Siddinge Fjordgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Siddinge Fjordgård ca. 1926. - Fotograf: Ukendt.
Siddinge Fjordgård, matr. nr. 5a pr. Grevinge, Egebjergvej 360, Grevinge sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 4a m.fl. af Grevinge.

Senere blev den bare kaldt "Fjordgård" på adressen Egebjergvej 63.

Gården ligger 1 km n-ø for landsbyen Atterup, helt ud til Siddinge Dæmning mod Siddingefjorden med en afstand til Grevinge station på 6½ km og Nykøbing Sjælland på 15 km. Siddinge Fjordgård var den første gård der blev bygget på det inddæmmede areal fra Siddinge Dæmning.

Siddinge Fjordgård er dannet ved udtørring af Siddingefjorden. Arbejdet påbegyndtes af staten i 1841, og i 1847 var dæmningen bygget, og en festlig indvielse fandt sted, idet konprinsen (senere Frederik d. 7`) red over dæmningen. Tørlægningen var imidlertid ikke fuldstændig, og ved lov af 4. maj 1856 fik regeringen bemyndigelse til at afhænde arealet, hvilket først fandt sted i 1864.

Køberen var forpagter C. Hastrup for 35.500 rigsdalere, ialt for 954 ha, hvoraf en stor del var af ringe værdi. Efter at have forbedret foretagenet en del, og sat mange penge til, solgte han 1885 det nu næsten 1800 tdr. land store areal til justitsråd A. P. C. Abrahams for 366.000,00 kr., efter det havde kostet ca. 800.000,00 kr.

1892 afhændede han foretagenet til et interessentselskab.

1914 købtes størstedelen af arealet med de tre gårde, Fjordgården, Birket og Vestgården, ialt 1200 tdr. land, af et nyt interessentselskab bestående af Carl Christensen, Siddinge, O. Sørensen og P. K. Hedegaard for 630.000,00 kr.

Ejendomsskyld 267.700,00 kr. - Jordværdi 200.200,00 kr. - Brandassurance for bygninger 142.000,00 kr.

Samlet areal 227 1/4 hektar, heraf ager 182½, eng 35 3/4, skov 2 1/4, have og gårdsplads 2 3/4, andre arealer 4.

Jordene, der er samlet ved gårdene med denne i det sydøstlige hjørne af marken, er ca. 180 ha dyndjord, resten - ca. 40 ha - ler- og sandblandet middelgod jord. Terrænet er fladt, kultur og gødningskraft særdeles god.

På det tidspunkt er der ingen elektrisk drift på gården.
Fjordgården ved Sidinge Dæmning ca. 1930. - Bemærk fiskejollerne på stranden. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.


Kvægbesætningen, der består af 60 malkekøer og 40 stk. ungkreaturer, er af rød dansk malkerace, der fornys ved eget tillæg. Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko er ca. 3.000 kg årligt. Mælken leveres til Herrestrup Andelsmejeri.

Der holdes som regel 14 svære arbejdsheste, deraf 3 følhopper, og i øjeblikket (1930) 2 plage og 2 føl af eget tillæg. Svinebesætningen er for tiden 18 tillægssøer, og der leveres ca. 300 slagterisvin om året. De øvrige pattegrise sælges. Der holdes 5 får, og fjerkræholdet er på ca. 150 høns, 40 kalkuner, 40 ænder og 60 gæs.

En stakhjelm er tækket med pap. Iøvrigt er bygningerne af grundmur med paptag, hovedbygningen med høj kælder og frontspice, en hjelm er tilbygget kostald med trimpel, hestestald, svinestald og vognport i 2 længer med trimpel.

Til ejendommen hører 4 arbejdshuse.

I 1923 opløstes dette selskab, og de tre medlemmer fik hver en gård, Carl Christensen, Siddinge, således Siddinge Fjordgård, og han arbejdede gården op til at være en af sognets mest veldrevne landbrug.

Efter 20 år solgte han gården til grosserer Thorkild Hansen, København.

Han er gift med Johanne, der var sidst i 60-erne da hun døde 13. marts 1950.

Parret var velkendt i Odsherred, idet de siden 1942 hver sommer har boet på gården.

I ægteskabet er to sønner og to døtre. Den ene af døtrene er gift med direktør Baungaard, papirfabrikken i Holbæk.

1950 den 1. april solgte grosserer Thorkild Hansen gården til forpagter J. Secher, Næsbyholm, Glumsø. Gårdens areal er på 412 tdr. land.

Bestyrer Olsen, der havde drevet gården i nogle år, fratræder.

1956 er frasolgt 30 tdr. land til Maglebjerggård, Odstrup.

1957 købte proprietær Poul Busch-Petersen, Hulbækgård ved Nysted, Siddinge Fjordgård. Han er født 4. september 1911, og gift med Karen, der er født 23. juli 1909. Afkomstprøvestationen, hvis lejemål løber nogle år endnu, bliver fortsat på Fjordgården, og fru Scheer, og hendes søn og svigerdatter, har betinget sig at måtte bo i inspektørboligen til 1. maj.

Det samlede areal udgør 370 tdr. land (204 ha), der fordeler sig på: Ager 350 tdr. land (193 ha), plantage 6 tdr. land (3 1/4 ha), eng 6 tdr. land (3 1/4 ha), have og gårdsplads 4 tdr. land (2 1/4 ha). Hrtk. 4½ td.

Ejendomsværdi: 880.000,00 kr. - Grundværdi: 530.300,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 912.000,00 kr.
Fjordgården ved Sidinge Dæmning ca. 1960.
Hovedbygningen.

Agerjorden, der ligger samlet ved gården med denne i det syd-øst-lige hjørne af marken, består hovedsagelig af dyndjord, ca. 6 tdr. land er lermuldet jord. Terrænet er fladt, hultur og gødningskraft god. Der er drænet sidst i 1940. Plantagens bevoksning er blandet nåletræ. Engen er en strandeng.

Siddinge Fjordgård har gode, grundmurede bygninger.

Hovedbygningen, der ligger s-ø for haven, er i to stokværk over høj kælder, med tag af asbestplader, og rummer en god og tidssvarende bolig.

Avlsbygningerne er tækket med tagpap, har trimpel, dels muret, dels brædder. Et svinehus og magasin har tag af pukkelplader, en hjelm ved gården er tækket med tagpap, og en hjelm i marken med andeplader.

Foruden en nyopført forpagterbolig hører der 3 huse til gården med 6 boliger, og gården har eget vandværk.

Den 18. juli 1966 var gården ejet af proprietær Busch-Petersen, da lade- og staldbygningen brændte ned til grunden om eftermiddagen, og næsten hele maskinparken brændte. Brandårsagen var en 4-årig drengs leg med tændstikker.


Se også: Siddinge Fjordgård ca. 1910.

Se også: Siddinge Fjordgård ca. 1930.


+


Kilder:

Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.

Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.

Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow.

Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930.

Holbæk Amts Venstreblad 4. og 14. marts 1950 og 12. juli 1957 og 20. juli 1959 og 29. august 1961 og 19. juli 1966.--SOC 10. nov 2012, 00:56 (CET)