Anneberg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Anneberg hovedbygning en dejlig sommerdag ca. 1902.
Anneberg

Rettelig Annebjerggaard.

Anneberg pr. Nykøbing Sj, hovedgård i Højby sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 1a m.fl. af Anneberg, som ligger 2 km syd for Nykøbing Sjælland.

Det samlede areal udgjorde 434 tdr. land (238½ ha), der fordelte sig på: Ager 306 tdr. land (168 ha), skov 15 tdr. land (8½ ha), eng 110 tdr. land (60½ ha), samt have og gårdsplads på 3 tdr. land (små 2 ha). Hrtk.: 28 tdr.

Besætningen bestod af 42 malkekøer plus opdræt (sortbroget hollandsk race), og der holdtes 45 søer, hvis grise opfededes.

Anneberg Gods er opført 1876 på ruinerne af en af en stor gård "Skovgård", (o. 1370 Skovgaarth), og den nedlagte landsby Mosby, af Købmand og Rentemester Henrik Müller, Dragsholm Slot i 1660, der opkaldte gården efter sin datter Anne Chatrine Müller gift med dr. Casper Bartolin.

Fra 1688 til 1692 var det den portugisiske jøde fra Hamburg, Manuel Texeira fra Dragsholm Slot, der ejede Anneberg, men hans søn, Samuel Texiera, overtog den og solgte den 1692.

Køberen var materialeforvalter, senere assessor i admiralitetskollegiet, Gunde Vossbein, der købte den 1694, og som skaffede den hovedgårdsrettigheder.

1697 blev den købt af assessor Hans Leegaard, og den var nu lagt sammen med Ellingegård.

1705 blev begge gårde solgt til assessor Christian Wildenradt (40 3/4 td. hrtk. Hovedgårdstakst). Han født i Bergen 1671, og døde 28. april 1723, hvis enke, Vibeke Margrethe Weldingh, arvede Anneberg.

1724 blev den overtaget af kommerceråd Peder Schwane. Han havde været præceptor (lærer) for assessor Christian Wildenraths og Vibeke Margrethe Weldinghs børn på Annebjerggård, og giftede sig 1724 med den nu 32 årige enke, Vibeke Margrethe Weldingh.

Fra 1743 til 1760 var den næste ejer Niels Christian Bang, som var udnævnt til forvalter over det kgl. gods i Odsherred, han havde i 1734 fået Egebjerggård i livsvarig fæste, og hans familie fik stor indflydelse på Odsherred.

Fra 1760 til 1770 kom begge gårde så i kammeråd og forvalter af de kgl. godser i Odsherred, Jakob Hansens besiddelse.

Han solgte dem 1770 med gods og Vig Kirke og Rørvig kirke.

Han solgte Annebjerggård til forvalter Henrik Rosted, forvalter på Bidstrupgård, for 35.000 rdl i 1776.

Det var Christian VII som købte gården, og solgte den videre i 1801.

Køberen var inspektør Frants Vilhelm Trojel. Hovedbygningen var en trefløjet teglhængt bindingsværksbygning. Prisen var 21.212½ rdl.

Hofjægermester Rehling-Quistgaard og frue, som ejede Anneberg fra 1913 til 1916.
1810 blev Annebjerggård solgt til kaptajn Lorentz Fribert, født 6. oktober 1781, død 22. april 1814, for 110.000 rdl. Dennes enke, Ulrikke Eleonore, afhændede den 1814.

1814 blev den nye ejer kaptajn Frederik von Buchwald. 1828 overtog Ulrikke Eleonore Schwane nu gift Fribert, som repræsentant for boet, efter hendes afdøde anden ægtefælle, Christian Benzon Trojel, gården, men ved den påfølgende auktion købte Buchwald den igen.

Prins Christian, der var en nær ven af Buchwald, besøgte Anneberg 2-3 gange, hvor han gik på jagt, og boede på gården. Senere som Christian den VIII, da han havde købt Amtsstuegården, besøgte han igen Anneberg og gik på jagt.

Den 2. august 1850 blev Ferdinand von Holstein, der var Nykøbing Sjællands første postmester gift i Højby kirke med Anne Marianne Buchwald af Anneberggård født 6. maj 1820 , og der blev født to sønner i ægteskabet i henholdsvis 1851 og 1853.

I 1856 står hovedbygningen som opført i italiensk stil med to stokværk og kældre (arkitekt S. Th. E. Sørensen).

Efter Buchwalds død i 1874 ejede datteren, Anna Marie von Buchwald, Annebjerggård, som hun 1897 solgte til sin mand cand. jur. Christian Frederik Ferdinand von Holstein, der i deklaration af 5. december 1896 forpligtede sig til at holde gravstederne i Højby kirke i fortrinlig stand, og til enhver tid at afholde alle hermed forbundne udgifter.

1913 blev Anneberg solgt, da det ikke længere var økonomisk muligt at få godset til at løbe rundt. Køberen var hofjægermester Harald Herman Rehling-Quistgaard. Godset blev opsplittet og 80 tønder land blev solgt til staten til brug for opførelsen af Amtshospitalet.

1913 blev den købt af Edv. H. Steenberg.

1932 den 4. maj blev Anneberggården, der siden 1913 har været ejet af Edvard H. Steenberg, udlagt ved tvangsauktion udlagt for Landejendomme i Østifterne som ufyldestgjort parthaver for 250.000,00 kr.

Den blev straks videresolgt til gårdeejer Chr. Christfort, tidligere "Vollemosegården" for 256.000,00 kr., og han tilkøbte 55 ha ved Klinte Sø.

1947 den 1. november blev den så købt af fabrikant Jørgen Christian Hempel for 800.000 kroner. Han oprettede museet Anneberg Samlingerne, skiftede senere navn til Hempel Glasmuseum.

Til Anneberg hørte på det tidspunkt 415 tdr. land og en besætning på ca. 115 kreaturer, 16 heste og et større antal svin, som medfølger i handelen, hvilket også gør et areal på ved Klinte Sø.

Ejendomsværdien var opgjort til 1.140.000,00 kr. - Grundværdi: 509.000,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 1.609.755,00 kr.

Sønnen Peter Hempel var næste ejer fra 1970 til 1985, og den sidste ejer var Hans Tandrup indtil 2000 hvor det overgik til Trundholm kommune.

Hovedbygningen har siden været Herregårdspension, Pigehjem og Anneberg Børnehjem, og i dag er der Vandrehjem og Naturskole ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Annebergs gamle ladebygninger ejes nu af Odsherreds Museum, og her holder Odsherreds Kulturhistoriske Museum til.


Ejere af Anneberg:
Tegning over Annebjerggård 1778.

1660-1688 - Henrik Müller.

1688-1692 - Manuel Texeira.

1692-1697 - Gunde Vossbein.

1697-1705 - Hans Leegaard.

1705-1723 - Christian Wildenradt.

1723-1743 - Peder Schwane.

1743-1760 - Niels Christian Bang.

1760-1770 - Jakob Hansen.

1770-1776 - Henrik Rosted.

1776-1801 – Kronen.

1801-1810 - Frants Vilhelm Trojel.

1810-1814 - Lorentz Fribert.

1814-1874 - Frederik von Buchwald.

1874-1888 - Anne Marianne von Buchwald gift med Ferdinand von Holstein.
Der gøres klar til "Julestue" på Anneberg, som der har været en del år indtil 2010, hvor den sidste "Julestue" blev holdt i denne omgang. - Foto: SOC.

1888-1913 - Christian Frederik Ferdinand von Holstein.

1913-1914 - Rehling-Quistgaard.

1914-1916 - Grosserer T. Abben.

1916-1932 - Edvard H. Steenberg.

1932-1947 - Chr. Christensen.

1947-1970 - Jørgen Christian Hempel. 1954 den 16. oktober sløjfede han "gård", så "Anneberggård" fremover kaldtes "Anneberg".

1970-1985 - Peter Hempel.

1985-2000 - Hans Tandrup.

2000-2007 - Trundholm Kommune.

2007-000?) Odsherred Kommune.


Annbjerggaard 1930:

Samlet areal 160 hektar, deraf ager 152, eng 2, skov 4½, have og gårdsplads 1½.

Ejendomsvurdering 208.000,00 kr. - Jordværdi 137.000,00 kr. - Brandforsikring for 208.000,00 kr. - Løsøret i "Danmark" for 141.000,00 kr.

Jordene, der er samlet ved gården, er meget ensartede, lermuld på lerunderlag til takst 16-18. Terrænet er ret jævnt, kultur og gødningskraft god, jorden er drænet. Engen er af god beskaffenhed, skovens bevoksning bøg.

Kvægbesætningen består af 70 malkekøer og 30 stk. ungkreaturer, er af Rød dansk Malkerace, der fornys ved eget tiltag. Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko er ca. 3000 kg årligt, og mælken leveres til Andelsmejeriet Billesborg, Nykøbing Sjælland.

Der holdes som regel 12 svære arbejdsheste og 2 små heste. Svinebesætningen er for tiden 16 tillægssøer og 1 orne. Der leveres 300 slagtesvin om året, de øvrige pattegrise indkøbes.

Der holdes 4 får og 1 vædder samt 150 stk. fjerkræ.

Hovedbygningen ligger mod nord, er opført 1856 af grundmur og røde sten i 2 stokværk med takkede gavle og tegltag; mod syd - mod gården - har den to karnapper, den ene med indgangsdør, den indeholder en herskabelig lejlighed.

Den tidligere hovedbygning, der i 1917 af godsejer Stenberg, solgtes til grosserer Abben, Jøbenhavn, ligger mod syd, og den er ligeledes af grundmur, hvidpudset og i 2 stokærk, har veranda mod syd, og er tækket med skifer.

Avlsbygningerne er overvejende af grundmur, og med tegltag, et par mindre huse er af bindingsværk, og har stråtag, en hjelm er tækket med pandeplader.

Gården har eget vandværk, og der hører 3 huse til ejendommen.


Se også: Annebergs nye hovedbygning.


For at se mere klik på "Kategorien Anneberg" nederst på siden.


Kilde: En vandring på Højby kirkegård udg. af Menighedsrådeet i Højby. - Hjemmesiden www.roskildehistorie.dk. Uddrag af Kongens gård af Kurt Sørensen. Danske Slotte og Herregårde. - Højby sogn for 200 år siden af Chr. Mikkelsen. - Wikipedia, den frie encyklopædi. - Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930. - Holbæk Amts Venstreblad, "Det stod i" 15. maj 1982.--SOC 8. nov 2012, 00:41 (CET)