Niels Jensens gård i Ulkerup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Niels Jensens gård i Ulkerup, Glostrup, Egebjerg sogn, Odsherred havde følgende fæstere før udflytningn:

Foreningen Mini-Odsherred har brugt halvandet år bygget på en miniatureudgave af "Niels Jensens gård" i Ulkerup.Gården er opsat under et udstillingshus,tæt ved dens oprindelige placering i den gamle landsby Ulkerup.(I dag midt inde i Ulkerup skov.)

De første kilder der nævner personer i Ulkerup er Dragsholm lens jordebøger fra 1602. Fra 1610 er der desuden bevaret ekstraskattemandtal fra samme len.

Niels Andersen er den første person der nævnes på gården som senere (i matr. 1688) kom til at hedde nr. S, han afløses år 1611 af:

Søren Jensen. som kun får 8 år på gården, før han i 1619 afløses af:

Rasmus Rasmussen, der beholder fæstet til 1633. Om disse første 3 fæstere vides ellers intet, de er kun navne i lensjordebøger og skattemandtal.

I 1633 overtager Peder Nielsen fæstet. Han har formentlig haft en familiemæssig tilknytning til forgængeren. Næsten alle fæstere i de næste hundrede år i Egebjerg sogn, er på en eller anden måde i familie med forgængeren. Vi kan tænke os at han enten har giftet sig med Rasmus' enke eller en datter, men der kan selvfølgelig være andre muligheder.

Hans første kone dør år 1658, idet vi møder Peder i Egebjerg kirkebog 23/5 1659, hvor han bliver gift med Kirsten Jensdatter. De følgende år får parret 2 levedygtige døtre (og muligvis nogle døde børn). l Unionsskatten 1650 betaler Peder 1/2 Rigsdaler, og 2 andre bønder i Ulkerup betaler det samme, og 2 skulle have betalt det samme, men fritages. Kun den senere skovridergård betaler fuld skat = l Rd. I matriklen 1662-64 angives gårdens jordtilliggende til 3 tønder hrtk.

I 1680 nævnes Peder stadig i matrikulsekstrakten (der gik forud for den næste matrikel i1688), men samme år nævnes hans enke Kirsten Per Nielsens i skattermandtallet. Peder er derfor død tæt på1680. (Kirkebogens begravelseslister starter desværre først i 1684.)

Kirsten født 1637,død 1708 i Bråde holder fæstet indtil datteren Sidse er blevet gift med Oluf i 1683. I skattemandtallet kan vi se at hun har betalt l Rd, 3 Mark og 13 skilling i skat på basis af: l tyende,1 hest, 1 ko, 2 får, 1 ungnød (kvie) og 1 føl. Det er den mindste besætning i Ulkerup og nok belastet af at gården er uden mandlig fæster, og måske af Peders alderdom. (Han har været over 70 år, da han døde).

Oluf Jensen født februar 1663 i Hølkerup, som søn af fæstebonden Jens Olufsen og begravet 1/2-1709 som fæstegårdmand i Bråde. (Begravelsen udsat idet jorden var frosset). Han gifter sig 12/8-1683 i Egebjerg med Peders og Kirstens datter Sidse, og overtager fæstet på gården i Ulkerup, kun 20 år gammel. (De får sammen 11 børn heraf kun Kirsten f. 1684 i Ulkerup, resten i Bråde).

Efter kun 3 år i Ulkerup, har Oluf mod på en større gård og bytter sig til en gård i Bråde (hrtk:7-7-3-1). Den tidligere fæster af denne gård hedder også Peder Nielsen (hvilket har givet anledning til nogen forvirring).

Peders datter Birgitte gifter sig 1/2-1685 med Oluf Rasmussen, og det formodes at Oluf overtager svigerfaderens byttede gård i Ulkerup.

Peder dør i 1687 som indsidder i Ulkerup og Oluf nævnes i Ulkerup i årene fremover (til 1700), men fra 1692 som indsidder. Det kan tænkes at han var svagelig/uduelig og ikke kunne klare selv den mindre gård. Parret får dog en del børn, hvoraf 4 lever år. 1700. Hvis det er gård nr. 5, de er indsiddere på, har der været temmelig overbefolket på den lille gård ? Birgitte dør som enke i Lestrup i 1722, Oluf er ikke fundet død i Egebjerg sogn.

Oluf Pedersen født år 1650 nævnes i Ulkerup fra 1691, og det er ham der nævnes på gård nr. 5 i Krigs-og-Portionsjordebogen1694, hvor han betaler l fjerding smør og 10 skilling til gæsteri. Han er gift før 1683 med Sidse Pedersdatter, som dør 1698 fra 6 umyndige børn. Stuelængen er i 1698 11 fag og den nordre længe 15 fag. Besætningen angives at være: 1 hoppe 14 år, 1 hoppe 7 år, 1 fol, 1 ko 6år, 1 kvie 2år, 4 får, 2 gæs og 1gase og 2 sosvin.

Han kan både være søn eller svigersøn af Peder Nielsen fra Bråde, men der er ikke bevist nogen familiemæssig tilknytning. Oluf nævnes stadig på gården ved auktionen i 1726: Han angives at være 76 år, at have 2 sønner og 4 døtre, have mådelig jord og skal betale i landgilde l Rd. og88 skilling.

Hans datter Kirsten f. 1694 får en uægte datter i 1725, og bor hjemme uden at være blevet gift. I 1729 kan Oluf ikke klare gården mere, og da Kirsten endnu en gang bliver gravid, lykkes det at få hende gift (34 år gammel) med ungkarlen Jens Nielsen, mod at han får gården. Oluf lever herefter 10 år på aftægt med sin anden kone Lucie Jensdatter, som dør 26/4-1739,mens han dør 1/11-1739.

Jens Nielsen f. 1698 i Hølkerup, som søn af fæstegårdmand Niels Pedersen og kone Lucie Bertelsdatter. Jens og Kirsten får tvillinger 8 måneder efter trolovelsen og en pige i 1735. Kirsten dør eller de bliver skilt (Kirsten er ikke fundet død i Egebjerg sogn) inden 1749, hvor Jens gifter sig med pigen Anne Jeppesdatter f. 1717, som datter af fæstebonden Jep Danielsen og kone Margrethe Andersdatter i Bråde. Parret får 3 børn, hvoraf den ældste f. 1750 dør, mens Niels fra 1751 og Maren fra 1753 overlever.

Jens dør 27/10-1760, og Anne gifter sig med ungkarlen Jens Falkversen f. 1728 i Hølkerup, som søn af fæstebonden Falkver Jensen og kone Gertrud Olufsdatter. Anne er 44 år og parret får ingen børn.

Ved Jens' død i 1776, kan vi se at gården er blevet udvidet siden 1698, nu er begge længer på 16 fag.

Enken, med sin broder fæstegårdmand Anders Jeppesen i Bråde som lavværge, skifter med Jens' søskende: Karen Falkversdatter gift med husmand Peder Pedersen, Hønsinge, Johanne ugift, Ole, gårdmand i Hølkerup, afdød, men har 2 børn: Niels Chr. 11 år og Else 9 år. Stedsønnen har løn tilgode for ialt 4 Rd. og 4 mark. Besætningen er i 1776: 4 bæster(heste) a 12 Rd, 1ko a8 Rd, 2 får a 1 Rd, endvidere er der vogn, plov, harve og behør til 20 Rd. Men intet overskud til arvingerne.

Niels Jensen f. 1751 i Ulkerup, som søn af ovennævnte Jens Nielsen, og gifter sig 1/12-1776 med Margrethe Jacobsdatter f. 1756, som datter af Abildøre- bonden Jacob Olufsen (som er forlover ved trolovelsen). Parret får 3 børn i Ulkerup, det sidste29/4-1783. Kort efter må de være flyttet til Strandhusene, hvor de bygger et hus. Her får de yderligere 4 børn.

Odsherreds godsregnskab 1777: Niels Jensen fæsted den gård, som hans fader Jens Falkversen er fradød, og moderen til ham har afstået. (hrtk: 2-4-2-1 1/2). Indfæstning 5 Rdl.

I fæsteprotokollen i 1783 anføres at Niels rev sin gård ned og byggede hus af den. Han fik eftergivet sin gæld og sad husfrit i hans og konens levetid.

Se også: Ulkerup skov.

Se også: Ulkerupfolket.


Kilde: Jørgen Stage Larsen i Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 - 2002.--SOC 27. feb 2013, 15:03 (CET)