Nykøbing Sjælland Brandvæsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Brandvæsenet i Nykøbing Sjælland med hestetrukken sprøjte fra ca. 1918 foran Nykøbing Tekniske Skole. Forrest ses tømrermester Niels Fredriksen, der kører for Politi og brandmajor.
Nykøbing Sjælland Brandvæsen.

Nykøbing Sjælland har igennem århundreder haft et brandberedskab, Marsk Stig, den norske konge Erik Præstehader, og både engelske og svenske tropper har brændt byen af, og senere har større brande raseret byen - Se under: Brande i Odsherred.

Det er nogle af forklaringerne på, at byen ikke har gamle bygninger, der er århundreder gamle.

Der er ikke noget at sige til, at brandvæsnets færden er fulgt nøje af indbyggerne, og især de halvårlige sprøjtemønstringer, der efterhånden udviklede sig til det rene gøgleri.

1912 var man organiseret i "Brandbevæbningen", og alle byens indbyggere i alderen 30-50 år var med i redningskorps, nedbrydningskorps, tordenvagt, o.s.v.Brandvæsenet oprettes:

1912 den 1. april oprettedes Nykøbing Sjællands kommunale brandvæsen, med fastansat mandskab, og man bibeholdt resterne af ordningen med "Brandbevæbningen".

1915 begyndte man med fornyelser og moderniseringer på initiativ af brandinspektør købmand Schibsbye.

1917 var der henstillinger i de lokale blade om at melde sig til væbningen.

Man havde dengang 3 sprøjter: Bysprøjten, havnesprøjten og kirkesprøjten, der alle stammede fra 1728.

1919 var det tømrermester Carl Valdemar Andersen, der var brandinspektør, og han fornyede materiellet. Han stoppede 1. april 1945.

Et lille lidt ironisk indlæg i Holbæk Amts Venstreblad den 4. juni 1920:  
Nykøbing Brandvæsen
Befinder sig altid i en mønsterværdig Stand. Der er godt med Sprøjter, stort Lager af Slanger, ja om det saa er et Slangetaarn, saa har den ny Brandinspektør faaet
bygget et saadant, thi vi har virkelig en Brandinspektør, tilmed en lønnet, der gaar med Guldstresse om Huen; hvad han nu for øvrigt ikke er enen om, thi naar
Brandvæsenet bliver alarmeret, saa ligefrem vrimler Gaderne af guldtressede Huer. Hvad de alle betyder, harvi ganske vist ingen klar Forestilling om, men nydelig ser
det ud, fint og i god Stand det hele – ja vi taler kun om Huerne. Det øvrige Brandmateriel er ganske vist ogsaa prægtigt, den eneste Skavank, det har, er at Sprøjten
altid, naar der er Ildløs, nægter at give Vand; men det er jo en Biting.

Tilmed da Brandinspektøren efter Sigende har i Sinde at udstede Forbud mod, at nogen Ildebrand faar Lov at slippe løs forinden hele Brandmandskabet er paa
Pletten, idet han da haaber, at naar de alle som én fylder den guldtressede med Vand og paa Kommando kaster det ind i det begyndende Baal, skal Slukningen være
ufejlbarlig. For denne geniale Opfindelse paatænker Byraadet at yde Inspektøren et passende ekstra Gratiale.
--ses 26. aug 2016, 15:51 (CEST)


Nykøbing overtager brandvæsenstjenesten:

1928 ansattes som brandinspektør arkitekt Hans Peter Hansen, Vesterbro, Nykøbing Sjælland.

1928 den 28. august tiltrådte Nykøbing byråd en overenskomst med Rørvig, Højby og Odden kommuner, hvorefter disse betaler 23 øre pr. indbygger for, at Nykøbing Købstad overtager brandvæsentjenesten i de pågældende kommuner.

1929 den 12. februar vil Nykøbing herefter gå i gang med indkøb af en automobilsprøjte, og indretning af en brandstation.

1929 til 1944 var brandmand og materialeforvalter fhv. inkassator P. A. Frederiksen, med bopæl på brandstationen.

1937 ved 25-års jubilæet bestod materiellet af en automobilsprøjte, en motorsprøjte, 15 m mekanisk stige, og 1000 m slange.

1944 blev Ingemann Larsen brandmand og materialeforvalter med bopæl på brandstationen.

1945 den 13. marts ansattes Installatør Erik Christen Larsen (E. C. Larsen) som brandinspektør.

Nye tider for brandvæsenet:

1948 den 1. oktober stoppede branddirektør H. P. Hansen, da han faldt for aldersgrænsen.

1952 den 1. januar åbnede den ny Falck-station på Rørvigvej.

Den er forsynet med en kranvogn og nødvendigt dyreredningsmateriel og får senere en ambulance.

1952 i januar overvejedes det stærkt at anskaffe en ny sprøjte til afløsning af den nuværende, der var meget gammel.

Det blev oplyst man i 1951 rykkede ud til 21 brande, hvoraf den alvorligste var den 14. februar på Vesterbro, hvor et bar indebrændte, og den største var branden den 16. marts på Almegård, Nyrup.

Stationen havde fået en ny slangevogn på gummihjul, og den gamle slangevogn blev stationeret på havnen.

1955 den 10. august forelå indstillingen fra brandkommissionen om at anskaffe en ny automobilsprøjte til 144.510,00 kr. Kasse- og regnskabsudvalget anbefalede indstillingen, og foreslog at anskaffe pengene ved lå over en årrække.

1955 den 21. december blev den nye brandsprøjte med påhængsvogn afleveret. Den er leveret af firmaet A/S H. Meisner-Jensen.

Sprøjten er bygget på et "Fargo F-105 chassis (et Chrysler-produkt). Motoren er på 105 hk, og vognens totale indregistreringsvægt er 8,4 tons.

På hovedvognen er monteret en lavtrykspumpe med en kapacitet af 1.500 liter i minuttet. I vognens midte er indbygget en vandtank ti 1.200 liter. Et skumanlæg på hovedvognen kan præstere 1.700 liter skum i minuttet. Sprøjten hører til de mest moderne i landet.

Udover røgdykkeranlægget er der påhængssprøjten, der er forsynet med en 1.500 liter lavtrykssprøjte

Borgmesteren oplyste, at den gamle sprøjte fra 1929 er kasseret. Foreløbig anbringes den i vejvæsenets skur på havnen, og man påtænker at lave den til "materialevogn".

Af udgiften til den nye sprøjte venter man halvdelen refunderes fra brandforsikringen.

Byrådet vedtog anskaffelsen uden diskussion.

1957 den 9. august er der indgået aftale mellem Torpedostationen Kongsøres brandvæsen, og Nykøbing Sjælland Brandvæsen om et samarbejde, så de kan supplere i yderdistrikterne, navnlig i Vig og på Sjællands Odde, som hører under Nykøbing Sjælland.

1962 den 1. april fratrådte Installatør Erik Christen Larsen (E. C. Larsen) som brandinspektør.

Ny vicebrandinspektør blev i stedet skorstensfejermester Evald Frederiksen, som flyttede til Holbæk.

1962 blev i stedet Villy Randahl-Larsen ny brandinspektør, hvilket han var til 1979.

1962 den 26. april modtog brandvæsenet sin nye brandsprøjte, der er den største Landeover der findes, som har kostet 70.000,00 kr., og som er udstyret i alle retninger af det mest moderne udstyr der findes, og så har den en stige på 18 meter.

1969 den 1. oktober kan vicebranddirektør Ingemann Larsen fejre 25 års jubilæum ved Nykøbing Sjælland Brandvæsen. Vognmand Ingemann Larsen har bopæl på brandstationen, hvor han gennem alle årene har været materialeforvalter, indtil han for få år siden blev udnævnt til vicebranddirektør.

1979 den 31. maj har Ingemann Larsen (Radio-Taxi) taget sin afsked på grund af helbredsproblemer.

I stedet ansattes skorstensfejer Robert Madsen, der egentlig havde tænkt sig at stoppe som brandmand sammen med Ingemann Larsen, men valgte at fortsætte til en ny blev ansat.

1980 den 1. april er Leif Lorentz Hansen, Nykøbing Sjælland, konstitueret som brandinspektør indtil videre.

Samtidig fik brandmandskabet den første nye brandmandsdragt, der beskytter meget mere end de gamle, siger brandmand Niels Hansen, der var blevet ansat i august 1979.

1981 midt i april flyttede brandstationen ind i Havnegade 10, hvor tidligere F. O. Frederiksen havde sin virksomhed.

Lokalerne er på 850 kvm, fordelt med 500 kvm til garage, 186 kvm til depot og 77 kvm til mandskabsrum.

Flytningen skete dog først efter Genbrugsen havde flyttet sit lager helt ud.

+

Brandmænd:

Indtil 1956 elektriker Svend Petersen.

Indtil 1956 elektriker Erik Petersen.

1956 den 1. juli skorstensfejersvend Herluf Andersen.

1956 den 1. juli arbejdsmand Kurt Hemmingsen.

1956 den 1. juli chauffør Rinhardt Jørgensen.

1956 den 1. juli savværksarbejder A. Lybæk.

1956 den 1. juli arbejdsmand Børge Starup Nielsen.

1956 den 1. juli murer Ib Petersen.


Kildemateriale:

Odsherred Tidende 28. juli 1948.

Holbæk Amts venstreblad..."Det stod i" 24. august 1978.

Holbæk Amts Venstreblad 11. januar og 2. februar 1952 og 10. august 1955 og 13. juni 1956 og 30. januar og 27. marts og 27. april 1962 og 29. september 1969 og 27. oktober 1971 og 18. maj 1979.

"Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1970 og 23. februar 1979.

Holbæk Amts Venstreblad 21. og 22. november 1955 og 13. december 1976 og 28. marts 1979 og 7. januar 1980 og 25. marts 1981. - Odsherred Tidende 14. februar 1945.--SOC 12. okt 2013, 13:28 (CEST)