Wilhelm Stæhr

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nekrolog bragt i Holbæk Amts Venstreblad den 4. april 1923:
Postkortet er en julehilsen fra familien Stæhr til boghandler Helms og frue.
Ægteparret på kortet må formodes at være hr. og fru Stæhr.

Sagfører Stæhr død.

I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene op, og en enkelt lille Stund syntes Bevidstheden at være vendt tilbage. Det var jo kun svage Tegn paa Bedring, men dog saa store, at Lægerne gav et lille Haab om, at Livet muligvis kunne reddes. Haabet blev imidlertid beskæmmet, thi 2. Paaskedags Eftermiddag afgik han ved Døden.

Sagfører Stæhr blev 59 Aar gl. Hans Navn og Person var i sin Tid kendt af de fleste i Odsherred, idet hans Sagførervirksomhed den Gang var meget omfattende, hvilket skyldtes, at han i Almindelighed ansaas for at være en meget skarpsindig Jurist, resolut og hurtig i Vendingen.

I en forholdsvis ung Alder, nemlig for godt 8 Aar siden, solgte han Forretningen til sin mangeaarige Medarbejder, Sagfører Dinesen (Sagfører Th. Dinesen), og trak sig med betydelig Formue tilbage til Privatlivet. Den afdøde havde en Passion for Jagt og forslog en ikke ringe Del af sin Tid med Jagtudflugter, dels paa egne Jagtreviers, dels som Gæst hos forskellige Godsejere. Det blev denne Passion, der kostede ham Livet, idet han, som tidligere meddelt, var paa en Jagtudflugt til Thygeslund i Jylland hos sin gamle Ven og Vaabenfælle, Kammerjunker Castenskjold-Benzon, da Bilulykken skete.

+

Wilhelm Stæhr drev sagførervirksomhed i Nykøbing fra 1894. Han var født 19. Febr. 1864 i Hjorslev.