Casa la Bella Vista

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Casa la Bella Vista - "Huset med den smukke udsigt" - Asmindrup, Odsherred.

Dette er fortællingen - et uddrag fra Holbæk Amts Venstreblad - om bonden fra Hee, der ønskede at sætte sig et minde i sognet, og oprettede et legat.

Christen Christensen stammede fra Hee i Vestjylland.

I sine yngre år havde han en landbrugsejendom.

Så flyttede han til København, og her havde han held med fordelagtige grundkøb, og fornuftige børsforretninger, og fik en betydelig formue.

Om sommeren kom han på ferieophold i Nr. AsmindrupSvinninge Møllegård.

1910 byggede han en villa på bakken midt mellem stationsbyen og kirkebyen, og gav den navnet "Casa la Bella Vista", og her levede han til sin død 1937 med frk. Hanne Nielsen, der var ham en tro husbestyrerinde.

Trods sin formue, levede han yderst spartansk, og rejste kun hvert år en måned til Italien om vinteren, stil 1926 hvor han blev blind.

Hans malede mange malerier, som var hans hobby, men det måtte han stoppe med, ligesom andre måtte ordne hans pengesager, hvor han ejede 90.000,00 kr., som var en stor formue dengang, men den skulle blive væsentligt forøget.

1947 døde Chr. Christensen, og da alle udgifter var betalt, så var der hele 240.000,00 kr. tilbage.


Testamentet:

I testamentet stod at hans formue skulle anvendes til oprettelse af en legatstiftelse, hvor pengene gik til bestemte formål.

Først og fremmest skulle villaen bevares for eftertiden, som den stod med spisestue og dagligstuen, som skulle være minder om ham. Foruden møblerne rummede stuerne også hans store malerisamling af ham selv, men nogle ganske få indkøbte, og der skulle være offentlig adgang til mindestuerne en gang om måneden.

Vedligeholdelsen af huset skulle betales af rentepengene, og dernæst skulle der til enhver tid være fribolig med lys og brændsel for en eller to enlige kvinder, som skulle passe huset eller, som det stod for at bestyrer legatstiftelsen.

Som den første bestyrerinde havde han selvfølgelig valgt Hanne Nielsen, men hvad der dernæst blev tilovers af rentepengene skulle gå til unge mænds og kvinders uddannelse i Hee sogn i Jylland.

(Desværre må man sige, at hverken møblerne i mindestuerne, eller hans malerisamling, ikke havde den store kunstneriske værdi, og der kom faktisk aldrig nogen for at se på dem såvidt vides).

Legatbestyrelsen skulle bestå af præsten og førstelæreren i Nr. Asmindrup, samt en repræsentant for sognerådet.

Da legatet blev oprettet var formanden gårdejer Peter Nielsen, Hørlykkegård, der var en nær ven af Chr. Christensen da han boede i Nr. Asmindrup, og derudover var bestyrelsen repræsenteret af pastor Johannes Tast og førstelærer Clausen.


Se også: Bella Vista.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 7. oktober 1957.--SOC 22. apr 2016, 13:20 (CEST)