Asmindrup Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Asmindrup Brugsforening, Nr. Asmindrup, Asmindrup sogn, Odsherred.

Officiel stiftelsesdato er 7. juni 1891.

Oprindelig blev der oprettet to brugsforeninger, som man kan læse mere om nederst under "Svinninge Brugsforening".

Asmindrup Sogns og Omegns Forbrugsforening blev oprettet 1884 med ca. 200 medlemmer, og af en omsætning på ca. 70.000,00 kr.
Asmindrups første brugs fra omkring år 1900 - Flot, gammelt foto af Asmindrups første brugs, der i perioden 1892-1904 havde til huse på adressen Gl. Nykøbingvej 88. På bænken sidder uddeler og tømrer Hans Nielsen, og i døren står hans hustru Stine. Manden med spandene er ukendt. – Fotograf: Ukendt.

Da brugsforeningen blev stiftet havde den først til huse på Gl. Nykøbingvej 88, matr. nr. 32f, Svinninge By, 4572 Nr. Asmindrup, Asmindrup sogn, Odsherred, fra 1892 til 1904.

Det var Asmindrup sogns og nærmeste omegns forbrugsforening.

Det første år var var Anna Marie Jensen (til dagligt kun kaldt tante Anna) uddeler.

Hendes løn var 4 pct. af omsætningen eller 200 kr., og hun skulle stille lige så meget i kaution.

Derefter fulgte Hjulmand Hans Nielsen, der var uddeler i over 12 år.

Uddelere til 1904 var Henriette og N. P. Christiansen, der i stedet fik en lille landbrugsejendom i Lumsås Old.

1904 kom Peter Hansen til, og han købte en grund og byggede en ny Brugsforening på det sted som skulle blive de blivende.

Da han fratrådte 1907, købte foreningen ejendommen af ham for 5.000,00 kr.

Efter Carl Jacobsen, som kun var uddeler i to år, kom mejerist Jens Jensen, der var uddeler i 30 år.

Formand 1934 var smedemester Niels P. Jensen, og uddeler var Otto Andersen.

Brugsforeningen holdt til i denne bygning på fotoet til venstre fra ca. 1910 til 1939, hvorefter de to sammenlagte brugser kørte videre i Svinninge Brugsforenings bygning overfor Møllegården.

Bygningen blev herefter brugt til Pensionatet "Elmegården".
Asmindrup Brugs ca. 1910. Til venstre ses Svinningegården. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.


Resten af historien kan læses herunder:

+

Svinninge Brugsforening.

Brugsforeningens stiftelse blev indledt med en del bevægede møder på "Ny Kro", den senere "Nygård", som er et særdeles mindeligt sted.

Der blev holdt en række stormende generalforsamlinger, hvor det væsentligste punkt var formandsposten, men resultatet blev, at man skiltes, og der blev i stedet oprettet to brugsforeninger.

Den 7. juni 1891 stiftedes den anden brugsforening, der fik navnet "Svinninge Brugsforening".

De første års omsætning var kun på 5.000,00 kr., med det gik bedre år for år.

Det kulminerede i efterkrigstidens højkonjekturer til i 1924 havde man en omsætning på 275.000,00 kr. (1965 var omsætningen 600.000,00kr.).

Svinninge Brugs omkring 1910 - "Svinninge Brugsforening", Gl. Nykøbingvej 72, blev senere til Nr. Asmindrup Brugsforening - som så meget andet omkring de to landsbyer. At Nr. Asmindrup fik "overtaget" mht. navnene skyldes, privatbanens station blev placeret i Svinninge, men da der allerede fandtes et stop i Svinninge, Holbæk, og da Svinninge, Odsherred, var noget mindre end Svinninge, Holbæk, fandt man altså på at tage det nærliggende Nr. Asmindrup som stationsnavn ... Og resten er historie. - Dette er formodentligt et Bay-foto, da han ofte vendte tilbage og meget præcist gentog sine billeder.

1931 begyndte man at udbetale dividende.

Den første bestyrelse bestod a: Gårdejer Jens Henrik Petersen, Svinninge, der blev formand, Lars Poulsen, Svinninge, gårdejer Peter Madsen, Svinninge, træskomager Ludvig Jensen Akselbo, Svinninge og gårdejer Lars Nielsen, Nr. Asmindrup.

Den første uddeler var en kvinde, nemlig frk. Anna Marie Jensen, Svinninge, der var en slægtning til uddeler Hans Nielsen i Asmindrup Brugsforening.

Året efter stiftelsen flyttede man over på den anden side af gaden, og lejede lokaler hos tømrer Hans Nielsen, som derefter fungerede som uddeler til han fratrådte på grund af alder 1905.

Man antog da parcellist Peter Hansen, der byggede nye lokaler, som foreningen lejede.

I den bygning, som foreningen købte 1907, havde den fremover til huse, men i mellemtiden havde den gennemgået særdeles væsentlige ændringer.

1939 overtog man den oprindelige Asmindrup Brugsforening, efter den var kommet i en noget uheldig økonomisk situation.

1939-40 foretog man den mest omfattende udvidelse.

1950 foretog man også ændringer, samtidig med man fik lavet navnet om, så den igen hed Nr. Asmindrup Brugsforening.

Derefter opførte man bygningen til korn- og foderstoffer.

1960 tirsdag den 24. maj ændredes butik og bagbutik, og gulvarealet udvidedes, så man kom op på 90 kvm, og samtidig indførte man selvbetjeningsprincippet.

1963 ophævede man handelen med korn- og foderstoffer, og indførte kontant betaling for forbrugsvarer.

1963 den 14. august på et fællesmøde, sammen med Svenstrup Hestehave Brugsforening, enedes man om at sløjfe kreditgivningen, så alt salg fremover er kontant betaling.


Formænd:

Gårdbestyrer Jens Henrik Petersen var den første og han var formand i 2 år.

Gårdejer Julius Nikolajsen var formand i 7 år.
Nr. Asmindrup Brugsforening i 1950'erne. - Svinninge Brugsforening er blevet til Nr. Asmindrup Brugsforening på adressen Gl. Nykøbingvej 72. - Esso har en benzinstander ved siden af butikken - og der er flagallé i byen, så det kunne være taget 5. maj. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Sognefoged Jens Jørgensen var formand i 2 år.

Murer Henrik Petersen i 1 år.

Boelsmand Peter Petersen, Hønsinge Nørremark var formand i 14 år.

Laur. Jensen, Kollekolle, i 15 år.

1934 til 1958 boelsmand Laur. Larsen, Kollekolle.

1958 den 2. marts valgtes gårdejer Johs. Madsen, Svinninge, til formand.

Gårdejer Peter Madsen.

Poul Henrik Petersen.


Forretningsførere:

Gårdejer Lars Poulsen var den første, og han var det i 14 år.

Sognerådsformand Peter Larsen i 34 år.

Hans Hansen i 10 år til han døde 1950.

Stationsmester Jørgensen.


Uddelere:

Anna Marie Jensen (kaldet tante Anna).

Derefter fulgte Hjulmand Hans Nielsen, der var uddeler i over 12 år.

Derefter fulgte Peter Hansen i 1904. Da han fratrådte købte foreningen ejendommen af ham for 5.000,00 kr.

Møller Carl Jacobsen var uddeler i 2 år.

Mejerist Jens Jensen i 30 år.

1939 afløstes han af sønnen Johs. Jensen, der 7. juli 1949 blev valgt til formand for Vig-Asmindrup Sogns Spare- og Lånekasse.

Tømrer Hans Nielsen var uddeler i 12 år.

Peter Hansen var uddeler i 2 år.

Og så var det man var så heldig at komme ind i en familie, der satte præg på foreningen i over 50 år.

Man valgte mejerist Jens Jensen til uddeler, og det var han i 30 år.

Så overtog sønnen, Johs. Jensen, som sammen med sin hustru var uddeler i mere end 27 år.

1963 til 1975 var Ib Christiansen, der skiftede til Fauerbo Brugsforening som uddeler. Til en ny uddeler findes styres forretningen af Ib Christiansens hustru, Alette, som sammen med Hjalmer Johansen, der er hentet ind som vikar fra den tidligere Høve Brugsforening.

1978 ansattes den 29-årige Ib Christiansen som uddeler.


Kilde: Odsherred Kysten 10. januar 1975 og Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 21. februar og 8. juni 1951 og 26. februar og 3. marts og 26. juni 1958 og 21. maj 1960 og 15. august 1963 1. juni 1966 og 17. februar 1982.--SOC 21. jan 2014, 15:13 (CET)