Holtegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Holtegården - 1955 - ved den tørlagte Højby Sø.Gården brændte i 1979. På det tidspunkt hed den Tøjgården

Gård i Højby. Adresse: Holtevej 4, matr.nr. 5a m.fl., Højby, Højby sogn, Odsherred. Gården har tidligere også heddet Tøjgården.

"Holtegaard har Navn efter "Holtebakken", der ligger tæt udenfor det nø. Hjørne af Gaarden, og paa hvilken Højby kirke er bygget. Den menes at være en Del af en fordums Hovedgaard i Højby, som Kong Valdemar Atterdag 1365 skal have ladet nedrive og udstykke i flere mindre Gaarde.

Allerede da skal Holtegaard være oprettet, og Aaret efter, 1366, skal den have været beboet af en meget brysk Adelsfrue og hendes to Sønner, Bonde og Skammel. Samtidig boede paa en Borg paa den anden Side af Højby Sø, en Ridder Ebbe (som et Sagn vil gøre til den kendte, jydske Ridder Niels Ebbesøns Fader) og hans to Døttre, Signild og Trunde. Denne Ridder Ebbe gjorde en Gang en Rejse til lsland(?) og for at beskytte sine Døttre havde han før sin Afrejse paa en rund Banke NV. for Borgen bygget et Taam, hvor de kunde sidde i god Behold. Men Bonde og Skammel sejlede over Søen og besvangrede hver sin Jomfru. Deres Moder var imidlertid for stolt til at ville tillade sine Sønner at ægte Søstrene, ja, hun haanede dem endogsaa offentlig, hvor hun kunde komme afsted dermed. Da Søstrene saaledes en Søndag under Højmesse traadte ind i Højby kirke, raabte hun leende til de omkring siddende Sognekvinder: »Stat op, I Danekvinder, og luk mine Sønnekoner ind!« Da svor de unge Piger en blodig Hævn, og næste Juledags Morgen tog de deres sølv- bundne Knive med til Fromesse. De anfaldt hver sin Elsker og stak dem ihjel, den ene tæt sønden for Altret, den anden nord for Kirkedøren.

I den Anledning blev Højby kirken lyst i Band 1367 af Pave Urban den V., og først 1373 lykkedes det Ridder Ebbe ved Roskildebispen Niels Jacobsens Mellemkomst at faa Bansættelsen hævet.

Langt senere ejedes Holtegaard af Smeden lle og efter ham af Morten Andreasen, der var Kirkeværge; han fik, da Kirken gik over.til Staten, som Paaskønnelse et Par Lysestager, der endnu findes paa Gaarden. 1826 var Holtegaard Fæste under Kronen. Den bortfæstedes i det Aar til Jørgen Sørensen, hvis kække Hustru, Else Rasmusdatter, da det kneb med at faa Fæstet, selv gik til Kongen og fik hans Ord for, at de skulde faa Gaarden.

Senere købte Jørgen Sørensen den til Selveje og lod den ved sin Død gaa i Arv til sin Søn, Niels Jørgensen, hvis Datter, Else Christine Nielsen, er gift med den nuværende Ejer; hun var sammen med to andre Kvinder fra Odsherred i København ved Kong Frederik d. 8.'s Sølvbryllup med Gaver fra Egnen.

Fra Holtebakken er der en vid og meget smuk Udsigt over det omliggende Landskab."


Ny ejer:

Niels Henry Johansen overtog gården 1935 efter sine forældre, husmand, skrædder og gårdejer Rasmus Johansen og hustru Marie Kristine Israelsen, Forsinge, i 1935, som havde købt gården 1923.

Han er født i Forsinge, Ubby, Holbæk amt 14. april 1899.

Han er gift med Sigrid Johansen f. Rasmussen, som er født 2. april 1899 i Ulstrup, Refnæs sogn, Arts Herred som datter af gårdmand i Ulstrup Jens Rasmussen og hustru Kirsten Pedersen.

Arealet var ved overtagelsen på 49 tdr. land, men der er senere frasolgt 1 tdr. land til byggegrunde. I 1920 solgtes 11 tdr. land.

Besætningen er på 5 heste og 2 føl, dels oldenborgere og dels belgisk race, samt 20 malkekøer og 15 ungkreaturer af R.d.M. Endvidere er der 15 svin.

Der er elektrisk lys og kraft på gården, og der blev indlagt malkeanlæg i 1930.

Johansen er medindehaver af en minkfarm, der er beliggende på gården. Stuehuset er opført 1879 og bygget af cementsten. Staldene er opført 1892, og laden er bygget 1940, og opført af cementsten. Svinehuset er nybygget 1915, og hønsehuset er opført 1935.

Han var i bestyrelsen for Højby Brugsforening, og var vurderingsmand til ejendomsskyld.

1954 afstod han den til direktør Carl Johan Østerby Carlsen, der senere solgte bygningerne til kommunen, men beholdt jorden.

Niels Henry Johansen flyttede ind i en villa, som han havde opført i nærheden af gården.


Kilde: Fra "Danske Gårde", red. af J.C:B: la Cour, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Arkivalier online 2011. - Holbæk Amts Venstreblad 7. april 1959.--

SOC 27. nov 2011, 21:57 (CET)