Grundtvigsskolen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Grundtvigskolen ca. 1925
Grundtvigsskolen på Grundtvigsvej i Nykøbing Sjælland har ikke altid heddet Grundtvigsskolen.

Ligesom andre købstæder fik Nykøbing Sjælland sin Latinskole efter reformationen (1591 eller 1592), men den nåede dog ikke nogen høj alder, idet den blev nedlagt i året 1739. Skolen havde til huse i en murstensbygning, grænsende til kirkegården, beliggende i skolestræde hvor der senere blev museum, og som nu er i privat eje. Af dens rektorer kan nævnes: Villum Mariager, Niels Haar Wegner, Christoffer Eriksen Lunov (1702) og Johs. Hansen Mørch (1715).

Samme skæbne overgik også "den danske skole", som afløste den, for begge skolers vedkommende var spækket med idelige klager over lærernes drikfældighed, og skolens svagheder, for der var måske nok en ovn, men den var ubrugelig, såsom skorstenen var faldefærdig o.s.v.

Midt i 1800-tallet byggedes så endelig Nykøbing gamle skole, som var en tidssvarende skolebygning, der benyttedes delvis til 1912, da den solgtes til "Odsherreds Folkemuseum" (Odsherreds Museum).

I 1857 begyndte den kommunale betalingsskole, så vi nu finder to offentlige skoler, friskolen i Skolestræde og betalingsskolen i Svanestræde, hvor der i 1858 opførtes en skolebygning, der senere blev biblioteksbygning, men så blev kontorer under Nykøbing-Rørvig kommune og for senere at blive sæde for Odsherreds Turistbureau.

Betalingsskolen med 3 klasser bestod kun til 1891, for på det tidspunkt var der i yngste klasse kun 2 børn. Året efter byggedes det første gymnastikhus i den bygning hvor der senere blev brandstation. Undervisningen finder sted i Svanestræde, samt i et klasselokale i Nykøbing gamle skole i Skolestræde, hvor resten af bygningen er indrettet til læreboliger.
Skolekøkkenet på Grundtvigsskolen ca. 1928.
Forrest til højre lærerinden helt i hvidt.


Grundtvigsskolen:

Ved århundredskiftet indførtes Borgerskoleeksamen, der toges første gang 1904.

1901 byggedes første halvdel af en pavillon, der var i brug fra 1906, og som fuldførtes 1909.

1917 den 23. november indvies midterpartiet af den nuværende hovedbygning mod Grundtvigsvej.

Sjællands Tidende giver følgende referat af bygningernes indvielse i 1917:

Den nye skole er nu så vidt færdig, at den kan tages i brug; men forinden dette skete, fandt en lille indvielseshøjtidelighed sted i et af skolens lokaler, hvortil var indbudt de af byens beboere, der interesserer sig for skolen og dens gerning. Der var vel i alt mødt 100 mennesker.

Skolen, der tager sig nydelig ud, ligger som bekendt ud til Grundtvigsvej og er opført i en stil, der af arkitekt Andersen betegnes som Dansk Renæssance.

Dr. Egede bød velkommen på skoleudvalgets vegne og udtalte, at efter lærerrådet i 1916 havde gjort opmærksom på, at der var for mange børn i skolen, vedtog byrådet at opføre en ny skole, hvortil arkitekt Andersen leverede tegninger.

Man vedtog, at den ny skole skulle kaldes Nykøbing Borger- og Realskole. Den oprindelige skoleplan var langt større end det endelige resultat viser, men der var flere grunde, hvorfor man vedtog kun at bygge denne bygning; jeg vil dog håbe, at vi må se det hele opført engang af hensyn til de kommende slægter.

Til slut en tak til arkitekt Andersen, ingeniør Lund og byens håndværkere for det gode arbejde, samt en tak til byens lærere, der i dette efterår har udført et betydeligt arbejde under indskrænkede forhold.

1919 kompletteres hovedbygningen med to tilbygninger, og samme år opføres den nye gymnastik- og badebygning.

Den 19. oktober 1920 bragte Holbæk Amts Venstreblad denne lille omtale af badebygningen:
Den kommunale Badeanstalt. Hidtil har Nykøbing Kommune indskrænket sig til at sørge for Borgernes Renlighed om Sommeren gennem de kommunale Badeanstalter ved Havnen
og Nordstrand. Herefter vil vore vise Fædre ogsaa drage Omsorg for, at vi kan blive vasket rene om Vinteren, idet der nemlig i Forbindelse
med Skolens nye Gymnastiksal er bygget baade Badeanstalt til Børnene og en offentlig Folkebadeanstalt. Denne sidste, der er indrettet efter alle
den moderne Hygiejnes Forskrifter, aabner førstkommende Torsdag Aften for Mænd og Fredag Aften for Kvinder, og holdes fremdeles aaben indtil
videre disse to Aftener om Ugen, men forhaabentlig vil Renlighedstanken vise sig saa stor i Byen, at den kommer til at udvide ogsaa til
andre Aftener.

En betydelig part af byens børn er lige til 1917 undervist privat.

Indtil betalingsskolen indføres træffer man stadig på små privatskoler. Så kommer der en stilstand. Men da betalingsskolen ophæves, oprettes den første eksamensberettigede private Realskole. Men i 1916 vedtog byrådet at indføre kommunal Realskole, og kort tid efter fandt den private skolebestyrer det klogt at fortrække, idet han solgte sin skolebygning til byen, der indrettede den til offentlige kontorer.

Ca. 1922-23 er skolen mod Grundtvigsvej færdiggjort, og gymnastiksal bygget.

Grundtvigsskolen fik de påfølgende år den skikkelse, som den endnu har.
Grundtvigsskolen inde fra skolegården før 1956.
Foto: Peter Lindhardt Petersen, Nykøbing Sj., 2016.

1946 den 1. april ophørte "borgerskoleordningen", og mellemskolen blev indført, hvilket betød børnene kunne gå i skole et år mere til de fyldte 15 år.

1946 den 24. juni vedtog byrådet at indføre en tandplejeordning, hvor man benyttede byens tandlæger og forældrene kan selv vælge hvilken. Man startede med de to yngste klasser, og efterhånden vil alle skolens elever få tilset tænderne. Det første år vil udgiften være på 700,00 kr., men vil stige til omkring 7.000,00 kr. når alle børnene er kommet med i ordningen.

1948 har Nykøbings skolekommission vedtaget at indføre den ny retskrivningsordning, med små bogstaver i stedet for store, som forøvrigt allerede var taget i brug i de fleste klasser straks ved skoleårets begyndelse. De to eksamensklasser har fået lov at vælge frit, og 4. mellem valgte de små bogstaver, mens realklassen ønskede at bibeholde den gamle retskrivning.

1948 den 19. marts ved en højtidelighed i Gymnastiksalen ved årsafslutningen uddeltes eksamensbeviser til den første mellemskoleeksamen til 27 elever, som alle bestod og den sidste præliminæreksamen, hvor der var indstillet 14 elever, som alle bestod.

Man var nu nået til skiftet til mellemskole og realskole, og viceskoleinspektør J. Meyer oplyste, at siden præliminæreksamen blev oprettet i 1921, har man dimitteret 292 præliminarister.

1951 vedtog man oprettelse af en 8. klasse, hvis elever får skolepligt til 1953, såfremt der tilmeldes tilstrækkeligt mange.

1951 vedtog man - mens skolens badeanstalt i en årrække kun har været åben en dag før jul - at holde badeanstalten åben indtil videre hver tirsdag aften for damer og hver torsdag aften for herrer.

1951 den 14. april annoncerede man skolen måtte lukke hele næste uge på grund af brændselsmangel, og det var ikke kun skolen, der manglede brændsel, det var over hele landet i 1951.

1951 den 1. juli ansattes lærerinde Else Johanne Birch Jensen, Fårevejle.

1953 den 10. januar blev det bekendtgjort, at skolens badeanstalt vil være offentlig tilgængelig for damer 2. og 4. tirsdag i hver måned, og for herrer 2. og 4. torsdag eftermiddag og aften.

1953 til skoleårets begyndelse havde skolen gennemgået en omfattende modernisering, hvor bl.a. de gamle skolekøkken, hvor der var alt for lidt plads til de 130 deltagere, så bespisningen er flyttet til 1. salen i et meget større og lyst rum, hvor køkkenet er delt op i et særskilt rum. I pavillionen på 1. sal er indrettet et klasselokale, og i det gamle skolekøkken er dels indrettet et klasselokale, og dels nyt kontor til skoleinspektøren. derudover er der frisket op med nye farver, og væggene har fået udsmykning med farvelitografier.

1954 den 9. januar besluttede man at åbne Grundtvigsskolens badeanstalt for byens borgere lidt mere end den ene gang om året til jul. Fremtidig vil der være åbent for famer den 2. og 4. tirsdag i hver måned, og for herrer 2. og 4. torsdag, alle dage kl. 16-18 og 19-21. Man kan endda bestille tid pr. telefon.

1954 den 26. januar vedtog man endelig at oprette en permanent 8. klasse, og ansættelse af tre nye lærer, som et fast embede, et timelærerembede, og et fast lærerindeembede.

1954 den 23. februar vedtog byrådet fuld tandpleje for alle klasser i det kommende år. Der er beregnet en udgift til skoletandpleje, som tager i betragtning, at samtlige skolebørn omfattes af ordningen fra det kommende skoleår, efter man fra begyndelsen har taget en klasse mere med hvert år.

1956 den 1. april blev 1. byggeafsnit af nyeste bygning taget i brug.

1956 den 10. juni inviteredes borgere med skolesøgende børn til at se den nye skolefløj, som man så småt agtede at tage i brug efter sommerferien.

1957 den 2. april blev den nye skolefløj indviet. En del af de nye klasselokaler blev ganske vist taget i brug for et år siden, men nu gælder det også fysik- og naturhistorielokalerne ved siden af gymnastiksalen, så nu er man endelig færdig med udbygningen.
Skolegården på Grundtvigsskolen ca. 1965.

1957 den 22. november blev skolens nye aulas teaterscene indviet med forældreforestillingen "Anne Franks Dagbog", som skolescenen også opfører i Fårevejle, og det er første gang Dansk Skolescene i København tilbydes Odsherred.

1958 den 3. marts genindførtes skoletandplejen med tilskud fra kommunen, efter at have ligget stille en tid på grund af konflikt med tandlægerne.

1961 den 7. januar rykkede Nykøbing Fritidsklub ind i kælderen, hvor de fik 3 rum stillet til rådighed i det gamle beskyttelsesrum bag skolen.

1961 er der mangel på lærere, så man må fortsat hente hjælp hos gymnastiklærerne Jørgen Juelsgaard og Tove Jensen, musikpædagog Klara Johansen og revisor Svend Aage Nielsen, Fårevejle. Desuden skal pensioneret overlærer hans Jensen have nogle tegnetimer. Efter sommerferien tiltræder fru Jytte Hansen, der er gift med politibetjent Hansen, som lærerinde, og 1. oktober 1961 kommer lærerinde Birgit Carmel, som for tiden gør tjeneste i en børnelejr i USA. Lærer Knud Erik Brinkløv vender ikke tilbage efter ferien, idet han har fået ansættelse i Grønland.

1961 er der 8 lærerkræfter til 171 elever i 9 klasser, idet der bliver parallelklasser i 2. og 3. klasser. 5 elever fra afgangsklassen vil søge Nykøbing Realskole, mens 3 vil gå i 8. klasse på Grundtvigsskolen.

Da der samtidig er tilmeldt 40 børn til 8. klasse, betyder det, at 8. klasse måtte deles i to.

1962 ved skoleårets begyndelse oprettedes for første gang 9. klasser.

1968 den 1. august er 1. byggeafsnit af skolen på Nordgårdens jorder taget i brug.

1971 er stadsskoleinspektør Arne Tandrup blevet udnævnt til amtskonsulent for folkeskolen i Frederiksborg amtsrådskreds, og tiltræder første januar 1972.

1972 den første januar er konstitueret P. G. Andersen som ledende skoleinspektør. Samtidig er viceskoleinspektør fru Ina Møller konstitueret i P. G. Andersens stilling.


Se også: Nykøbing gamle skole.

Se også: Skolekommissionen i Nykøbing Sj. 1917-1970.

Se også: Grundtvigsskolens ordensregler 1957.


Skolepligtige børn:

1892 var der 229

1900 var der 286

1910 var der 318

1917 var der 386

1930 var der 460

1960 var der 721


Skoleledere:

1807-1856: Chr. Fr. Kirchoff.
Chr. Fr. Kirchoff, skoleleder 1807 til 1856.

1857-1882: Jens Chr. Larsen.

1882-1919: Carl Steincke, førstelærer.

Ingvard Christian Eilersen, var på et tidspunkt konstitueret skoleinspektør.

1920-1929: G. C. J. Schelander.

1930-1952: Peter Christensen.

1953-1957: Kresten Helveg Petersen, Grundtvigsvej, senere folketingsmedlem for Radikale Venstre, undervisningsminister 1961-1964 og kulturminister 1968-1971.

1958-1967: Viceinspektør Henry Rasmussen, Frederiksberg, ansat som skoleinspektør og som ved skoleårets afslutning 1967 tiltrådte en ny stilling som seminarielektor i psykologi ved saminariet i Holbæk.

1967-1971: Arne Tandrup er fra 1. august udnævnt til Stadsskoleinspektør i Nykøbing Sjælland.

1972 den 1. januar P. G. Andersen.

1979 Per Thygesen.


Skolelærere:

Marie Christensen.

M. J. Hansen, der døde 1922. Han var gift med Johanne Hansen.

1903 til 1908 Jens Ankersen.

Karlsen, der var gift med Martha Karlsen, og som kom fra Lumsås Skole.

1916 ca. til 1926-27 Eva Marie Askgaard.
Kommunelærer i Nykøbing Sj. 1917.
Viceskoleinspektør siden 1. november 1931.

1917 kommunelærer Jørgen Frederik Meyer - viceskoleinspektør fra 1. november 1931.

1917 lærerinde Marie Christensen.

1917 lærer Søren Peter Sørensen Maltbæk der stoppede som overlærer 31. december 1953. Hans hustru var også overlærer. Hun er født 11. februar 1887.

1918 lærer Andreas Bjørnsgaard til 1. april 1950, men fortsatte dog en tid som vikar.

1918 til 1962 lærer Hans Peter Jensen. 1962 den 3. juni havde han været aktiv lærer i 50 år.

1919 overlærer frk. Margrethe Christensen til 1. februar 1956. Blev udnævnt til førstelærer 1. januar 1954 - men fortsatte dog en tid som vikar på grund af lærermangel.

1919 den 1. april til 1. januar 1962 lærer Ingvard Christian Eilersen, som var lærer i 42 år. Udnævnt til viceskoleinspektør, og leder af aftenskolen i 18 år 1952 til 1960. På et kort tidspunkt konstitueret skoleinspektør midt i 1950-erne, da der skete et skifte i embedet. Han fratrådte 31. december 1961.

1920 den 1. april til 1960 lærer Alfred Andersen, som stoppede efter sit 40-års jubilæum den 31. juli 1962. Gift med Signe Andersen. 1962 var han i januar og februar konstitueret som viceinspektør.

1921 til 1946 Anna Olsen, Nykøbing Sj., hvis speciale var gymnastik og svømning.

1922 til 1962 lærerinde Signe Andersen, udnævnt til overlærer 1. april 1956, og hun stoppede efter sit 40 års jubilæum. Gift med Alfred Andersen.

1922 den 1. april lærer, senere overlærer, Julius Sembach, til 1. april 1956.

1922 lærer fru Erna Sembach.

1923 fra 1. oktober lærer Frode Thæstensen Holm, udnævnt til overlærer 1. april 1956.

1927 den 1. maj lærer og senere førstelærer Antomine Andersen. Udnævnt til overlærer 14. august 1956.
Grundtvigsskolen 1998.

1930 Elisabeth Andersen fast vikar.

1933 Hans Aage Kølle Jørgensen fast vikar.

Indtil 1. august 1946, Ester Kramer, datter af friskolelærer Kramer, Vallekilde, hvor hun fik ansættelse ved Rabeks skole under Frederiksberg skolevæsen, de første år som timelærerinde og derefter fast.

1945 den 1. september er Hans Aagaard, Åbenrå, ansat som vikar. Han kommer fra Ubby Fri- og Efterskole.

1946 lærerinde Ina Møller fra 1. oktober - hun var dimitteret i 1935, og var derefter lærer i Birkerød til sit giftemål med Farvehandler Henrik Møller. 1958 den 1. juli udnævntes hun til overlærer.

1946 den 26. september er antaget som timelærerinde frk. Ingrid Føns Buhl, der er dimitteret i 1946 og ansat ved Københavns kommunes svagbørnskoloni i Svallerup.

1946 1. oktober til 13. november frk. Buhl, der tiltrådte en stilling ved det danske skolevæsen i Flensborg.

1947 den 1. oktober er fru handelsgartner Kristian Drejer, der en tid har virket som vikar, kaldet til lærerinde ved Tyvelse skole i Præstø.

1949 den 1. november fastansattes lærer Karl Otto Hansen, der siden 1. november 1947 har været aspirant. Han er søn af mejeribestyrer Hansen, Nakke Andelsmejeri. Han fik 1953 den 1. april ansættelse som lærer ved de købstadsordnede skoler i Grønland.

1950 H. P. Jensen, der er født 6. marts 1887, og bosiddende på Grundtvigsvej, blev udnævnt til overlærer.

1950 rejste timelærerinde frk. Inge Thye Hansen, ansat som timelærerinde 1947, til fastansættelse som lærer ved Næstved Kommuneskole.

1950 den 1. juni til 1952 lærerparret Anna Sofie Jespersen og Orla Jespersen. Orla Jespersen er 35 år, og har siden 1938 været ansat ved Ålborg skolevæsen. Til timelærerinde antoges hans hustru, der har haft ansættelse i Ålborg siden 1940. Begge rejste til Ålborg 1952.

1953 den 1. maj indtil 1. januar 1957 førstelærer Poul Georg Andersen (47 år), Laven, og hans hustru Margrethe Elisabeth Andersen til et timelærerembede. Men Poul Georg Andersen blev kaldet til Assens Centralskole som førstelærer, mens hans hustru er er ansat som lærerinde ved skolen. Genansat på Grundtvigsskolen 1. april 1958, hvor han 1. juli udnævntes til overlærer. 1962 den 1. marts udnævntes han til viceinspektør.

1953 den 1. maj er frk. Else Johanne Birch-Jensen ansat som fast lærer. Hun havde i forvejen ansættelse som timelærerinde ved skolen. Hun stoppede 1. december 1953 hvor hun rejste til Holbæk.

1953 den 1. maj er Lilly Helveg Petersen ansat som lærer. Hun var gift med skoleleder Kresten Helveg Petersen, og kom fra et lærerembede i København.

1953 den 31. december er lærer Erich Thorsøe Madsen, Løgstør, ansat i det ledige lærerembede efter Søren Peter Sørensen Maltbæk. Det er Erich Thorsøe Madsens første embede efter aftjening af værnepligten. Han var eneste ansøger.

1954 den 1. juni ansattes læreparret N. C. Berg, og fru Vibeke Berg, som faste lærere.
Søren Peter Sørensen Maltbæk, kordegn.
Ved Grundtvigsskolen underviste han i sang, religion og engelsk.

1954 den 22. juni ansattes fru dommerfuldmægtig Poulsen, Nykøbing Sjælland som timelærerinde.

1954 den 1. november ansattes tidligere enelærer på Færøerne, Sverre Johansen, som timelærer.

1956 den 1. januar er ansat lærerinde fru Lis Forum, København ansat som timelærerinde.

1956 den 1. april er ansat lærerinde Johanne Marie Witter, Esbønderup Præstegård.

1956 den 1. april er ansat lærer Alfred Andersen, der udnævntes til overlærer 1. februar.

1957 Heine S. Heinesen, overlærer.

1953-1957 lærerinde Lily Helveg Petersen, gift med skoleinspektør - senere minister - Kresten Helveg Petersen.

1957 den 1. januar er lærer Knud Erik Brinkløv Jensen ansat som timelærer.

1957 den 15. januar til 1966 lærerinde fru Annelise Greenfort, gift med overbetjent Knud Greenfort, først som vikar, men 1. marts 1957 som lærerinde. 1962 den 1. august udnævntes hun til overlærer.

1957 den 23. januar er lærer Henning Kirk, Esbjerg, ansat som aspirant i et af de ledige faste lærerembeder. Han blev fastansat 1. januar 1959. 1. august 1959 flyttede han til Ribe.

1957 den 1. april Ellen Ingemann Nielsen, København, ansat som lærerinde. 1958 den 1. september flyttede hun til Grønland.

1957 den 1. august er lærer Jørgen Egon From, Lemvig, ansat som lærer. Han er 25 år og er gift, og har virket ved solen i tre måneder - udsendt fra seminariet.

1957/58 lærer Poul Jørgensen, der 1. september 1961 udnævntes til overlærer.

Indtil 1957/58 lærerinderne frk. Berg og frk. Witter, der fik andre stillinger.

1958 den 1. april er lærer Jørgen Lydolph, Lumsås, ansat som timelærere. Han blev fastansat som lærer 1. april 1958. 1. august 1959 flyttede han til Lysabild.

1958 den 1. april er lærerinde Elisabeth Andersen genansat efter at have været i andet job på Assens Centralskole en tid.

1958 den 1. april er lærer Poul Georg Andersen ansat som lærer. Han er gift med Elisabeth Andersen, og er også genansat efter at have været i andet job en tid.

1958 den 17. april er aspirant Lis Forum blevet fastansat som lærer.

1958 den 1. juli er aspirant i fast embede frk. D. Petersen fastansat.
Grundtvigsskolen ca. 1910.
Børnene er stillet op til fotografering i skolegården, sammen med Lærerne.

1958 den 1. august er lærer M. Klint Hansen, Gladsaxe, ansat som lærer.

1959 lærer Peter Krue, der 1976 blev Nordgårdsskolens første skoleinspektør.

1959 den 1. november er lærerinde fru E. Jacobsen bevilget afsked efter ansøgning.

1959 den 1. november er lærerinde frk. D. Pedersen bevilget afsked efter ansøgning.

1959 den 1. december er lærerinde fru K. Brinkløv-Jensen flyttet til København.

1960 den 1. juli er lærerinde L. Berg bevilget afsked efter ansøgning.

1960 den 1. august er frk. H. Thanning Jensen, Hvidovre, ansat som lærerinde.

1961 den 12. april er lærer Poul Jørgensen udnævnt til overlærer.

1961 den 17. april er den 27-årige Lennart Johansson, og hans forlovede Aase Bruun, fra København, ansat som lærere ved skolen. De bliver færdige med deres uddannelse til sommer, og skal derefter giftes.

1961 den 1. august er aspirant i fast embede, fru H. Thanning Jacobsen, fastansat. 1962 den 1. august flyttede hun til Agedrup skole på Fyn.

1961 den 1. oktober er lærerinde fru B. Feld ansat som timelærerinde.

1962 den 1. januar er lærerinde fru B. Dam Jørgensen ansat som aspirant i fast embede. 1. august 1962 flyttede hun til Rødovre skolevæsen.

1962 den 1. juli ansættes lærerinde frk. Bente Hovmøller som aspirant i fast embede.

1962 den 1. marts er overlærer P. G. Andersen udnævnt til viceinspektør.

1962 den 1. juli er lærerinde frk. Bente Hovmøller ansat som aspirant i fast embede.

1965 den 11. maj fastansattes følgende lærere: Birthe Thomsen. - Hans Jørgen Brinkløv. - Vibeke Thomsen. - Helen Allerslev. - Ragna Bjerre Petersen. - Vagn Ytte Larsen, St. Heddinge, ansattes som timelærer.

1979 den 1. august Lis og Sven Børve-Jørgensen, som samtidig bliver ungdomsskoleinspektør.

Anita Djuraas, der er gift med Kaare Djuraas, leder af Bøsserup Frie Skole.


Pedeller:

Niels Nielsen, pedel 1909 til 1935. Han boede Præstevænget 9, Nykøbing Sjælland, og var født 14. oktober 1868.

Børge Brinkløv-Jensen der gik på pension 1. november 1975.


Ungdomsskolen:

Indtil 1974 var ungdomsskolelederen Marie Pedersen.

1974 til 1975 den 1. august var Ole Neerup ungdomsskoleinspektør.

1979 den 1. august afløser Sven Børve-Jørgensen ungdomsskoleinspektør Ole Neerup på posten.


Fritidsklubben:

1945 startede lærer Eilersen og lærerinde frk. Kramer en fritidsklub på skolen, som er beregnet på de mange unge, der ikke går på handelsskole elle teknisk skole.

Man samlede de unge en gang om ugen om tirsdagen hvor man fik tiden til at gå med spil, underholdning, og det blev en stor succes.


Aftenskolen:

1952-1960 viceskoleinspektør Ingvard Christian Eilersen.


Skolelæger:

1926 til 1969 læge Johs. Lind, Nykøbing Sjælland.


Skolesparekassen:

1921 den 1. oktober blev skolesparekassen oprettet ved Nykøbing Skole.

Opsparingen foregår på den måde, at hver klasse har en sparebox med et rum til hver elev. Pengene puttes i en sprække akkurat som i en almindelig sparebøsse, og hver måned gør klasselæreren boxen op og afleverer pengene til hovedkassereren, der indsætter dem i sparekassen. Det opsparede beløb noteres i en lille bog, og der tilskrives renter.

De første 40 år havde den viceskoleinspektør Ingvard Christian Eilersen som leder.

Skolesparesagen var størst under og efter krigen 1940-45.


Kildehenvisninger:

Odsherred Tidende 16. august 1945 og 29. marts og 1. maj og 25. juni og 13. og 19. november november 1946 og 25. juni og 9. september 1947 og 20. og 5. og 21. marts og 22. maj 1948.

Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.

Kilde: Grundtvigsskolens årsberetning 1957-58 og 1958-59 og 1959-60 og 61-62 og 1966-67.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 26. september 1946 og 12. oktober 1949 og 26. januar og 28. februar og 10. maj og 5. juli og 7. november 1950.

Holbæk Amts Venstreblad 13. januar og 14. april og 11. juli 1951 og 19. februar og 6. marts 1952 og 10. januar og 30. marts og 15. og 22. april og 13. oktober og 11. og 29. november og 1. december og 24. december 1953 og 9. og 27. januar og 23. juni og 7. august og 13. oktober 1954.

Holbæk Amts Venstreblad 24. februar 1954 og 11. januar og 10. og 13. juni og 7. september og 6. december 1956 og 30. oktober 1957. - 23. januar og 20. og 26. marts og 3. april og 10. juli 1957 og 12. og 13. marts og 17. april 1958 og 12. april 1961 og 17. april og 29. maj og 28. september og 15. november 1961 og 7. august 1962 og 12. maj 1965 og 16. december 1971 og 22. og 29. juni 1967 og 23. januar 1979.

"Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 11. september 1971 og 2. oktober 1976 og 23. februar 1979. - Odsherred Tidende 6. og 20. marts 1948.--SOC 7. okt 2011, 12:53 (CEST)