Bråde Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Bråde skoles elever og lærere opstillet til fotografering udenfor skolen.
Er den ældste af lærerne mon lærer Illemann??? Så er det før 1916.
Fotograf: Dalsgaard Pedersen, Fredericia.
Bråde Hovedskole, matr. nr. 1i, Brådevej 6, Bråde by, Egebjerg sogn, Odsherred.

Det har været almindelig antaget, at Bråde Skole skulle være en "Rytterskole", men det er ikke rigtigt. De egentlige rytterskoler blev oprettet af kong Frederik IV omkring 1721, men hele rytterstyrken var trukket bort fra Odsherred i 1724.

Efter en forordning fra 1739 har kong Christian VI påbudt, at der over hele landet skulle oprettes skoler.

Men ifølge Holbæk amts arkiv: Breve og dokumenter for skolerne og skolevæsenets vedkommende fra 1734-1783, oplyses en kontrakt af 6. marts 1735 mellem amtmanden og en murermester, at kongen i dette år lod opføre 9 skoler på krongodset Ods Herred.

Men ingen af disse skoler var i Bråde, hvorimod Egebjerg ved den lejlighed fik sin skole (undersøgt af arkivar i landsarkivet).

I provstarkivet hedder det videre, at der i året 1781 kom en ansøgning fra sognepræst Rehling og bønderne om at få opført en grundmuret skole i Bråde by, og i en skrivelse af 7. august 1781 fra provst H. I. Garde i Vig anmodes amtsmanden om efter indstilling af Sognepræst Rehling til Egebjerg, om at udnævne Jørgen Pedersen til skoleholder ved "den nyopbygte" Bråde skole.

Ved ansættelse af Jørgen Pedersen, der er født i Underød 1749, motiveres med, "at der ikke har indfundet sig nogen studerende mand".

På grunden hvor skolen blev bygget var der engang en mindre fæstegård, eller husmandssted, på 8 tdr. land, hvis jord er bakken på den anden side af vejen. Den blev kaldt for skolelodden (det nuværende Oldhøj).

Brådes første skole i Odsherred blev altså opført i 1781 - ny skole blev bygget i 1836. Forskolen blev oprettet i 1898 og blev kaldt et forskolelærerembede. I 1919 blev dette omdannet til lærerindeembede. Både forskole og hovedskole havde 2 klasser.

Den oprindelige skole blev bygget i 1781 på initiativ af sognepræsten ved Egebjerg kirke Andreas Johan Rehling, som ansøgte Rentekammeret om løn til en skoleholder ved den skole, han og menigheden havde tænkt at opføre i Bråde.

Rentekammeret beslutter at støtte skolen - og i løbet af foråret/sommeren bygges skolen i Bråde. I august 1781 er man så langt, at der kan ansættes en skoleholder til den nybyggede skole, hvor der var over 40 skolesøgende børn mellem 7 og 14 år.

Det var en af to Kongerytterskoler i Ods Herred, den anden var Kongerytterskolen i Egebjerg.

1826 var der i Bråde skoles ældste klasse 12 drenge og 17 piger, og i yngste klasse 18 drenge og 25 piger.

Hovedskolen blev nedlagt i 1960 - forskolen 1962.


Se også: Bråde Forskole.


+


Lærere ved Bråde Skole (ifølge en artikel om skolens historie skrevet af Anders Andersen i Holbæk Amtstidende, 5.3. 1960):

1781-1789 Jørgen Pedersen, født 1749 i Underød, og blev indsat i embedet den 9. søndag i Trinitatis. Allerede i 1789 døde Jørgen Pedersen kun 40 år gammel. Hans hustru hed Kirsten Hansdatter, og var 4 år ældre end sin mand. De havde. en søn, Christian, der var født 1786.

1789-1806 blev den nye skoleholder studiosus Jens Breum studioses født i København 1760. Den 21. nov. 1801 blev han beskikket som kirkesanger. Den 10. juni 1806 døde Breum. og hans efterfølger

1806-1826 seminarist Lars Jensen, født 1784 og uddannet ved Blågård Seminarium.

1826-1871 Lorenz Christian Lorenzen, født 1799 i København. Den nye lærer blev Lorentz Christian Lorentzen, født i København 1799. Efter alt at dømme var han en højt begavet mand, en fortrinlig lærer og en iderig embedsmand.

Det skyldtes højst sandsynlig ham, at der i 1836 blev tilbygget til den 5 fags skolestue, samt en lille udlænge mod syd, og kun staldlængen mod vest er fra 1781.

Efter 40 års skolegerning i Bråde døde Lorentzen den 16. juni 1871.
Omkring 1896 er alle skolens elever sammen med lærer Illemann.

1871-1887 Jens Peder Jensen Pleth, f. 1843 i Hjørring amt. Om ham fortælles det, at han var en dygtig lærer, men ualmindelig streng, dog eksamenskaraktererne fra hans tid var usædvanlig fine. Pleth rejste fra Bråde - vistnok til København - i 1887.

1887-1916 Vilhelm August Illemann, født 1857 i Hjembæk Sogn, uddannet ved Skaarup Seminarium. Hans søn, Martin Illemann, oprettede Bråde Tømrerværksted. Også han regnedes for en dygtig lærer, men desværre fik han i en ret ung alder en hjerneblødning, der langsomt lammede både hans legeme og åndsevner. Han tog sin afsked 1916 og døde 1919.

Derefter var der skiftende vikarer.

1919-1941 forskolelærerinde Anna Dorthea Mathilde Andresen, født 9 februar 1875 i Lille Egebjerg. Udgået fra Vejle Forskoleseminarium.

1920-1924 Carl Nielsen, født i Rørvig sogn, død af tuberkulose i 1924.

Atter kom der 3 år med vikarer.

1927-1950 Alfred Olaf Jensen, født 1890 på Falster og uddannet ved Jonstrup Seminarium. Der fulgte nu nogle rolige arbejdsår, men midt i 1940'erne begyndte helbredet også hos ham at svigte, og han døde i 1950.

Siden var der ikke tryghed ved den gamle skole, og alt syntes munde ud i noget foreløbigt.

1945 den 25. juni er antaget lærerinde frk. Inger Jacobsen, som lige er dimitteret og stammer fra Fyn.

1947 den 27. august tiltrådte lærerinde frk. Rosen efter sommerferien en stilling ved Lyngby private forberedelsesskole.

Da det ikke lykkedes skolekommissionen at finde en vikar, blev skolen lukket indtil videre.

1951 den 1. august Helge Kjær Christensen, der er født 1924. Han er udgået fra Gedved Seminarium og har siden været lærer ved Hurup private mellem- og realskole.

1954 til 1956 lærer Poulsen, der blev bevilget afsked 31. oktober med pension.

På et tidspunkt ansattes Dagny Andersen som lærer. Hun var gift med gårdejer Anders Andersen, Stenbjerg, Plejerup.

1958 den 1. januar ansattes Andre Skovrind, som 1. november 1961 (efter centraliseringen til Egebjerg Skole) blev kaldet til lærer ved Rotsker Centralskole på Bornholm.

+

Bemærkninger:

Bråde Skole i Odsherred havde til huse på to adresser: Brådevej 15 (forskole) og Brådevej 6 (Hovedskole).

1836 fik den daværende lærer Lorentzen tilbygget den nuværende 5 fags skolestue.

1847 byggede Lorentzen for egen regning længen mod øst, med den motivering, at hvis han skulle dø før sin kone, skulle bygningen indrettes til enkesæde for hende, han var lærer i 40 år.

1853 holdt skolelæreren op med selv at dyrke jorden, og forpagtede den ud til gårdejer Lars Olsen, Balslevgård i Hølkerup, undtagen "Ø-haven i Bråde", der var for sumpet.

1914 under første verdenskrig blev ovennævnte bygning brugt til opbevaring af tørv. de blev læsset af i store læs ved gavlen af bygningen, og børnene blev sat til at bære dem ind. De blev sorte som negere, hvilket forældrene var meget vrede over.

I Bråde Skole gik børnene dengang kun i slole hver anden dag fra otte til tre. De gik 2 år i tredie klasse, og to år i fjerde klasse. Der var kun en lærer ansat på skolen.

1957 blev skolen nedlagt og købt af gårdejer Jens Rasmussen, Assenbjerggård, som lejede den ud som bolig.

Så blev den solgt til en kunstmaler, hvis kone havde et væveri.

1961 den 30. august er skolen solgt til gobelinvæverske Benedikte Herlufsdatter, Ølsted ved Hillerød. Hun har i en årrække ledet et stort gobelinvæveri i Amsterdam. Sammen med den norske kunstner, Jan Groth, vil de nu oprette det første gobelinvæveri i international stil her i landet.


Bråde skole ca. 1950. - Fotograf: Egon Larsen.
Bråde Forskole ca. 1950 hvor der var både forskole og senere ungdomsklub. - Fotograf: Egon Larsen.

Se også: Bråde Forskole.


Samlet af SOC efter artikler af Anders Andersen i Holbæk Amts Venstreblad. - Holbæk Amts Venstreblad 4. juni og 26. september 1951 og 20. august 1954 og 26. juli 1956 og 18. august 1960. - Odsherred Tidende 25. juni 1945 og 27. august 1947.--SOC 27. jun 2015, 17:37 (CEST)