I teksten til billedet står: Vi står på den yderste Ende af Gniben.
Vedtægterne pr. 31. marts 1931 viser, at bestyrelsen består af proprietær L. P. Hansen, Nordgård, Nykøbing Sjælland, som formand, tømrermester Niels Frandsen, Nykøbing Sjælland, som næstformand og købmand Hans Hansen, Nykøbing Sjælland.
Disse tre mænd har alle været med i bankens ledelse siden starten i 1917.
Fra venstre ses købmand Hans Hansen, tømrermester Niels Frandsen og bankdirektør M. H. Olsen.
Fotograf: L. P. Hansen, Nordgård, Nykøbing Sjælland.

Man nedsatte et stiftelsesudvalg, der senere blev den første bestyrelse, bestående af formanden redaktør N. Vallentin Nielsen, tømrermester Niels Frandsen, købmand Søren Schibsbye, avlsbruger Adolf Larsen, og sagfører og borgmester Jakob Jensen.

Trods gentagne forhandlinger lykkedes det ikke at tilbagekøbe den gamle bank, hvorfor man gik i gang med arbejdet på oprettelse af en ny bank.

Man begyndte med tegning af aktier, og da der viste sig en god stemning for aktietegningen, var der i løbet af et par dage tegnet aktier for 47.300 kr., og da målet var en aktiekapital på 50.000,00 kr. kunne det ovenfor nævnte nedsatte udvalg allerede 1. juni 1917 indkalde til stiftelse af den nye bank.

Banken fik navnet: Banken for Nykøbing Sj. og Omegn. Fik et repræsentantskab på 9 medlemmer med redaktør N. Valintin Nielsen, Nykøbing Sjælland, som formand. Kæmner Th. Christensen, der havde været meddirektør i den til Landmandsbanken overdragne gamle bank, blev også meddirektør i den nye bank.

Som bankkyndig valgtes M. H. Olsen, Herning.

Banken begyndte sin virksomhed den 15. juni 1917 i afdøde bogtrykker Jacobsens ejendom på Algade. Lokalerne og interiøret var meget primitivt.

De lokaler banken var begyndt i viste sig hurtigt for små, og den 1. november 1917 rykkede banken i lokalerne i kredslæge Herskinds ejendom på Algade, den ejendom der senere ejedes af dyrlæge Vinding, hvor Nykøbing Sj. Apotek kom til at ligge.

Den 3. juli 1918 var der tegnet for 50.000,00 kr. nye aktier, så aktiekapitalen nu var på 100.000,00 kr.

Man havde ofte drøftet, at banken burde ligge på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor farver Nielsens ejendom lå, så da arvingene i 1918 satte den til salg, fik man kaldt bestyrelsen sammen, og købte ejendommen for 30.000,00 kr.

Ludvig M. Olsens cykelforretning lå på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej i et lavt langt hus. Ved siden af - i samme ejendom - Østerbergs Modeforretning, senere fru Olsens.

Forud for denne havde været viktualieforretning, og på den anden side ned langs Grundtvigsvej havde uldspinder Peter Rasmussen ekviperingsforretning. Han var kommet fra Nr. Asmindrup, hvor han havde drevet Asmindrup Uldstrikkeri, og drev det så vidt, at han 1905 erhvervede hjørneejendommen Svanstræde/Algade, som han ejede, men da han døde 1917 solgte enken, Cecilie Rasmussen, ejendommen til Nykøbing Sj. Brugsforening.

Man købte altså den lave lange bygning 1919 af cykelhandler Olsen, men inden man nåede at realisere forretningen, brændte ejendommen 1921.

Først i året 1923 lod banken i stedet den nuværende bygning opføre, og den 1. november 1923 flyttede man ind i de nye lokaler. Bygningen er opført efter tegning af arkitekt Ejnar Andersen, København.

Allerede 1920 havde banken imidlertid udvidet aktiekapitalen til 250,000,00 kr.

Vedtægterne pr. 31. marts 1931 viser at bestyrelsen består af proprietær Lars Peter Hansen, Nordgården, Nykøbing Sj., som formand, tømrermester Niels Frandsen, Nykøbing Sjælland, som næstformand og købmand Hans Hansen, Nykøbing Sjælland. - Disse tre mænd har alle været med i bankens ledelse siden starten i 1917.

1933 var bankens ballance 2,4 millioner kr., og omsætningen var ca. 32 millioner kr. - Aktiekapitalen var som tidligere anført 250.000,00 kr. - Reservefonden andrager 110.000,00 kr. - Udbyttet af bankens aktier var det første år 5 pct., og de senere år 7 pct.

Holbæk Amts Venstreblad bragte 2. september 1938 følgende:
Banken for Nykøbing og Omegn besveget for 70,000 Kroner.
Bankens kvindelige Kasserer har gennem flere Aar bedraget Banken for Beløb, hvis Størrelse foreløbig er opgjort til denne Sum Revisions- og Forvaltningsinstitutet, 
der i disse Dage foretager en kritisk Revision af Banken for Nykøbing og Omegns Regnskaber, har konstateret, at Kasserersken Fru Astrid Svinding  Christensen
gennem fleraarige Transaktioner har forøvet fantastiske Bedragerier mod Banken. Fuldt Overblik over Bedrageriernes Størrelse har man ikke endnu, men det ovennævnte 
Beløb, 70,000 Kr., er konstateret og tillige, at Bedragerierne strækker sig over Tiden fra 1932 til Dato. Af ældre Oprindelse mener man ikke, der vil være noget

Den blev senere udvidet op ad Grundtvigsvej i 1950-erne, ligeom man inddrog direktørboligen på 1. salen, og formandsboligen på 2. salen.

1952 rejste bankdirektør Thrige Lauersen (Trige Laursen) til Kolding, hvor han blev leder af Kolding Låne- og Diskontokasse.

1952 den 4. januar blev Knud Pedersen udnævnt til bankdirektør.
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn som den så ud da den blev taget i brug 1923.

Banken For Nykøbing Sj. og Omegn, Algade 21, Nykøbing Sjælland.


1964 den 8. februar trådte sagfører Jakob Jensen tilbage som formand for banken i 15 år.

Sagfører Jakob Jensen var den sidste der var tilbage af bankens stiftere.

Som ny bankdirektør valgtes tømmerhandler Poul Guldager Christiansen.

1969 den 26. november stemte man ja til en sammenlægning med Sjællandske Bank og Københavns Discontokasse, og alle tre hørte nu ind under "Sjællandske Bank".

1983 fusionerede man til Kronebanken.

1985 til Provinsbanken

1990 den 5. april til Den Danske Bank.

2000 skiftede man navn til Danske Bank.


Se også: Sjællandske Bank.

Se også bygningsregistreringen: Algade 21.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 5. januar 1952 og 20. august 1956 og 10. februar 1964 og 29. oktober 1969 og 17. og 27. november 1969. - Ugeavisen 4. april 2001.--SOC 10. okt 2011, 11:22 (CEST