Yderby skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Yderby Skole.

Yderby Skole, Oddenvej 251, er opført 1879.

Daværende sognefoged Niels Olsen havde i nogle år forinden holdt skole for de mindste børn i sognets vestlige del på sin bopæl i Yderby Nørrevang.

I 1879 byggedes Yderby skole ca. 1/4 mil vest for Yderby. Der var beboelseslejlighed midt i bygningen, skolestue i de 3 vestre fag, og lade og staldplads i bygningens 4 østre fag.

Skolen tillagdes jordlod og anordningsmæssig lønning.

Skolens første lærer, Jordan, kom fra Stokkebjerg. Han havde tidligere været gårdejer i nærheden af Roskilde. Han drev selv sin skolelod. Skolens brønd havde i de tørre sommermåneder dårligt drikkevand. Distriktslæge Dr. Berg i Nykøbing Sjælland kasserede i denne tid drikkevandet og derfor blev brønden forbedret og muret i cement, men det hjalp ikke meget.
Yderby Skole ca. 1918. - Lærer Jens Kristian Andreasen og hans elever. - I midterste række som nr. 2 fra højre ses Erling Mogensen, som nr. 4 Hilmar Johansen og som nr. 7 en søn af Laurits Larsen. - I bagerste række som nr. 3 fra venstre ses Ebba Johansen, der er født i 1906.

I sommeren 1886 flyttede lærer Jordan til Slagelse, og Lars Larsen, der var født i Overby Østervang, blev lærer ved skolen. Han drev selv skolelodden, og han fik bygget det lille hus mod øst til hønsehus, fåre-og svinesti.

Allerede det første år han var i Yderby, tilplantede han skolens have, særlig med kirsebær- og blommetræer.

I foråret 1889 kaldedes Lars Larsen til lærer og kirkesanger i Overby.

Derefter var Søren Jensen lærer ved Yderby skole. Han bortforpagtede skolelodden for 4 år for en årlig afgift af 13t td. byg efter kapitelstakst, med undtagelse af de to stykker jord henholdsvis øst og vest for skolens have, som han beholdt til eget brug.

Det var kun kort tid Søren Jensen var i Yderby. I sommeren 1891 rejste han til Kirke-Skensved.

Den 8. august 1891 kaldedes Jens Kristian Andreasen, lærer ved Tvilund skole ved Silkeborg til lærer ved Yderby skole. Da forpagtningstiden var udløbet, bortforpagtedes skolelodden for 9 år mod en årlig afgift af 140 kr. og 3 potter sød mælk daglig. Efter nogle år klagede læreren over drikkevandet i skolens brønd. Skoledirektionen pålagde sognerådet daglig at tilføre skolen frisk vand på tider vandet er dårligt. Dertil skulle der indrettes en vandbeholder ved skolen.

I sommeren 1901 omordnedes hele skolehusets indre. Børnene fik egen indgang i skolens vestre gavl og en skolegang på et fag. Skolestuen udvidedes til et rum på 3900 kubikfod?

Hele den øvrige del af skolebygningen indrettedes til beboelseslejlighed for læreren, og det lille hus mod øst indrettedes til brændehus, hønsehus og staldplads for et par heste. Da skolen har jordlod, kom der altså til at mangle udhus ved skolen. I året før havde læreren udvidet haven med plantning mod øst, og har siden tilført haven adskillige frugttræer.
Yderby Skole ca. 1950 med lærer Ejvind Andreasen og hans elever.

Efterhånden kom der ønske om at få en forskole i Yderby, og en lærerinde til at undervise de yngste elever. Gennem adskillige år var spørgsmålet til behandling i skolekommission og sogneråd - men sagen blev henlagt.

1948 den 1. august er forskolelærerinde frk. Ellen Vilhelmine Helt ansat ved skolen. Hun kommer som forskolelærerinde ved Tårnby kommunes skolevæsen.

1953 den 17. december har Odden sogneråd solgt Yderby skolelod til parcelist Thormod Sørensen og Torkil Sørensen, Yderby, for 800 kr. pr. td. land. der er ialt 10 td. land som de deler lige. Der har hidtil været forpagtere på jorden.

1960 den 19. april har Odden kommune solgt hovedskolen for 35.000,00 kr. til autoelektriker Andreasen, Søborg, der vil oprette værksted i klasselokalet. Overtagelsen sker dog ikke før til oktober.


Se også Yderby Forskole.


Lærere ved skolen:

Ejvind Andreasen førstelærer fra 1. oktober 1921.

1948 til 1. november 1953 Ellen Helt.

1953 til 1955 er lærerembedet passet af vikar gartner Trier Hansen, da man ikke har kunnet finde en kvalificeret lærer til det ledige embede.

1955 den 1. marts er lærer N. M. Hjermind, Svinninge, ansat til det ledige lærerembede i Yderby skole.

Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 17. december 1953 og 24. januar og 14. februar 1955 og 19. april 1960. - Odsherred Tidende 6. august 1948.--SOC 10. apr 2012, 16:15 (CEST)