H. Dørr

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Johan Heinrich Gustav Dørr, købmand, Dr. Margrethesvej, Nykøbing Sjælland.
Byrådet i Nykøbing 1912. - Holbæk amtsråd og Nykøbing byråd besøger det nye sygehus i Nykøbing.
Her er de samlet på trappen, de fleste af herrerne med en cigar i hånden.
Bagerst række fra venstre: O. Larsen - H. Dørr - Aage Madsen - Torst - Hvidt - L. P. Larsen - L. Andersen - Friis Hansen.
Nr.2 bagerste række fra venstre H. Jensen - Villadsen - Nørgaard. - Tredje række fra venstre Brinch - H. Nielsen - Olsen - Schjørring - Egede.
Forreste række fra venstre H. P. Nielsen - Faxholm – Hoppe - Ammentorp og Ruggård.

Han er født 25. juli 1849 i Nordskoven, Dråby sogn, som søn af kgl. skovfoged Johan Heinrich Dørr, og hustru Jørgine Cathrine, født Piil i Jægerspris, Dråby sogn.

Han blev gift med Johanne Caroline, født Vester den 23. november 1860.

1885 kom Johan Heinrich Gustav Dørr og hustru til Nykøbing Sjælland, og i mere end 30 år drev han forretning, hvor senere købmand Finn Hansen kom til at bo.

Caroline Dørr var den ledende ånd i Dramatisk Forening, og spillede gennem årene med i en lang række dilettantkomedier.

1916 afstod Johan Heinrich Gustav Dørr forretningen.

Da Johan Heinrich Gustav Dørr døde 17. juli 1921 flyttede Caroline Dørr fra byen, men kom tilbage og boede her nogle få år, hvorefter hun flyttede til Mynstervej 7B i København, hvor hun boede sammen med to ugifte døtre.

Derudover er der tre andre døtre, af hvilke den ene er gift med kommunaldirektør Axel Nielsen, Randers, som også stammer fra Nykøbing Sjælland.

Johanne Caroline Dørr døde 25. juli 1953 i København 93 år gammel.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 22. november 1950 og 27. juli 1953. - Arkivalier Online 2017.--SOC 4. apr 2017, 16:56 (CEST)


+ + +


Nekrolog bragt i Holbæk Amts Venstreblad den 18. juli 1921:


Dødsfald.


En af Nykøbings kendte Borgere, fhv. Købmand H. Dørr, er i Gaar afgaaet ved Døden, 72 Aar gl.

Den afdøde drev i mange Aar en efter den Tids Forhold betydelig Kolonialforretning (den, der for Tiden indehaves af Kbmd. M. Lauritsen, Algade), og erhvervede sig med Aarene en solid Kundekreds, ikke just fordi han udøvede nogen Smartness, men fordi Folk med god Grund havde en rodfæstet Tillid til, at i Dørrs Forretning var man sikker paa en i enhver Henseende reel Behandling. Der herskede et Tillidsforhold mellem Dørr og hans Kunder, der ikke er helt almindelig.

Men ogsaa paa andre Maader kunde Dørr glæde sig ved sine Medborgeres Tillid. I samfulde 18 Aar sad han som Medlem af Byraadet, fra hvilken Virksomhed han trak sig tilbage i 1913. (Nykøbing Sjælland Byråd 1909-1913)

Til en Begyndelse valgtes han som upolitisk, og da de politiske Hensyn kom til at gøre sig mere og mere gældende ved Valgene, gled han over til at repræsentere det daværende Højreparti. Ikke fordi han i og for sig var reaktionær, han aabenbarede tværtimod ofte i sin Byraadsgerning stor Forstaaelse af de demokratiske Krav, men han havde nu en Gang i politiske Spørgsmaal taget Stade dér, og grundmuret, som han var i al sin Færd, blev han der, og som nævnt blev hans politiske Stilling ingenlunde nogen Hindring for, at han paa virksom Maade kunde tjene sin By.

Dørr havde i flere Aar været svagelig, en Underlivssygdom voldte han stærk Lidelse og nedbrød tilsidst hans Kraft. For nogen Tid siden underkastede han sig en Operation, men den bragte ikke den forønskede Bedring, og det var derfor nærmest en Befrielse, da Døden i Gaar afsluttede hans Lidelser. Han efterlader sig Hustru og flere voksne Børn.