Algade 35

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 35, matr. nr. 16a, Nykøbing Sjælland.

Ved branden i 1805 nedbrændte den tidligere bindingsværksbebyggelse totalt.

Allerede samme år er gården genopført med et 13 fag langt grundmuret forhus.
Algade 35 g.JPG

Dette udsættes også for brand i 1835. Omfanget af skaden er uvis, men såvel forhus som vestre længe opvurderes kraftigt året efter branden. Formentlig er husets grundmure bevaret fra 1805, mens gesims, tagværk og sidelænge er fra genopbygningen i 1836.

Bygningen blev genopført af justitsrår Bang.

I 1851 overtager kancelliråd M. J. F. Svanenskjold ejendommen, og herefter følger to af byens borgmestre i Nikolaj Esmark Muus i 1872, og Ludvig Hans Jacobsen i 1883.

I borgmesterperioden pyntes facaden op med pudsornamentik, kvadrede vinduespiller, og pudsede rudeformer i brystningerne. Dette sker sandsynligvis omkring 1880.

Facadepynten er i dag fjernet, en port i de to østre fag lukket, og to skorstenspiber nedtaget, sammen med husets indretning.

Grundmuret gadehus i en etage, 13 fag lang over mindre kælder på fire fag, og med opskalket heltag.

I gården en grundmuret sidelænge i vestskel med teglhængt heltag, og gården iøvrigt udbygget med senere fladtagsbygninger.

Alt indrettet med butikker, lager og kontor i stueetagen.
Algade 35 p.JPG

Gadehusets tagetage står ubenyttet, mens dele af sidelængens tagetage er udnyttet.

Facaderne på såvel forhus som sidehus er præget af radikale ombygninger, og gårdsiderne stort set opslugt af senere udbygninger.

Forhuset er opført i flensborgsten, men med gavle i bindingsværk. Gadesiden står pudset og hvidmalet over en høj brunmalet sokkel, der er fremkraget og pudset, og mod tag er siden afsluttet med en kraftig, profileret gesims trukket i puds.

Taget er hængt med teglsten, uden lysindtag, og uden skorstenspiber i rygningen.


Bemærkninger:

Annonce fra 1931

På et tidspunkt havde skomagermester Karl Mørch forretning her, til han overtog sin fars forretning, Algade 68.

På et tidspunkt husede ejendommen malerfirmaet Wolmer Petersen.

Indtil 1945 lå her "Kiosken", som indehavedes af Aage Larsen.

1945 overtog I. Hedegaard Andersen "Kiosken", som han havde til 1976. Hustruen, Agnete Hedegaard Andersen, var formand for Nykøbing Sj. Husholdningsforening 1959-1965, og den 13. december 1961 indtrådte hun som foreningens repræsentant i det rådgivende aftenskoleudvalg i stedet for Dagny Hansen, der er rejst. Deres søn blev uddannet vinkyper, og ledede firmaet "Vin-Gros".

1976 den 1. februar blev den overtaget af Kaj Poulsen, der kom fra stillinger som bestyrer af Irma - Nykøbing Sj., og Holbæk.

Her lå Stechs Import.

1970 den 9. januar har installatør Erik Christen Larsen solgt ejendommen indeholdende Stechs Import og Kiosken til fabrikant Bent Højbjerg. Købesummen opgives ikke iflg. Statstidende.

1981 midt i marts åbnede Bodil Reimer, Rørvig, specialforretningen "Butik 35", som fik tilnavnet "tøj og ting".

2012 huser ejendommen bl.a. "Klarup Sport".

2012 huser ejendommen bl.a. herretøjsforretningen "Marcus".

Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1965.
Kiosken. I. Hedegaard Andersen. Forretningen lå på Algade 35 i 1956


+


I Holbæk Amts venstreblad den 19. juni 1982, kunne man læse på siden "Det stod i...":

Det vil kræve et for stort efterforskningsarbejde at finde ud af hvor gammelt huset er, så det har vi afstået fra.

Men...

...det vides med sikkerhed her engang har været arrest, og at der har været fangehuller i kælderen under huset, der er bygget på kampesten.

Ejendommen ejes på et tidspunkt af fabrikant Bent Højbjerg, og han har et gammelt originalt dokument om vurderingsforretning i 1878, hvoraf det fremgår at ejendommen da ejedes og bebos af borgmester Nikolaj Esmark Muus, og tillige anvendtes til byfogedkontor.

Den betegnes som en gård med østre og vestre længe, og den blev vurderet til 10.000,00 kr. i handel og vandel.

Muus købte den i 1872 for 7.200,00 kr., men havde siden forbedret den meget.

1904 blev ejendommen købt af skomager Mørch, og senere ejer var barber Strecher.

I 1940-erne solgte han til installatør E. C. Larsen (Erik Christen Larsen), og daværende cigarhandler Aage Larsen.

Han overdrog sin part til E. C. Larsen, der solgte ejendommen til fabrikant Bent Højbjerg 1929.

I mange år var der to butikker, hvoraf det var isenkræmmer Carl E. Stech, Stechs Import, der havde den største, og "Kiosken" ved I. Hedegaard Andersen var den lille tobakskiosk.

"Kiosken" blev udvidet til det dobbelte af Kaj Poulsen, som indehaver, mens Carl Stechs forretning er delt, så sønnen Jørn Stech har det meste af det gamle, mens resten er blevet skilt fra til Bodil Reimers Butik 35.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 13. december 1961 og 9. januar 1970 og 2. oktober 1976.--SOC 17. jul 2012, 01:37 (CEST)