Christian Michael Jacobsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Christian Michael Jacobsen blev født den 8. oktober 1860.

Han var søn af Hjulmand Frederik Jacobsen, Glumsø.

I forbindelse med hans død den 8. marts 1927 bragte Holbæk Amts Venstreblad denne nekrolog:

Indførsel i kirkebogen ved hans død

Fhv. Redaktør Jacobsen død.

I Eftermiddag ved 3-Tiden er den tidligere Redaktør af ”Nykøbing Dagblad” Chr. M. Jacobsen død, 66 Aar gammel.

Den Afdøde, der var født i en Landsby i Nærheden af Næstved, kom efter sin Konfirmation i Typograflære, og som det opvakte Hoved han var, rykkede han i en Alder af kun nogle og tyve Aar frem til Pladsen som Faktor og Bogholder ved det daværende Holbæk Amts Dagblad.

Allerede faa Aar efter, da det kom til en politisk Sprængning i det daværende Venstreparti, flyttede Jacobsen bort fra det bergske Bladforetagende, og da i Slutningen af Firs’erne den Venstrefløj, han tilhørte, oprettede et Blad i Nykøbing som Aflægger af ”Holbæk-Posten”, flyttede Jacobsen hertil som dette Blads Redaktør samtidig med, at han startede et lille Haandtrykkeri.

Sin Redaktørstilling holdt han, indtil atter det skilte i 1916 bøjede sig sammen og de to konkurrende moderate Blade her paa Pladsen blev sammensluttede i ”Odsherreds Tidende”, efter hvilken Tid Jacobsen udelukkende helligede sig sin Trykkerivirksomhed.

Vi har kun kendt Redaktør Jacobsen som politisk Modstander, men som vi skrev ved hans Afgang som Redaktør, vi har kendt ham som en god og elskværdig Kollega, om hvem vi kun har de bedste minder. Vel kunde han i sine Velmagtsdage til sine Tider føre en skarp Pen, men han udartede aldrig, hans Kaarde var altid blank, præget af en ærlig Overbevisning.

Han var en af de Skikkelser indenfor Journaliststanden, som det er velgørende at møde, hvad enten det er som modstander, som kollega eller ven.

Paa Grund af sit redelige Væsen og sit muntre, elskværdige Sind, tror vi at kunne sige, at Chr. M. Jacobsen kun havde Venner i alle Lejre uden Hensyn til politisk Opfattelse. Han var en Mand, der gik op i sin Gerning og ikke stilede efter offentlige Tillidshverv. Dog var han i nogle Aar Formand for Hjælpekassens Bestyrelse i Nykøbing, ligesom han var Formand for den stedlige Haandværkerforening, hvis Virksomhed han omfattede med stor Interesse.

Døden, der nu indhentede ham, kom ikke overraskende. For 6-7 Aar siden blev han angrebet af Sukkersyge, og Følgen af denne Sygdom forvandt han aldrig.

I det sidste Par Aar har han ofte været Genstand for saa heftige indre Blødninger, at hans Læge tvivlende har rystet paa Hovedet, men hidtil har hans stærke Konstitution faaet Overtaget, saa den gamle Bogtrykker atter har kunnet indtage sin Plads ved sit store Kontorvindue, hvorfra han smilende hilste paa den store Bekendtskabskreds, der færdedes paa Gaaden. I Tirsdags maatte han imidlertid atter gaa til Sengs, og denne Gang var Døden altsaa stærkere end Livet.

Den Afdøde efterlader sig Hustru og 4 voksne Børn. En Datter er gift med Handelsagent Petersen, Holbæk, en anden med Ejendomsmægler Boholt Nielsen, Vig, og en ugift Datter og Søn, er hjemme.

Se endvidere Chr. M. Jacobsen