Regina

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Biograf i Nykøbing Sjælland. Biografens adresse var Havnegade 5.

Efter at der i en del år efter 1900 havde været mere eller mindre faste biograftheatre rundt om på hoteller i Nykøbing, bl.a. på første sal på Jernbanehotellet, blev Regina bygget i 1927 (af ejeren af Hotel Frederik den VII på den anden side af Havnegade, Christian Marius Petersen.

Dette kunne læses i Holbæk Amts Venstreblad den 3. november 1925:
Den ny Biograf.
Noget stort Liebhaveri var der ikke til den ny Biografbevilling i Nykøbing, idet der kun fandtes to Ansøgere, nemlig Hotelejer Chr. M. Petersen, ”Fredrik d. 7.”, 
samt en Købmand S.  Petersen, Horsens. Af disse to har Justitsministeren foretrukket den førstnævnte og meddelt ham Bevilling.
Foreløbig bliver Bevillingen dog ikke effektiv, idet Hotelejer Petersen først skal have opført Teaterbygningen, hvilket formentlig vil ske i Løbet af den kommende Sommer. 
Den ny Bygning vil blive opført paa den Grund, som Hr. Petersen ejer paa den modsatte Side af Havnevej. Den vil blive lagt med Gavlen ud mod denne og Siden vendt mod Jernbanevej, 
til hvilken der bliver Udgang fra Teatret.
Annonce fra maj 1931

Reginas stolerækker var iøvrigt nummereret modsat de fleste andre biografers, for række nummer 1 startede helt oppe bagerst.

1949 den 29. oktober hen mod slutningen af den første forestilling med den tyske film "Skyldig" - måske ikke skyldig - knækkede filmen og den ene ende røg ned foran lyskilden så der gik ild i den. I et nu forplantede ilden sig til hele filmrullen, der nærmest eksploderede. Operatør Georg Larsen og hans medhjælper Chr. Olsen forsøgte at slukke ilden, men det var ikke muligt, så filmen måtte brænde ud først. Samtidig var forevisningsmaskinen samtidig blevet så medtaget, at man måtte aflyse sidste forestilling.

Da ilden opstod faldt klapperne, der lukker hullerne i væggen til tilskuerrummet, automatisk ned. de øvrige filmruller, der fandtes i operatørrummet, var forskriftsmæssigt anbragt i brandsikre kassetter og brandsikret skab, så dem skete der intet med. De to mænd kom heller ikke noget til. Såvidt man kunne se, kan der ikke bebrejdes noget.

Regina lukkede 31. december 1985. Den sidste film, der blev vist i Regina var ungdomsfilmen "Tro, Håb og Kærlighed" (1983).

Bygningen, Havnegade 5, har siden huset forskellige fagforeninger under navnet "Organisationernes Hus".


Ejere af Regina Biografen

Christian H. Petersen (1927-1933).

Kaj Vejlsgaard (1933-1949) - søn af tidl. ejer og gift med datteren fra FORD, Nykøbing Sj. ejet af Anton Sofus Hansen.

1948 den 18. maj har frisør C. Ensted købt Regina af Vejlsgaard, men måtte lade handelen gå tilbage, da han ikke kunne få bevilling.

Marie Steen (1949 til 1. august 1973).

Stig Jakobsen (1. august 1973 til 1. maj 1974).

Axel Nielsen, Nykøbing Sj. (1974 den 1. maj til 1985).


Kilder: Teater og Biograf af Kurt Sørensen, 1988, og diverse aviser.

Kilder: Holbæk Amts Venstreblad 31. oktober 1949 og 3. juli 1973 og 6. april 1974. - Odsherred Tidende 19. maj 1948.--SOC 1. jul 2013, 20:06 (CEST)

+

Holbæk Amts Venstreblad bragte den 28. august 1926 følgende omtale af det ny biografteater:

Nykøbing nye Biografteater.

Det nye ”Reginateater” indvies paa Onsdag.
28. april 1926 Holbæk Amts Venstreblad

Er der nogen, som er i Tvivl om, at Nykøbing er en Storby, bedes de blot et Øjeblik fæstne deres Opmærksomhed ved, at Byen fra paa Onsdag har hele to Biografteatre.

I Byraadet stod der i sin Tid en Kamp om, hvorvidt Byen skulde have et eller to af Filmens Kunsttempler. Flertallet var for de to Teatre, og Ministeriet fulgte Flertallet, hvad man, naar man hylder det kommunale Selvstyre, ikke kan bebrejde det.

Den eneste, der søgte den derved fremkomne ledige Bestilling, var Hotelejer Chr. M. Petersen, Hotel Fr. 7., og selvfølgelig fik han den.

Forberedelserne til den ny Biograf var hverken faa eller smaa. Hr. Petersen maatte for at kunne udnytte sin Bevilling opføre en hel ny Teaterbygning, og man maa lade ham, at i Retning af Komfort har han ikke sparet sig.

Den ny Bygning, hvis Billede vi bringer ovenfor, virker maaske i sit ydre lidt tung, hvad den vil have tilfælles med de fleste andre specielle Biografbygninger, fordi disse nu en Gang e Følge deres Natur ikke er forsynet med Vinduer.

Men hvad det indre angaar – og dette er nu en Gang det vigtigste – virker Lokaliteten hverken tung eller trættende.

Straks, man kommer indenfor i Bygningen og kommer vel gennem Rummet for Billetsalg og Kontrol, kommer man ind i en rummelig Forhal, hvor der langs alle Vægge er indrettet magelige Siddepladser for de Ventende, og hvor Øjet frydes af nogle prægtige Vægmalerier udført af Kunstmaler Troels Trier, hvor man skuer en Gengivelse af Marsk Stigs Jordefærd i Rørvig.

Denne Jordefærd er efter al Sandsynlighed en Myte, men bortset derfra, kan det ikke nægtes, at Billedet tager sig meget dekorativt ud paa Væggen.

Fra Forhallen kommer man ind i selve Biograflokalet, der er udstyret og monteret efter alle Nutidens Fordringer. Salen er 25 Alen lang og 14 Alem bred og afgiver Plads til ca. 240 Besøgende. I Højden maaler den 8 Alen, og at den er indrettet amfiteatralsk behøver vel næppe at tilføjes. Den er særdeles smuk med rolige og stor kunstnerisk Sans afstemte Farver.

Paa hver af Salens Sider findes 6 Søjler, der foroven er prydet med skiftevis Nykøbings og Odsherreds Vaabenmærker.

Scene og Udgange er prydede med pragtfulde Plydsdraperier. Akustikken, der i dette Tilfælde kun har Betydning for Musiken, er fortrinlig. Alt i alt maa det siges, at det er et Bygningsværk, der tjener Bygmester, Arkitekt Iversen, Holbæk til Ære. Men det er heller ikke helt billig. Foruden Grunden staar Reginateatret – som dets Navn bliver – Hotelejer Petersen i en Sum af ca. 60,000 Kr., et ikke ringe Beløb, som Fremtiden vil vise, som det vil være i Stand til at forrente, men som det i hvert Fald bliver Hr. Petersens Sag at gruble over.

Det nye Teater indvies paa Onsdag med Filmen ”Varietéen”. Da det kan formodes, at der vil blive stor Efterspørgsel om Adgang til Premieren, vil Forsalg finde Sted hos Byens Boghandlere.

Holbæk Amts Venstreblad bragte efterfølgende de omtaler af Reginateatret:

Omtale 2/9 (fuldt gengivet)

Reginateatrets Indvielse.

I Aftes havde det ny Billedteater i Nykøbing Premiere. Aftenen indledes med, a en Kreds af Indbudte var Hotelejer Chr. M. Petersens Gæster ved en splendid Middag, hvor Politimester Rosen paa Øvrighedes, Lærer J. Meyer (Jørgen Frederik Meyer(paa Biograftilsynets og Redaktør Karl Petersen paa Pressens Vegne udtalte de bedste Ønsker for det nye Teaters Liv og Trivsel.

Efter Middagen gik Selskabet ned i Teatersalen, hvor et forventningsfuldt Premierepublikum optog alle Pladser.

Blandt de Mødte var der kun en Mening, nemlig den, at Reginateatret er saa stilfuld og hyggelig, at alene et Ophold i Salen er en hel Nydelse.

Forestillingen begyndte med en morsom Film, hvor man saa Hotelejer Petersen i Galla fra det hvide Lærred byde Publikum velkommen, samtidig med at en Del af kommende Tids Repertoire blev Anskueliggjort.

Herefter begyndte den ordinære Fremstilling med Fremvisning af Filmen ”Varieteen”, et tysk Stykke, der viser Livet blandt Varieteens Gøglere, og som ender med, at en af disse i Skinsyge dræber sim Medbejler, for hvilket han derefter lider sin Fængselsstraf.

Hovedrollerne spilles af Emil Jannings og Lya de Putti, og Billedoptagelsen er ganske fortrinlig. Et Uheld havde man ganske vist ved, at Filmen flere Gange knækkede under Fremvisningen, men dette gjorde intet skaar i den almindelig Tilfredshed.

Filmen opføres hver Aften paa denne Side Søndag, saa der bliver Lejlighed for de mange, der ikke kunde faa Plads ved Premieren, til at se Filmen i de kommende Aftener.


Omtale 7/9 (fuldt gengivet)

Regina Teatret havde fuldt Hus til Premieren paa Fyrtaarn- og Bivognsfilmen ”Vagabonder i Wien”. Filmen, der er optaget i Wien, er udmærket, og Tilskuerne jublede, naar de to populære Filmshelte viste sig paa Lærredet.

De to unge Elskende, der ved Fyrtaarnets og Bivognens Hjælp til Slut faar hinanden, spilles af Lily Lani og Benno Smyth.

Som Ekstranummer vistes nogle udmærkede Billeder fra Korea.

+

I Holbæk Amts Venstreblad kunne man den 10. februar 1928 læse følgende:

Sammenslutning af Biografteatrene i Nykøbing.

Som det vil erindres gjorde der sig en stærk Meningsforskel gældende, da der for tre Aar siden dukkede Planer op om at berige Nykøbing med et Biografteater foruden det alt bestaaende. Vi fra vor Side hævdede, at Byens Størrelse ikke berettigede til en saadan Flothed, og da der tilmed netop paa samme Tid dukkede Biografteatre op rundt omkring i Oplandet, forudsagde vi, at den Dag hurtig vilde oprinde, da det blev en urentabel Forretning at have to Biografer her i Byen. Vi talte imidlertid for døve Øren. Et Flertal i Byraadet fandt et nyt Biografteater paakrævet, om ikke for andet saa fordi, at der derved opstod en Konkurrence og et Kapløb om at faa de bedst mulige Film hertil.

Tiden har imidlertid givet os Ret. De to Teatre har siden da maattet kæmpe om det Publikum, der er for faatallig til at fylde dem begge.

Nu hører imidlertid dette Kapløb op, idet Scala-Teatrets Ejere, d’Hrr. Grosserer N. A. Larsen og Mejeriejer C. C. Iversen (Carl Christian Iversen), der i Fællesskab ejede Bevillingen, i Gaar har afstaaet denne til Reginateatrets Ejer Hotelejer Chr. M. Petersen. Og paa Søndag giver Scala sin sidste Forestilling.

Hvad der er betalt i Afstaaelsessum, bevarer begge Parter som en Hemmelighed.

For det filmsinteresserede Publikum vil vi mene, at denne Udgang er en Vinding. Vi har nemlig aldrig kunnet faa fat i den Logik, at en stærk Konkurrence om et i Forvejen faatalligt Publikum gav Adgang til de bedste Film, al den stund af Filmsudlejningsselskaberne faar deres Leje gennem en procentvis Del af Billetsalget, og jo mindre dette er, jo mere uvillig kan man forstaa, at Udlejningsselskaberne er til at sende lutter gode Film til en saadan Plads.

I et Interview med Højrebladet har Hotelejer Petersen da ogsaa i Gaar udtalt, at han efter Sammenslutningen vilde være i stand til at Bringe bedre Film frem, og der er ingen Tvivl om, at han har Ret i denne Udtalelse.