E. J. L. Knoph

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Eli Julius Lautrup Knoph, toldforvalter og borgmester i Nykøbing Sjælland er født den 26. marts 1855.

Hans Far var toldkontrollør i Nykøbing Sjælland Toldvæsen fra 1845-52.

Eli Julius Lautrup Knoph blev ansat i 1907 efter at have været toldassistent i København, og toldkontrollør i Aalborg.

Han er fra 5. december 1917 Nykøbing Sjællands første folkevalgte borgmester da han sejrede over Jens Peder Larsen Egede.

Som folkeindstillet borgmester var han undtaget fra at skulle søge nyvalg da loven om folkevalgte borgmestre trådte i kraft.

1920 måtte han dog opgive at være borgmester på grund af svigtende helbred, og måtte overlade posten til Jens Peder Larsen Egede.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 2. januar 1982.--SOC 30. okt 2011, 02:18 (CEST)

Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 10. september 1920:
Borgmesterskifte i Nykøbing.
I et lukket Byraadsmøde i Aftes meddelte Borgmester Knoph, at han af Helbredshensyn ønskede at trække sig tilbage fra Borgmesterstillingen fra 1. November.
Hr. Knoph har været Borgmester fra 1. Januar 1917, da han erholdt kgl. Udnævnelse efter en Folkeafstemning, hvor han havde sejret over Dr. Egede.
Som folkeindstillet Borgmester var han af dem, der var undtaget fra at skulle søge Nyvalg, da Loven om folkevalgte Borgmestre traadte i Kraft.
Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 11. september 1920:
Borgmesterskiftet.
Da det konservative Folkeparti i Forsommeren med saa stor Brask og Bram udsendte sin Banstraale mod sine to Repræsentanter i Byraadet, var dette almindelig ventet, at de – 
eller dog i det mindste Borgmester Knoph – vilde nedlægge sit Mandat.

Dette skete imidlertid ikke; de fortsatte begge deres Virksomhed som Partiets Tillidsmænd, som om intet var passeret. Dog ligger det nær at antage, at der er nogen Forbindelse 
med Partistriden den Gang og Borgmester Knophs Beslutning nu om at træde tilbage. Ikke saaledes, at vi mistænker Hr. Knoph for, at den vaklende Helbredstilstand, som han angiver 
til Grund, er simuleret; men der er vist ingen Tvivl om, at den Ligegyldighed overfor Partiets Protest, som han bar til Skue, var paataget. I Virkeligheden har han sikkert følt 
sig stærkt prekeret deraf, og dette har utvivlsomt været en medvirkende Aarsag til, at hans Helbred er blevet saa nedbrudt, at han giver op fem Maaneder før hans  Funktionstid 
er udløbet.

Om Hr. Knophs Virksomhed som Borgmester er i øvrigt at sige, at han navnlig i Begyndelsen anvendte stor Flid og megen Tid paa at sætte sig forsvarligt ind i alle 
Kommunalstyrelsens  Enkeltheder, og han var en omhyggelig Administrator af Kommunens Anliggender. Kommunalpolitisk derimod var han holdningsløs, saa aldrig nogen kunde forud 
beregne hans Standpunkt. Dette hanf vel nok i nogen Grad sammen med den besynderlige Maade, hvorpaa han fik Sæde i Borgmesterstolen, men det medførte, at han aldrig blev regnet 
for nogen stor eller betydende Personlighed, hvad en Byraadsformand jo helst skulde være.

Mandatnedlæggelsen kom ganske vist ikke helt bag paa Medlemmerne, men derimod kom den sikkert ret ubelejligt, idet vi næppe kan tænke os, at nogen vil have synderlig Attraa efter 
at betræde Borgmesterpladsen paa dette Tidspunkt, hvor der kun er faa Maaneder tilbage af Valgperioden, og hvor som saadan ingen paa Forhaand kan vide, om han vil kunne opnaa 
Genvalg i det nye Byraad. Under disse Omstændigheder er det politisk et betydeligt Offer at paatage sig Opgaven som Hr. Knophs Afløser.
Den 27. oktober 1920 kunne følgende læses i Holbæk Amts Venstreblad:
Borgmesterens Farvel.
Ved Slutningen af Byraadets Møde i Mandags tog Borgmester Knoph Afsked med Raadet i følgende Udtalelse:

Da jeg nu for sidste Gang har ledet Nykøbing Byraads Møde, føler jeg Trang til at udtale en Tak til samtlige Medlemmer for godt Samarbejde i de forløbne Aar.
Har min Stilling til en Sag en enkelt Gang været en anden, end maaske nogle havde ventet, ønsker jeg at udtale, at jeg altid har taget min Stilling ud fra min inderste 
Overbevisning og har ikke ladet mig lede hverken af personlige eller partimæssige Hensyn. Og har der været Brist i min Ledelse, da har dette ikke været med min Villie, men 
har skyldtes bristende Evne.
Naar jeg nu trækker mig tilbage, skyldes det jo heller ikke nogen som helst Divergens mellem Byraadet og mig, men er ujdelukkende en Følge at mit svigtende Helbred. Jeg finder 
ogsaa  Anledning til at rette en Tak til Kommunebogholder Larsen for trofast Samarbejde i de forløbne Aar. Endnu en Gang Tak alle sammen, og jeg vil slutte min Virksomhed med 
at udtale mine bedste Ønsker for Byraadet, for Nykøbing By og dens Borgere.

Medlemmerne rejser sig.

Raadets Næstformand, Stationsforstander O. Petersen, tog Ordet og udtalte:
Uden at have nogen Bemyndigelse, tror jeg mig dog i Overensstemmelse med Byraadets Medlemmer, naar jeg udtaler en Tak til Hr. Knoph for hans Virksomhed som Borgmester, og udtaler 
min dybeste Beklagelse af, at hans Helbred forbyder ham at fortsætte fremdeles; og dertil føjer jeg ønsket og Haabet om, at hans Helbredstilstand maa bedres, saa han endnu i 
mange Aar  maa være i Stand til at færdes blandt os som Toldembedsmand.
Medlemmerne gav deres Tilslutning hertil ved at rejse sig.
Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 2. juli 1924:
Toldforvalteren tager Afsked.
Toldforvalter i Nykøbing Knoph er blevet afskediget efter Ansøgning paa Grund af Alder i Naade og med Pension fra Udgangen af August.

Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 3. juli 1924:
Toldforvalterembedet.
Som meddelt i Gaar, er Toldforvalter Knoph bivilget Afsked fra sit Embede fra 31. August. Samtidig er der bevilget ham Permission fra Dato, saaledes at han faktisk allerede 
har fratraads Embedet, og som midlertidig Toldforvalter er konstitueret Toldkontrollør Goldvig, Odense. Hr. Knoph, der i 17 Aar har beklædt Embedet her, rejser i Slutning af 
denne Maaned fra Byen for at tage Ophold i Holte.

Som Embedsmand var han af den gamle Skole, hvad Omstændeligheden angik, men derimod ikke hvad ydre Opførsel overfor Publikum anbelanger, thi i saa Henseende var han elskævrdig 
og forekommende saa langt som Hensynet til Omstændeligheden tillod. 

I 1917 blev han indvalgt i Byraadet som Repræsentant for Konservatismen og var, som det vil erindres, i ca. 2
Aar Borgmester. En Episode, som dog vist baade den gamle Toldforvalter og hans Vælgere helst vil glemme.