Badmintonhallen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Badmintonhallen, Savværksvej, Nykøbing Sjælland.

1939 i januar indviedes hallen på Savværksvej, som havde 2 baner.

1970 den 2. november har hallen fået en ny halinspektør, som er Poul Bechmann.

Han er ejer af "Trekanten" ved Rørvigvej-Nakkevej, er tidligere militærmand, men er pensioneret. Han har sommeren 1970 fungeret som stadioninspektør i Nykøbing Sjælland.

Der er kommet en ny rygeordning, så det kun er de børn, der har "rygekort" fra skolen, som må ryge i hallen, og dette kort skal forevises på forlangende.

1978 stod en ny hal klar på Savværksvej med fire baner.


Se også: Nykøbing Badmintonklub.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 2. november 1970. - Nordvestnyt 16. oktober 1993.--SOC 24. sep 2013, 15:26 (CEST)

+

Da badmintonhallen i 1939 stod færdig til at blive taget i brug bragte Holbæk Amts Venstreblad den 3. januar 1939 følgende:

Badmintonhallen færdig til Indvielse.
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad januar 1939

Badmintonhallen i Nykøbing staar nu færdig og med det nye Aar parat til at modtage Spillerne. Førstkommende Torsdag Eftermiddag er de forskellige Interesserede indbudt til Indvielsen, og de forskellige Nvkøbingensere, som hidtil har maattet rejse andre Steder hen for at dyrke denne Sport, har dermed i faaet et Savn erstattet med en fin førsteklasses Hal, som ikke alene Udvalget og Haandværkerne kan være stolte af, men som tillige er en Pryd for Byen.

Den 6. januar 1939 omtalte Holbæk Amts Venstreblad så indvielsen:

Nykøbing Badmintonhal inviedes i Gaar

Den fuldførtes i Rekordtid paa kun tre Maaneder og er fuldt paa Højde med alle Krav, som denne Sports Udøvelse stiller.

Man maa lade de Folk, der dyrker Fjerboldspillet i Nykøbing, at de udmærker sig ved Resoluthed og gaapaa Mod.

Ved Nytaarstid i Fjor havde vi ikke en Gang en Badmintonklub, men kun godt en Snes Spillere, der i Ny og NV tog ud til Omegnens Forsamlingshuse og dyrkede Sporten dér. Det siger sig selv, at disse Sportsmænd og -Kvinder nærede ét brændende Ønske om at erhverve sig en tidsvarende Spillehal her i Nykøbing, og de stolede paa det gamle Ord: Har man først Reden, kommer Æggene — i dette Tilfælde Medlemmerne — nok. Ud fra denne Devise gik de faa Badmintonspillere i Gang med Forberedelserne til at faa rejst en moderne Hal. Der var tre Ting, man manglede, nemlig Byggegrund, Penge og et tilbørligt Antal Medlemmer til at sikre Hallens Økonomi.

Sidst paa Vinteren i Fjor tog man fat paa alt dette. Det lykkedes det fungerende Udvalg at faa Byraadet til at forære Byggegrunden samt yderligere forstærke Foretagendet med et Laan paa 5000 Kr. Andre 10,000 Kr. fik man mod behørig Sikkerhed til Laan i Landmandsbanken, og saa satte man forøvrigt en Indsamling i Gang, der indbragte 6000 Kr.

Herefter var man klar til at kalde paa den sagkyndige Bistand. Dr. tech. OstenfeId, København, udarbejdede Plan og Tegning til en Hal, der svarede til Formaalet og for saa vidt ogsaa til de forhaandenværende Penge.

Den næste Etape, det fornødne Antal Klubmedlemmer, lod sig under disse Omstændigheder stampe op. Klubben blev stiftet og tæller allerede nu ca. 130 aktive Spillere. Men naturligvis: Forberedelserne tog sin Tid, saa man naaede ind i Oktober, før Byggevirksomheden kunde begynde. Nu staar Hallen fiks og færdig. Det var derfor med en berettiget Stolthed, at Foregangsmændene, Mekaniker Henry Petersen som Formand for Byggeudvalget og Dommerfuldmægtig Fog som Klubformand, ved Indvielsen i Gaar kunde forelægge Resultatet af deres Anstrengelser.

Havde Klubben raadet over nogle flere Pengemidler, vilde Dr. Ostenfeld sikkert kunne have fremtryllet en i det ydre mere tiltalende Bygning end Tilfældet er blevet. Men hvad man end vil mene herom, maa det erkendes, at det indre er fuldt svarende til Formanlet, og dette er jo det vigtigste.

Selve Spillehallen har en Gulvflade paa 17 X 17 Meter og en Loftshøjde paa 7 Meler. Altsaa fuldt tilstrækkelig til to Baner. Endvidere er der naturligvis Garderober, Omklædningsværelser, Toiletter og Bad. Ja, om det saa er et lille Kontor, har man faaet Plads ogsaa til det.

Indvielsen i Gaar.

I Gaar havde Klubledelsen inviteret Bidragyderne til en lille Indvielsesfest forinden Banerne toges i Brug.

Mekaniker Henry Petersen bød velkommen og rettede en Tak til Bidragyderne og til alle, der havde medvirket til Hallens Virkeliggørelse. En speciel Tak til Byraadet, uden hvis virksomme Støtte det næppe havde været muligt at faa Sagen gennemført. Han lakkede Arkitekten og de respektive Haandværkere for godt og hurtigt Arbejde og sluttede med et Leve for Badmintonhallen.

Dommerfuldmægtig Arne Rohde Fog: Det er med stor Glæde, jeg som Klubformand kan indvie denne Hal, og i Glæden blander sig en dyb Taknemlighed for den Støtte, vi har modtaget. Vi er nu i Stand til i økonomisk Henseende at kunne se Fremtiden ret fortrøstningsfuldt i Møde. Jeg har ved denne Lejlighed tre Ønsker: At den Sport, der skal drives her i Hallen, maa bidrage til hos dens Udøvere at skabe en sund Sjæl i et sundt Legeme, at der altid herinde maa raade den rette Kammeratskabs Aand, ikke alene derigennem at vi kan forliges, men at man vil forstaa at tage Hensyn til hverandre. Her skulde det gerne være saaledes, at det er lige saa hyggeligt at spille et Parti fra Kl. 10-11 om Aftenen som fra 8-9 om Morgenen. Og endelig vil jeg ønske, at vore Spillere altid maa være besjælet af den rette Sportsaand baade her og naar vi deltager i Kampe ude i landet. Jeg mener hermed, at vi hverken henfalder til Storhed eller Hovmod, naar vi er de sejrende, saa lidt som henfalde til Surhed, naar vi henter os Nederlag.

Med disse ønsker et Leve for Nykøbing Badmintonklub! (Hurra.)

Borgmester Jobs. Olsen: Det glæder mig, at Kommunen ved sit Bidrag har kunnet yde sin Støtte til denne Hals Rejsning. Der er maaske nok dem, der vil mene, at vort Bidrag er beskedent, men det er Borgernes Penge, vi administrerer, og disse er jo ikke alle Sportsinteresserede. Jeg for min Part ser mere i Sporten end selve Sportsresultalet, idet jeg i høj Grad anerkender Betydningen af det Kammeratskab og Venskab, der knyttes paa Sportspladsen. Paa Byraadets Vegne lykønsker jeg Klubben til den ny Hal.

Dr. tech. Ostenfeld er for Tiden i Udlandet. I hans Sted tog hans Medhjælper Ingeniør Ehlers Ordet og udtalte:

Vi fik den Opgave at bygge en billig Hal, og dette er lykkedes os, uden at det paa noget Omraade er gaaet ud over de idrætstekniske Hensyn. Det er saaledes af meget stor Betydning at Gulvet i en Badmintonhal er i Besiddelse af den rette Elasticitet. Vi har kun haft 3 Maaneder til Arbejdet, men det er ogsaa foregaaet uden Spor af Uheld, uanset hvad den sidste Tids Vinter har forvoldt. Ingeniør Ehlers sluttede med at bringe Byggeudvalget og de forskellige Haandværkere en Tak for godt Samarbejde.

Kredslæge N. E. Jensen: Vi skylder Dommerfuldmægtig Fog vor Hyldest ved denne Lejlighed. Han er Byens mest energiske Sportsmand. Sport er ikke Leg men Legemsøvelse, og for de mange, der har stillesiddende Arbejde, er Badmintonspillet en overordentlig gavnlig Legemsøvelse. Vi skylder Fuldmægtig Fog Anerkendelse ikke alene for hans Indsats for denne Hals Rejsning. Tennisbanerne er jo ogsaa et af hans Børn. Vi udtrykker vor Tak i et Leve for Fuldmægtig Fog! (Hurra.)

Lærer Holm: Som Formand for Idrætsunionen vil jeg gerne frembære Unionens Lykønskning til Badmintonklubben. En Hal som denne har vi længe savnet her i Byen, men nu er Savnet udløst. Fuldmægtig Fog takkede for Hyldesten. Æren maatte han dele med sine Medarbejdere. Han oplæste et Lykønskningstelegram fra de tre tidligere Nykøbing Borgere Forvalter Hagen, Amtsfuldmægtig Schewing og Redaktør Peter Christian Jacobsen, der nu alle residerere i Aalborg.

Hermed var Indvielsen til Ende, og Boldspillet begyndte paa begge Baner med en Herredouble og en Damedouble paa hver Side af Hallen.