Vig Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Vig Skole har i historiens løb haft mange forskellige placeringer:

Ravnsbjergvej 15 - bygget 1735

Vigs ældste skole Ravnsbergvej 15 blev bygget i 1735 og er en af Kristian den Sjettes Rytterskoler, hvoraf der findes flere i Ods Herred.
Vig Rytterskole.

Skolebygningen er et Vidnesbyrd om, at man på den Tid byggede solidt, idet den står endnu. Dog benyttes den ikke mere som skole men Byens Good-Templar-loge (Afholds-logen) har til Huse i skolestuen og i den øvrige Del af Bygningen er der privat Beboelse. (1918) I Muren sad en Tavle, som blev taget ud og indmuret i den nye Skole, og som fortœller om Skolens Oprindelse. Ordlyden på tavlen er følgende:

Vii Siette Christian som ved guds magi beklœde

Den Fjerde Friderich, Vor Salig Faders sæde

Og villig drage for Guds Sande Kirke sorg

Den Vii Skattere for hver Kongeriges borg

Vi følge Hannem I at bygge Skolers Muure

Og ønske at Vor Æt, maa deri saa Fremture

At under deres Spiir Guds Ord ret læres maae

At Gud sin Ære kand og hver Guds Rige faae.

I 1890 blev den gamle østlige længe erstattet med en ny mere rummelig og tidssvarende.


Ravnsbjergvej 7 - bygget i 1905

Vig Skole, som den så ud i 1918
Da Byens stærke udvikling begyndte, voksede børnetallet hurtigt til en sådan Højde, at en Udvidelse blev nødvendig, og i 1905 blev så en ny Skole bygget, og samtidig blev der ansat en Andenlærer, idet Skolen fik 4 klasser.

Den ny smukke røde skole som blev bygget af tømrermester Hansen , Svinninge, og murermester N. Hansen, Vig, efter tegning af arkitekt Bendtsen , Vallekilde har to store, lyse kIasseværelser, en anselig gymnastiksal og en stor Legeplads for børnene. Privatlejlighederne er store og praktisk indrettede, og en passende Have er tildelt hver af lærerne. Lidt fremsynet har man også været, idet der er afsat have til en eventuel lærerinde og l|geledes på forhånd indrettet Spisekammer og W. C. for hende i beboelses-bygningen.

Arealet til den nye Skole blev taget fra Skolejorden. Denne som var 5 Tdr. land stor havde været dyrket af læreren selv indtil 1880, da den blev givet i forpagtning til skolens nabo mod Vest, Hans Pedersen , og senere hans svigersøn , Hans Chr. Olsen. Da den nye Skole blev bygget, købte denne sidste både den gamle skole og resten af skolejorden. Nu er både den østlige og den vestlige længe nedrevet og legepladsen og en del af haven taget under Ploven, så at (Rytter)Skolen knap er til at kende igen.

I 1919 blev skolen på Ravnsbjergvej 7 udvidet med en længe til forskole - efter tegninger af arkitekt Marius Pedersen.


Vig skolelod

1949 har parcellist Jens Andersen afstået forpagtningen på grund af bortrejse.

1949 den 4. marts har Poul Madsen, Jyderup, overtaget forpagtningen på samme betingelser som hidtil.


Lærere ved Vig Skole

I 1786 var skolelærer Ruhe ansat ved Skolen.
Skolefoto af 5. klasse på Vig Skole 1928.
Lærer Thoke står yderst til venstre, og lærer frk. Andersen står til højre.
I midten blandt eleverne ses lærer Sørensen og hans hustru.
Forreste række fra venstre: Nr. 1: Agnethe Andersen, nr. 2: Wilma Madsen, nr. 3: Ellen Jensen, nr. 4: Erna Jensen, nr. 5: Elisabeth Sørensen, nr. 6: Edith Nielsen, nr. 7: Gudrun, gift Pedersen, nr. 8: Marie Olsen, nr. 9: Tonny, nr. 10: Gerda Madsen, nr. 11: Gudrun Jensen.
Anden række fra venstre: Nr. 1: Agnete Pedersen?, nr. 2: Ingrid Boline Radmer, nr. 3: Viola, nr. 4: Fru Sørensen, nr. 5: Lærer Sørensen, nr. 6: Jenny Petersen, nr. 7: Elly Hansen, nr. 8: Esther Larsen, nr. 9: Elly Nielsen.
Tredje række fra venstre: Nr. 1: Hans Holt Larsen, nr. 3: Carl, nr. 4: Rigmor Sørensen, nr. 5: John eller Johannes Bøgelund, nr. 6: Henry, nr. 7: Ove Andresen, nr. 9: Lærer frk. Andersen.
Bagerste række fra venstre: Nr. 1: Kjærholdt Nielsen, nr. 2: Jens Hougård, nr. 3: Verner Klausen, nr. 4: Ejvind Larsen, nr. 5: Einar Sørensen, nr. 6: Jens Madsen, nr. 7: Henry Jensen, nr. 8: Karl Petersen.

1820 blev student R. Beck kaldet. Han har sat sig et minde i form af en vindfløj med hans navneinitialer R.B.

1849 døde han og blev efterfulgt af Kapellanen i Egebjerg, cand. theol. Walther.

Da han i 1861 blev sognepræst i Nørre Sundby, blev lærer i Askvad J.L.M. Sørensen kaldet. I hans Tid blev skolen, som da kun bestod af 3 længer - udvidet med en fjerde vestre længe.

I 1884 blev hans søn, den senere førstelœrer H.S. Sørensen, antaget som hjælpelærer.

1888 blev han fastansat som lærer i Vig.

Desuden har der i mange år været en privat Pogeskole i byen . Således har fru Dorthea Frederiksen i ikke mindre end 18 år, fra 1893, forestået en sådan. For tiden virker Frk. Emma Uhde ved en privat pogeskole som har til Huse i en del af den for den ugifte andenlærer overflødige store private lejlighed.

Skolens førstelærer er tillige kirkebylærer, andenlæreren Organist ved kirken.

Niels Larsen, Vig, førstelærer ved Vig Skole fra 1, november 1927, og han blev skoleinspektør til 1. juni 1962.

1940 til 1950 den 1. februar hvor lærerinde Ellen Gunnarsen, som blev ansat ved Svinninge kommunale skole.

1950 frk. Sonja Cloud fra Præstholm ved Haraldsted.

1955 den 1. juli er forskolelærerinde Kirsten Gudmand Larsen, Kelleklinte skole, kaldet til det ledige embede ved Vig Skole. Hendes mand var iøvrigt beskæftiget ved byggeriet af den nye Vig Skole.

1958 den 1. april ansattes overlærer Johs. Hansen, Vig, og 12. april 1962 udnævntes han til skoleinspektør.

1961, ved udgangen af maj, er lærer Vestergård Nielsen, Jyderup, bevilget afsked.

Henry Charles Thomsen, andenlærer ved Vig Skole fra 1, september 1932.

Margrethe Marie Andersen, forskolelærerinde fra 1. september 1920.

1960 den 1. marts blev lærerne Johannes Rasmussen, Johs. Hansen og Ellen Gundersen udnævnt til overlærere.

1970 den 15. maj er oprettet en ny stilling som viceskoleinspektør, og valget faldt på lærer Ole Nielsen, der har været lærer på skolen siden 1966.


Ovenstående oplysninger stammer fra bogen "Sjællandske Byer og deres Mænd", udg. 1918, afsnittet om Vig skrevet af H.S.Sørensen og A.Sørensen..

Yderligere kilder: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 17. februar og 30. oktober 1950 og 11. juli 1955 og 16. maj 1955 og 20. februar 1960 og 24. april 1961 og 13. april 1962 og 15. maj 1970.--SOC 19. apr 2012, 15:32 (CEST)


Ravnsbjergvej 23 - bygget 1955/56

I 1955/56 byggede Vig Kommune ny skole på Ravnsbjergvej 23, på jord fra Lindegården, Vig, og der har Vig skole stadig adresse.

1955 den 25. juli var der rejsegilde på den nye skole.

1956 den 9. august blev skolen indviet under stor festivas, og man havde ophængt den gamle sandstenstavle fra Rytterskolen, og samtidig hejste man det nye flag, som man havde modtaget fra Danmarkssamfundet.

Det er arkitekterne A. Monrad Hansen og Ib Steen Andersen, Holbæk, der har projekteret skolen.

Den nye skole viste síg dog også for lille- og i en årrække var der derfor undervisning både på Ravnsbjergvej 7 og Ravnsbjergvej 23.

1962 den 23. januar var der rejsegilde på den første del af tilbygningen på den nye skole.

Til skolen er indskrevet 205 børn, og der er knyttet 6 lærerkræfter, samt en lærerinde ved Hønsinge Forskole, der hører under Vig.

1967 den 24 november blev der holdt et sidste rejsegilde på en rigtig stor udvidelse af Vig Skole, med en nybygning, så man kom til at råde over 1500 kvm mere plads. Der bliver 10 nye klasseværelser alene på 1. sal.

Det er arkitekt Steen Andersen, Holbæk, der står for tegningerne.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. marts 1949 og 27. januar 1950 og 26. juli 1955 og 9. og 10. august 1956 og 1. december 1959 og 30. maj 1960 og 23. januar 1962 og 25. november 1967.--SOC 3. jul 2015, 20:31 (CEST)