Odsherreds Turistforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Odsherreds Turistforening stiftet 15. april 1926.
Turistbureauet i Hotel Phønix. - Foto: Claus Marcussen, Nyk. Sj.

Her gengives avisartikler fra Holbæk Amts Venstreblad i forbindelse med oprettelse af Odsherreds Turistforening i 1926.

--ses 4. sep 2016, 11:30 (CEST)

+

Omtale 10/4 (fuldt gengivet)

En Turistforening for Odsherred.

Torsdag den 15. April afholdes paa Hotel ”Phønix” i Nykøbing et Møde, hvor man vil søge at faa oprettet en Turistforening for Odsherred.

+

Omtale 12/4 (fuldt gengivet)

Ny Turistforening i Nykøbing.

Som det ses af vore Annoncespalter indbyder et Udvalg af behjertede Mænd til et Møde paa Hotel ”Phønix” paa Torsdag Aften for at forsøge at starte en Turistforening for Nykøbing og Omegn.

Der har et Par Gange tidligere eksisteret Turistforeninger i Nykøbing, men hver Gang er Bevægelsen efter en kortere Opblussen døet hen igen.

Om dette Fænomen skyldes, at Interessen for Sagen for hurtig er kølnet, eller om der mulig har været Fejlgreb i Ledelsen, skal vi lade være usagt, men nægtes kan det ikke, at for en vaagen og initiativrig Turistforening vil der i Nykøbing altid være Opgaver at røgte. Byen har ingen naturlig Betingelse for at blive en Stabelplads paa Storhandelens Omraade.

Derimod har den ved sim smukke Beliggenhed, sin fortrinlige Badestrand og hele Oplandets Rigdomme saavel paa storslaaet Natur som paa historiske Mindesteder en naturlig Berettigelse til at kunne hævde sig som en Turistby. Gennem Aarene er den ogsaa i nogen Grad bleven dette, men der er ingen Tvivl om, at under en flittig Turistforenings Ledelse vil en endnu tættere Strøm af Turister kunne tilvejebringes.

Vel er der dem, som mener, at de trykkende økonomiske Tider vil hæmme Turistlivet, og mulig disse Pessimister i nogen Grad har Ret, men ogsaa kun i nogen Grad. Vi mindes nemlig, at i Pengerigelighedens gyldne Aar gik Turistbesøget her stærkt tilbage, fordi en stor Del af det rejsende Publikum den Gang søgte til Udlandet i Sommerferien.

I vore Dage er det kun faa, der har Raad til en Fornøjelsesrejse til Udlandet, men derfor er det ingenlunde udelukket, at de ikke vil slaa dem løs for i nogle Dage at nyde de indenlandske Naturskønheder.

Og derfor tror vi, at der netop i denne Depressionstid vil være et godt Virkefelt for en Turistforening.

+

Omtale 16/4 (fuldt gengivet)

En ny Turistforening for Odsherred.

Efter Indbydelse af en Kreds af Borgere afholdtes der i Aftes et Møde paa Hotel Phønix for at faa dannet en ny Turistforening til Erstatning for den tidligere salig hensovede.

Borgmester Jacob Jensen bød velkommen og redegjorde for Mødets Hensigt, idet han paapegede Betydningen af, at Egnen har en Turistforening. Gartner Hardy Hansen sluttede sig hertil, idet han udtalte, at det var en Skam for Nykøbing, at den ikke havde et specielt Organ, der kunde henlede Turisternes Opmærksomhed paa Egnens smukke Natur.

Efter disse Udtalelser vedtoges det enstemmigt at oprette Foreningen, og for at demonstrere, at dens Virkefelt rækker en Del ud over Nykøbings Grænser, fik den Navn af ”Odsherreds Turistforening”.

Der blev forelagt et Udkast til Love, der vedtoges. En af dennes vigtigste Bestemmelser er, at Medlemskontingentet fastsattes til mindst 5 Kr. aarlig, hvorimod der ingen Grænser er for, hvor højt den enkelte, som har særlig Interesse i Foreningens Virksomhed, kan sætte sit Aarskontingent.

Til den første Bestyrelse valgtes: Borgmester Jacob Jensen, Redaktør August Petersen, Redaktør Peter Christian Jacobsen, Boghandler Helms, Hotelejer Oscar Petersen og Boghandler Gunnar Rasmussen, alle af Nykøbing, samt Stationsforstander Windeløv, Højby, Gdr. Engelbrecht Nielsen, Stenstrup, og Klitfoged Jul. Larsen, Rørvig.

Revisor blev Redaktør Karl Petersen og Skovkasserer Søren Jeberg.

Foreningen begynder ikke helt paa bar Bund, idet den arver en Formue paa 360 Kr. fra den tidligere Forening.

I et Bestyrelsesmøde, der afholdtes umiddelbart efter, valgtes Borgmester Jacob Jensen til Formand. Stationsforstander Windeløv til Næstformand, Redaktør Aug. Petersen til Sekretær.

Det vedtoges at oprette Turistbureau hos begge Byens Boghandlere.


+

Under 'Smånyt' den 1. april 1927 kunne i Holbæk Amts Venstreblad læses:

Smaanyt

Boghandlerne Rasmussen (Gunnar Rasmussens Boghandel) og Helms (Poul Helms), der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har udført Tegningen og Billedskærerarbejdet, og Malermester Christoffersen har malet Skiltet, der fremtræder med Odsherreds og Nykøbings Vaaben samt Navnet Odsherreds Turistforening.

+

I Holbæk Amts Venstreblad 12. februar 1953 kunne man læse under overskriften: "Odsherreds Turistforening opretter udlejningsbureau":

Turistforeningen har for et lille honorar gerne været mellemled mellem lejer og udlejer af sommerhuse. Det har givet en masse arbejde til en ringe løn, og ordningen var alligevel ikke tilfredsstillende. Derfor er det nu besluttet at udvide denne service ved oprettelse af et regulært udlejningsbureau.

Indskrivningsgebyret bliver 3 kr. plus 5 5 af lejen.

Også programmæssigt forberedes næste sæson. Hvervebrochuren med pigen på forsiden og Fårevejle kirke på bagsiden er opbrugt, og man er ved at udarbejde en ny. Den får på forsiden en dreng, der bader ved Nordstrand, og på bagsiden et billede fra Høve skov. Midtersiden bliver Ib Winthers morsomme Odsherredskort. Desuden et billede fra Sandskredet ved Kongsøre skov, samt de sædvanlige praktiske oplysninger.

Til vejledning for turister, som er i Odsherred, laves en 64-sidet praktisk turistvejleder, som skal kunne købes boglader og kiosker. Forsiden får samme motiv som Odsherredsplakaten med møllen, tegnet af maleren Peter Holm.

Endelig oplyses det, at Odsherred bliver repræsenteret med mølleplakaten på en stor udstilling i New Delhi i Indien i sommer i anledning af de indiske jernbaners 100 års jubilæum.

+

To gange tidligere var der som omtalt forsøgt oprettet en turistforening, nemlig 1898 med dr. Egede som formand og i 1916 med købmand Søren Schibsbye i spidsen.

Men begge disse foreninger døde stille hen efter få års virke.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 11. april 1951.--SOC 26. nov 2017, 22:48 (CET)


Se også: Nykøbing Sj. Turistkontor.

Se også: Poul Skytte Olsen