Nykøbing Sj. Håndværkerforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Håndværkerforeningens Hus, Algade 78 i Nykøbing. Her var også byens tekniske skole.
Foreningen er stiftet den 13. maj 1868.

Foreningen havde først lokale i det gamle Rådhus i Nykøbing Sjælland.

Den første bestyrelse bestod af jernstøber Rössell, formand, drejemester S. Holst og glarmester Bøeg.

Stødet til oprettelsen kom fra Roskilde, hvorfra håndværkere i byen anmodes til at få oprettet "Dansk Vare- og Industrilotteri" her i byen, og være medgarant for lotteriet, hvilket også lykkedes året efter.

Den første bestyrelse kom til at bestå af: Jernstøber J. Røssel som formand, Drejemester S. Holst og glarmester A. Borg. Foreningen første handling var at sende delegerede til det nævnte lotterimøde, hvor lotteriet derefter blav startet, hvilket efterhånden blev en god indtægtskilde, således kunne Nykøbingforeningen allerede 1869 oprette en lånekasse for medlemmerne, hvor disse mod kaution kunne erholde mindre lån.

Men iøvrigt blev det oprettelsen af en teknisk skole der blev foreningens hovedopgave. Skolens oprettelse blev vedtaget i Januar 1877, samtidig med man oprettede en aftenskole for lærlinge, og skolen trådte straks i virksomhed i nogle lokaler i byens gamle rådhus, og med kommunelærer Svendsen, der tidligere - dog uden større tilslutning - havde holdt aftenskole for håndværkerlærlinge, som lærer.

I de følgende år var skolen derefter genstand for stadige udvidelser i undervisningen. De gamle lokaler kunne derfor heller ikke i længden slå til, og man måtte se sig om efter nye lokaler.

Resultatet af overvejelserne blev, at foreningen overtog til nedrivning det gamle rådhus, mod som vederlag at opføre et nyt sprøjtehus til byen, og på det nedrevne rådhus grund opførtes derefter en ny og moderne skolebygning efter tegninger af arkitekt J. Schmidt.

Grundstenen til Nykøbing Sj. Tekniske Skole blev nedlagt i 1893, og indvielsen fandt sted den 24. oktober 1894 under stor højtidelighed. Den stod da foreningen i ca. 18.300,00 kr., hvoraf en 1. prioritet dækkede 5.000,00 kr., et statstilskud på 6.300,00 kr., mens resten på 7.000,00 kr. tilvejebragtes ved tilskud fra foreningen.

Selvom skolens drift lige fra begyndelsen har været skolens opretholdelse, har den også på mange andre områder gjort en indsats for medlemmerne og til byens gavn. Ikke kun lånekassen var til gavn for aktive medlemmer, den har også i vid udstrækning hjulpet gamle og trængende mestre eller deres efterladte. Endvidere har foreningen bestræbt sig for at gøre et oplysende arbejde ved oprettelsen af et bibliotek, og ved afholdelse af foredrag. Ved enkelte lejligheder har den også deltaget i de kommunale valg, og derved haft indflydelse på byens styrelse.

1918 havde foreningen 146 medlemmer, og det årlige kontingent var på 8,00 kr. mod 2,00 kr. tidligere.

Blandt afdøde bestyrelsesmedlemmer der har virket i længere tid, kan nævnes garvermester Schacke og skrædder Th. Hansen hvis billeder blev ophængt i foreningen mødesal I Nykøbing Sj. Tekniske Skole.

Foreningen havde mange opgaver, bl.a. udlån til medlemmer, yde hjælp til trængende medlemmer, foredragsvirksomhed, begravelseskasse m.m.

1930 havde bestyrelsen følgende medlemmer: Tømrermester Niels Frandsen formand fra 1910, savværksejer L. S. Poulsen var kasserer fra 1919 og murermester H. V. Andersen var med fra 1927, der foruden at være medlem af bestyrelsen tillige var formand og kasserer for begravelseskassen.

Varelotteriet har et særligt udvalg - foreningen har underudvalg i Vig, Asnæs og Hørve - udvalget består foruden bestyrelsen af 3 medlemmer. Formand for bestyrelsen er tillige formand for Lotteriudvalget.

Af legater råder foreningen over 2 nemlig: Tømrermester Niels Frandsens og hustrus Jubilæumslegat, stiftet 1918, opr. 2.000,00 kr., og savværksejer Laurits Sofus Poulsens og hustrus Jubilæumslegat, stiftet 1928, opr. 1.000,00 kr.

1930 er Håndværkerforeningens formue - inc. skolebygningen - ca. 58.000,00 kr.

1963 har foreningen solgt de tre gamle huse ved siden af Nykøbing Sj. Tekniske Skole til Caltex, Nykøbing Sjælland, for 60.000,00 kr.


Foreningens formænd:

Jernstøber Røssel.

Gæstgiver P. Rasmussen.

Glarmester A. Borg.

Malermester A. Jørgensen.

Skomagermester Carl Mørch.

Redaktør Chr. M. Jacobsen.

1910 blev tømrermester Niels Frandsen formand de næste 33 år.

1946 den 21. oktober valgtes tømrermester Gottschalck til ny formand.

Derefter slagtermester Hans Christian Larsen til 1949.

1949 i en kort periode var smedemester Sv. Clausen fungerende formand.

1949 14. oktober skorstensfejermester Evald Frederiksen.

Smedemester Orla Petersen (Orla Petersens Smede- og Maskinværksted).

Farvehandler Henrik Møller.

Tømrermester Tage Andersen.

Villy Ejvind Randahl Larsen (Villy Randahl) formand til 1976.

1976 bygningssagkyndig Vagn Jacobsen.

1977 den 30. oktober blikkenslagermester Kaj Larsen, Savværksvej 4, Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 11. august og 7. og 15. oktober 1949 og 20. juni 1958 og 10. november 1963 og 13. maj 1968 og 4. februar 1976 og 31 . oktober 1977. - Odsherred Tidende 22. oktober 1946.--SOC 28. dec 2011, 13:58 (CET)