Skolekommissionen i Nykøbing Sj. 1917-1970

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Skolekommissionen, Grundtvigsskolen, Nykøbing Sjælland, 1917-1970.
Knud Gotfred Knudsen ca. 1925. - Foto: Fischer, Nykøbing Sj.

Fra 1. april 1917 til 31. marts 1921: Pastor Knud Gotfred Knudsen (formand), dr. J. Egede (byrådet), bagermester J. Hansen (udenfor byrådet).

Fra 1. april 1921 til 31. marts 1925: Wallentin Nielsen (indenfor byrådet - død i 1921), hvorefter borgmester. Jacob Jensen i 1921 er valgt, bager J. Hansen (udenfor byrådet), (sognepræsten er valgt til formand).

Indtil 31. marts 1927: Sognepræst pastor Knud Gotfred Knudsen (formand), borgmester Jacob Jensen (af byrådet), læge Aage Madsen (udenfor byrådet).

Indtil 30. april 1933: Sognepræst Svend Ewaldsen (formand), tømrer Johs. Olsen, bankbestyrer Th. Grue.

Indtil 31. marts 1937: Sognepræsten (formand), bankbestyrer Grue, tømrer Johs. Olsen, tømrer Fr. Petersen, mejeribestyrer Iversen.

Indtil 31. marts 1941: Tømrer Fr. Petersen, tømrer Johs. Olsen, sagfører Jacob Jensen, pastor Sv. Ewaldsen (formand), overbetjent S. M. Jørgensen.

Indtil 31. marts 1947: Inkassator P. A. Frederiksen, overbetjent S. M. Jørgensen, sognepræst Sv. Ewaldsen (formand), Irs. H. Gideon, plejer Herman Petersen.

Indtil 31. marts 1950: Lærer Frode Thæstensen Holm, inkassator P. A. Frederiksen, overbetjent S. M. Jørgensen (formand), fru sagfører Richter, lrs. H. Gideon.

Indtil 31. marts 1954: Overbetjent S. M. Jørgensen (formand), plejeassistent Hans Jørgensen (af byrådet), lrs. Aage Jensen, fru Agnete Neerup (af forældrekredsen) (suppleant fru Anna Madsen), arbejdsmad. Aug. Hansen (af forældrekredsen) (suppleant tømrer Ernst Nielsen),

Indtil 31. marts 1958: Lrs. Åge Jensen (formand), kriminalassistent S. M. Jørgensen, plejeassistent Hans Jørgensen, fru Agnete Neerup (af forældrekredsen) (suppleant fru Anna Madsen), arbejdsmad Aug. Hansen (af forældrekredsen) (suppleant tømrermester Ernst Nielsen).

Indtil 31. marts 1962: Lrs. Åge Jensen (formand), plejeassistent Hans Jørgensen, kriminalassistent S. M. Jørgensen, snedkermester Evald Nielsen, fru Agnete Neerup.

Indtil 31. marts 1966: Lrs. Åge Jensen (formand), plejeassistent Hans Jørgensen, redaktør Knud Rasch, malermester Jens Buch Petersen, kontorchef Holger Rasmussen.

Indtil 31. marts 1970: Fabrikant Bent Højbjerg (formand), uddeler Irving Rasmussen, kontorchef Holger Rasmussen, fru Lilly Larsen, plejeassistent Hans Philipsen.

+

Fra skolekommissionens møder:

22. juli 1892: Fra hr. borgmester Jacobsen modtoges meddelelse om, at byrådet har fastsat betalingen for børn, der ikke høre hjemme i kommunen, men ønske undervisning i dennes skole, til 2 kr. om måneden i de 3 laveste klasser og til 3 kr. i de andre klasser for hvert barn.
Ses-ewaldsen.jpg

20. maj 1915: Der fremlagdes skrivelse fra overlæreren af 15. maj, hvori meddeltes lærerrådets vedtagelse af 11. maj, hvorved byrådet opfordres til at bygge en bygning med 4 klasseværelser og et lærerværelse samt opmærksomheden henledes på den utidssvarende gymnastiksal. Skolekommissionen mener derfor, at det tillige i betragtning af de vanskelige forhold for tiden kan forsvares foreløbig at udsætte bygningen af en ny skolebygning, samt af et nyt gymnastikhus.

6. og 8. juni 1916 var skolekommissionen samlet med byrådets skoleudvalg og lærerrådet for at drøfte muligheden af at leje et skolelokale i byen og opsætte at bygge. Det viste sig umuligt at få et passende lokale for tilstrækkelig lang tid.

9. juni 1916: Lærerrådet tilråder fremdeles at bygge i år en bygning med 4 klasseværelser. Lærerrådet skønner nemlig ikke, at der andetsteds her i byen kan fås et passende lokale hverken for tilstrækkelig lang tid eller således, at ulemperne ved brugen af det kan opveje (skal vist nok være: opvejes af) den tvivlsomme fordel, det ville være at udskyde at bygge til næste sommer. Tilsendt skoleudvalget ovenstående erklæring fra lærerrådet med flgd. Tilføjelse: Skolekommissionen tiltræder lærerrådets ovenstående erklæring af B. ds. og foreslår, at der i år bygges en skolebygning med 4 klasseværelser, og at der ved planlæggelsen af denne bygning tages hensyn til mulig fremtidig indretning af lokaler til sløjd og tegneundervisning samt til skolekøkken og børnebespisning. Opførelsen af den i skrivelse fra skolekommissionen af 19. maj d. år til byrådet omtalte mellembygning til lærerværelse m.m. kan forhåbentlig udsættes, idet et af de nye klasseværelser som ikke straks tages i brug, foreløbigt kan anvendes til lærerværelse.

23. september 1916: Arkitekt Andersens planer til nye skolebygninger og beskrivelse af planen samt lærerrådets erklæring herom fremlagdes. Det vedtoges at indsende planerne til byrådet med følgende erklæring: Skolekommissionen skal herved erklære, at det formentlig kan forsvares at nøjes med at bygge 1 ny pavillon nu, men under hensyn til at de 3 klasseværelser i den gamle skolebygning ved Svanestræde er utilfredsstillende, kan skolekommissionen tiltræde lærerrådets forslag om, at den store skolebygning ved Grundtvigsvej bygges nu med 8 klasseværelser i stueetagen og bespisningslokale, tegnestue, lærerværelser og skolebetjentlejlighed ovenpå. Skolekommissionen må indstille, at der indrettes 2 wc'er til lærerpersonalet.

2. november 1916: Fra byrådets udvalg, der er nedsat for at forberede indførelsen af kommunal realskole. Begæring af I. november 1916 om forslag til ny skoleordning fra skolekommissionen og lærerråd. Specielt udtalelse om tidspunktet for ordningens indførelse og om på hvilken måde det kan tænkes, at eleverne fra den nuværende private realskole på en gang og samtidigt overføres til kommunens skole for derfra at tage realeksamen, eller en dermed ligestillet eksamen. Udvalget har tænkt sig at følge det forslag, som er udarbejdet af den af ministeriet nedsatte kommission.

28. marts 1917: 1. Der fremlagdes en skrivelse fra skoledirektionen af 28. marts 1917, hvori skolekommissionens erklæring begæredes om byrådets ansøgning af 23/2 17 til indenrigsministeriet om tilladelse til at låne 80.000 kroner til opførelsen af en ny skolebygning, inventar til denne m.m.

7. september 1920: Til direktionen. En ansøgning fra overlæreren til ministeriet om ret for skolen til at holde „alm. forberedelseseksamen" første gang i foråret 1921 af 7/7, tiltrådt og anbefalet af skolekommissionen.


Kilde: Grundtvigsskolens årsberetning 1966-67.--SOC 2. jun 2017, 22:15 (CEST)