Skovbakkegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Skovbakkegård, matr. 12a m.fl., Højby, Odsherred, 80 tdr. land.

Heraf ager 70, bakker med skov 9, have og gårdsplads 1.

Der holdes 18 køer, 7 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste og 6 får. Sidste år solgtes ca. 40 fedsvin.

Chr. P. Nicolaisen, som overtog gården i 1910, er født på gården 29. juli 1874, og blev gift med Kristiane Jensen født i Højby sogn.

Chr. P. Nicolaisen overtog gården efter sin far, Niels Nikolaisen, der i sin tid arvede den efter sin farbror, Chr. Petersen.

Hovedbygningen er af grundmur med stråtag og opført 1869. Den er indrettet med stuer, kamre og indgang i de otte østre fag og køkken, bryggers og et par tjenestekamre i de seks vestre fag.

Adgangstårnet er tilbygget få år senere, sandsynligvis i løbet af 1870-erne.

De tre avlsbygninger er opført 1856 af bindingsværk med stråtag.

Mod nord ligger en vinkelbygget stråtækket svinestald af grundmur og granit.

Mod vest har Chr. P. Nicolaisen ladet bygge et grundmuret, teglhængt hønsehus.

60 tdr. land er solgt til Odsherred Golfklub.


Gårdens fortsatte historie:

Skovbakkegården er en af de seks gårde, der ikke blev udflyttet ved udskiftningen 1794.

Gården er i dag (1987) uden jordtilliggende, og de nærmeste toftejorder blev i 1960-erne udstykket til parcelhusgrunde. Af gårdanlægget fra før udskiftningen er østlængen og de 19 bindingsværksfag af nordlængen bevaret. Længerne er opført i det for egnen traditionelle bindingsværk med stolper på sylsten med indvendige sidebånd og kopbånd til de glammede bjælker, og tavlerne lerklinede på støjler. Vi har ingen årstal for opførelsen, men de kan meget vel være opført omkring 1750.

Omsætningen af nordlængens bindingsværk i nordsiden til grundmur, og forlængelsen på to fag i vest er rimeligvis sket samtidig med opførelsen af vestlængen omkring år 1900.

1983 er vinterhaven tilbygget.

Vestlængen er senere, omkring 1930, forhøjet til to etager.

Træladen er opført ca. 1910, og magasinet i to etager i 1950.

Stuehusets mure er opført i 1½ sten med en ydre brændt sten, og en bagmur i lersten. Udvendig pudset og gulkalket over udkraget sokkel af kløvede marksten, der nu står pudset og mørklilla malet. Mod tag er langsider afsluttet med kraftig profileret gesims trukket i puds, og adgangstårnets langsider med en aftrappet gesims.

Taget er omlagt fra stråtag til falstagsten, men stadig med en bevaret opskalkning. I rygningen to nye blankmurede skorstenspiber, og i tagets haveside en to fag bred taskekvist, teglhængt og med zinkflunkner.

I interiøret er store dele af den oprindelige planløsning genkendelig, ligeledes er enkelte fyldningsdøre og brystpaneler bevaret.

Øst- og nordlængens bindingsværk står med pudsede tavl, og hvidkalket over tømmer og tavl. Soklen udgøres af en stensyld, der er delvist gladtpudset og sortmalet. De fire gavle står i bindingsværk til hanebånd, og med gavlspids bræddeklædt, og med vandbrædt ved hanebånd og etagebjælker.

Tagene er tækket med strå og med halmdækket mønning fastholdt med trådnet. Tagets ringe stand har dog medført, at der flere steder er lappet med eternitplader.

Vestlængen og nordlængens nordvæg er opført i cementsten, der er pudset og hvidkalket over fremkragede støbte sokler, der er pudset og sortmalet. Vestlængens tag er omlagt fra tagpap til bølgeeternit.


Konklusion:

I dag (1987) ligger Skovbakkegård tilbagetrukket fra Højby Hovedgade, som et 4-fløjet gårdanlæg omkring pigstensbelagt gårdsplads, og med nærmeste tilkørselsvej gennem port i nordlængen, belagt på tilsvarende vis. Vest for tilkørselen er en delvis bevaret kampestensat møddingsplads. Syd for gården den tilhørende prydhave, og vest for vestlængen, og parallelt med denne to magasinlænger.

Gårdens stuehus er en fritliggende sydlænge, 15 fag lang (ca. 8x24 m) opført i grundmur over mindre mælkekælder i længens vestre ende, og med opskalket heltag.

Avlslængerne er sammenbygget og udgøres af: Østlænge på 13 fag (ca. 7x21 m) opført i bindingsværk og med opskalket heltag. - Nordlænge/portlængen på 21 fag (ca. 6x31 m) heraf 19 fag opført i bindingsværk, hvor nordsiden er omsat i grundmur, samtidig med en to fags forlængelse i vest, opskalket heltag. - Vestlænge på 17 fag (ca. 8x21 m) opført i grundmur, to etager høj med lavt rejst sadeltag. - Magasinlænger vest for vestlænger. - En lade opført i trækonstruktion, der er bræddeklædt og med teglhængt heltag (ca. 14x28 m). - En grundmuret bygning i to etager (ca. 7x14 m) med bølgeeternit på heltag.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 31. maj 2012, 22:38 (CEST)