Prebenholm

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Prebenholm ca. 1960
Prebenholm matr. 1a m.fl., Engelstrupvej 2, Engelstrup, Grevinge sogn, 68 tdr. land.

Prebenholm ligger mellem Engelstrup og Grevinge.

Beskrivelse

Gården blev oprettet 1690 på kongens bekostning og havde da matr. nr. 4.

Den havde da to gårdes avling, hvilke havde stået øde under Svenskekrigene 1658.

Heraf ager 36, mose ved Herrestrup, hvoraf 3 tdr. land er kultiveret, have og gårdsplads 2.

Besætningen omkring 1910 var følgende: Der holdes 14 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 1 plag. Der solgtes ca. 55 fedsvin.

Den første bonde blev Hans Jensen, der var sognefoged i Grevinge.

Han havde den til 1706, da provsten Poul Poulsen Bhies avlskarl, Anders Larsen, fik den, men kun med 1½ gårds avling.

Efter ham kom hans søn, Peder Andersen, som ved sin død i juni 1752 blev afløst af Niels Lauersen, der blev gift med enken.

I 1767 blev gården matr. nr. 6 (Thorsbjerggård) delt i 2 avlinger, idet en søn af afdøde fæster, Peder Andersen, fik denne del af marken, som er beliggende i Strandvangen. Der er ingen særlige marknavne knyttet hertil, der er kun tale om agre.

1769 blev gården delt i to, hvoraf denne gård er den ene, som sønnen, Niels Pedersen, fik.

Han var sognefoged og blev ved sin død 1829 efterfulgt af Kristen Pedersen, hvis enke 1831 solgte gården til Ludvig Preben Nielsen, hvis søn, Jørgen Ludvigsen, i 1904 afstod den til sin nevø, Ludvig Andersen.

Hovedbygningen er undermuret udvendig, og af bindingsværk ind mod gårdspladsen. Alle bygninger har stråtag. Idet nordøstlige hjørne ligger en stor træstakhjælm med Icopaltag, og mod vest ligger en grundmuret svinestald. Der er elektrisk lys og kraft.

Det kan tænkes, at gården er blevet flyttet ud omkring år 1800 af Niels Pedersen, efter at han i 1797 var blevet sognefoged.

Efterhånden blev gården moderniseret, hvor bl.a. stråtaget forsvandt i 1950'erne.

I 1970-erne tilkøbtes det meste af jorden fra gården Hørlykke (Karlsbjergvej 3), og det bragte det samlede areal op på ca. 71 tdr. land.

Indtil 1978 var husdyrdriften kvæg og svin, men efter pyromanbranden 1978 hvor gårdens længer nedbrændte, gik man over til svinehold.

1995 forsvandt dyreholdet, og siden var der kun agerbrug.

Mosearealet ved Herrestrup frasolgtes omkring 2000. Derefter var arealet på 68 tdr. land.

Prebenholm ca. 1960.
Viser længerne mod Engelstrupvej.


Ejere siden 1769

Siden opdelingen af Thorsbjerggård i 1769, har gården haft følgende ejere:

  1. Niels Pedersen, født 1745, blev sognefoged 1797. Død 1829.
  2. Kresten Pedersen fra Sneglerup, død 1831. Derefter kom
  3. Ludvig Preben Nielsen. Søn af lærer Nielsen, Herrestrup. Ved indsamlingen af penge og fourage under krigen var han den højestbydende af sognets samtlige bønder. Død 1884.
  4. Sønnen Jørgen Ludvigsen fik derefter gården.
  5. Hans søstersøn, Jørgen Ludvigsen, overtog den i 1902. Han døde 1905.
  6. Ludvig Andersen, Engelstrup, som overtog gården 1. november 1904 født i Høve 26. sept 1876. Han blev gift med Helga Nielsen født i Engelstrup Mølle. Ludvig Andersen døde 1947. 1939 havde Ludvig Andersen solgt gården til Statens Jordlovsudvalg, der efter at have frataget en halv snes tdr. land, overlod hovedparcellen til
  7. Ejgil Chr. Ferdinandsen, der atter 1951 solgte til
  8. Johannes Jensen, født i Vig sogn 1912. Han var elev på Haslev Landbrugsskole 1932. Hustruen er fra Ringsted og var elev på Hoptrup Højskole 1933.
  9. Thomas Jessen overtog gården 1959. Gift med Bente Jessen, som døde 1992.
  10. Hans søn, Michael Jessen, overtog gården 2000. Gift med Hanne Jessen.


Det under punkt fem frasolgte jordareal blev 1936 købt af Johannes Hansen, matr. nr. 2g, 
som senere mageskiftede med et areal tilhørende Laurits Nielsen, matr. nr. 3, da dette lå mere bekvemt for ejendommen.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Holbæk Amts Venstreblad 2. december 1959. - Henrik Jessen, 2019.--SOC 25. feb 2012, 13:57 (CET)