Peter Martin Christoffersen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Sespmchristoffersen.jpg

Malermester Peter Martin Christoffersen, Algade 11, Nykøbing Sjælland.

Han er født 25. august 1868 som søn af malermester Christian Christoffersen og hustru Christiane født Andersen.

Han blev gift 7. februar 1892 med Johanne Marie (kaldet Hanne) født Olsen den 23. april 1868.

Svend 1. maj 1887. Mester 10. maj 1894.

Forretningen etableret på ovennævnte adresse 1894.

Indtrådt i Arbejdsgiverforeningen 1895. Udfører alt malerarbejde for kommunen og statens hospital.

Formand for Nykøbing Sj. Tekniske Skole.

Formand for Borgerstiftelsen.

Vurderingsmand for Østifternes Hypotekforening fra 1926 og medlem af Nykøbing Sj. Håndværkerforening.

Peter Martin Christoffersen døde 1945, og sønnen Poul Christoffersen, der havde været i firmaet i nogle år, fortsatte firmaet under det gamle navn: "P. M. Christoffersen".

Johanne Marie Christoffersen døde 7. januar 1957.


Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 17. april 1953 og 8. januar 1957.--SOC 28. dec 2011, 16:36 (CET)

+

Da P. M. Christoffersen kunne fejre sin 70 års fødselsdag i 1938 bragte Holbæk Amts Venstreblad den 22. august følgende:

70 Aar.

Paa Torsdag, den 25. Aug., fejrer Malermester P. M. Christoffersen, Nykøbing, sin 70 Aars Fødselsdag.

Christoffersen er en Indfødt, Søn af den for nogle Aar siden afdøde Malermester N. C. Christoffersen, hvis to Sønner Peter og Christoffer fulgte i Faders Fodspor, men P. M. har ført Dynastiet videre; idet han har to Sønner og en Sønnesøn, der er fulgt i samme Spor.

P. M. Christoffersen er Mester i Ordets bedste Forstand. Han forstaar sit Haandværk til Bunds. Hans Evne til at skabe harmonisk Farvesammensætning er fænomenal, og alle hans Bestræbelser gaar ud paa kun at levere første Klasses Arbejde. Det er derfor ingen Tilfældighed, at P. M. har oparbejdet en efter Provinsforhold meget stor Forretning. Ofte har han i Sæsonen haft et Dusin Svende eller mere i Arbejde, og har der været Gnidninger mellem Mester og Svend, har det i hvert Fald aldrig været Mesterens Skyld, thi en mere human Arbejdsgiver end Christoffersen, skal der ledes vidt om. Men af hans faste Svende har den med kortest Anciennitet ogsaa arbejdet der i 12 Aar.

Hvor mange Lærlinge, der som dygtige Fagfolk er udgaaet fra Maler Christoffersens Værksted, har vi Intet Tal paa, men det er mange. Der har altid været stærk Rift om denne Læreplads, hvor baade Uddannelse og Omgangsfaconen er første Klasses. For Christoffersen er det en Samvittighedssag at opdrage fuldgode Haandværkere, og er det en enkelt Gang mislykkedes, er der ingen, der er mere ked deraf end Mesteren.

Paa Baggrund af denne store Interesse for Ungdommens Dygtiggørelse var det ikke en Tilfældighed, at Byens Haandværkere for mange Aar siden valgte ham til Forstander for Teknisk Skole, et Hverv, han siden har røgtet med stor Dygtighed.

Ligeledes havde han i en meget lang Aarrække Sæde i Haandværkerforeningens Bestyrelse. Derimod har han aldrig givet sig af med andet offentligt Arbejde, som Byraadsvirksomhed og deslige. Han har aldrig aspireret dertil og kunde vist heller ikke bruges. Ikke fordi han mangler Indsigt. Men han har fra sin Ungdom været Højremand, stemmer konservativt ved Valgene, og det skulde da være dette Parti, der skulde vælge ham. Men de gør det ikke, for trods hans partimæssige Troskab paa Valgdagen, er Malermester Christoffersen en af de mest dybtfølende Demokrater i denne By. Ingen har større Medfølelse med dem, der lider ilde, end han. Og det er ikke Mundsvejr. Hans Medfølelse giver sig ofte Udslag i kraftig Handling, og der er ingen Tvivl om, at kom han ud i offentligt Arbejde, vilde Demokraten sejre over Konservatismen. Derfor er han holdt uden for, hvilket han dog ingenlunde sørger over.

Til alle Malermester Christoffersens gode Egenskaber hører hans Trofasthed i Venskab, hans ligefremme Væsen og hans straalende Humør. Gennem en lang Aarrække har Gigten været ham en haard Følgesvend og ofte lænket ham til Sengen i maanedvis. Men det gode Humør har Sygdommen aldrig kunnet knægte. Det er derfor velfortjent, naar denne Mand er ombølget af Agtelse og Venskabsfølelse fra alle Lag af Borgerskabet, hvilkel Torsdagen vil give ham talrige Beviser paa.