Højby Socialdemokratiske Forening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby Arbejderforening

Stiftet i 1888 under navnet Højby Arbejderforening. Højby sogns Arbejderforening, så dagens lys i 1888 på et møde i Stenstrup Forsamlingshus, hvor redaktør Peder Kristensen Toksvig, Nykøbing Sjælland, var taler.

Der valgtes en foreløbig bestyrelse, som kom til at bestå af: Jens Petersen, ,Lumsås, Lars Kristensen, Stenstrup, Jens Peter Hansen, Klint, Peter Petersen, Tengslemark, Niels Ibsen, Nyrup, Hans Larsen, Stårup, Oluf Petersen, Højby, Andreas Sørensen, Gudmindrup, Hans Hansen, Højby Lyng, Peter Madsen, Ellinge Kohave, og Frederik Nielsen, Kongeparten. Til formand valgtes Oluf Petersen.

En af arbejderforeningens opgaver var " ved alle lovlige midler at virke hen til opnåelsen af bedre livsvilkår for alle, der væsentlig er henviste til at fortjene opholdet ved deres hænders gerning, mænd eller kvinder, og i det hele taget skabe betingelser for en oplyst og selvbevidst arbejderbestands beståen".

En anden opgave var " at støtte den fattige arbejder med mindre pengebeløb, og derved skaffe sig udsigt til at holde sig oppe, når sygdom eller alderdom,svaghed og ulykke forhindrede ham i at fortjene brødet til sig og sine".Til dette formål oprettedes en understøttelseskasse.

Den tredie opgave var at virke for arbejdernes oplysning.

Et blandet foretagende

Det er interesant at se, at foreningen oprindelig prægedes af gårdejere og husmænd. Fra en generalforsamling i 1891 hedder det, at bestyrelsen ikke må uddele hjælp for mistede kreaturer, uden at det skal forelægges på en generalforsamling. På samme generalforsamling drøftede man også oprettelsen af et andelsbageri, og man opstillede til sognerådet husmand Jens Andersen, Kohaven, og skomager Andreas Sørensen, Gudmindrup. Det var første gang man opstillede.

Året efter afløses Skomager Sørensen af Oluf Petersen som formand, og man vedtog følgende på generalforsamlingen: I anledning af et i rigsdagen indbragt lovforslag om udstykning af præstegårdsjorder vedtoges det at udtale, at man anså udstykning i husmandslodder på 3-4 tir. land for det heldigste.

Tilnærmelse til den socialdemokratiske bevægelse

Foreningen var tilsluttet "Dansk Arbejderforbund", men man meldte sig ud i 1892, da man ikke kunne anse forbundet "som udtryk for vore anskuelser om lønarbejdersager". Foreningen bevæger sig nu i zig-zag ind i det socialdemokratiske parti.

Det første spage forsøg herpå fortæller protokollen om. Det fortælles, at formanden har forespurgt hos landstingsmand P. Knudsen, om det var muligt at høre et foredrag af "hr. Jeppesen Borgbjerg". Foredraget skulle være holdt på generalforsamlingen den 5. marts 1893, men taleren udeblev. Senere talte A.C. Meyer i Højby, og den 20. april l894 foretager man en rejse til Vig, hvor man indmelder sig i "De samvirkende Arbejderforeninger i Odsherred". Det er ikke helt klart, hvad der sker i l897, da der fremkommer et forslag om at indmelde sig i "Demokratisk Forbund" for Odsherred, men der er sikkert tale om Socialdemokratisk Forbund, dels fordi bager Hansen, Nykøbing, er formand, dels fordi der kommer henvendelse fra partiet om valgfondsindsamling til valget 1901, og dels fordi man modtager en opfordring til at tiltræde som medejere og udgivere af Holbæk Amts Socialdemokrat, og sende delegerede til møde i Holbæk dagen efter. Det var meningen at købe "Nykøbing Venstreblad" og gøre det til arbejdernes blad.


Højby Socialdemokratiske Forening

Den 15. september l901 tager foreningen navnet "Højby socialdemokratiske forening, og i 1903 vedtager man at opstille en socialdemokrat til folketingsvalget, hvilket dog ikke blev til noget. Man vedtager det samme i 1906, og denne gang bliver resultatet et samarbejde med de radikale om en kandidat, der fik 661 stemmer. Det karakteriseres som et meget betydeligt antal. Samme år rettede man iøvrigt hanvendelse til København om at få et selvstændigt kontor for Holbæk Amts Socialdemokrat.

At der virkelig har været tale om en blandet forretning fremgår af protokollen, der fortæller at man ved et bestyrelsesmøde i 1903 behandler spørgsmålet af salg af margarine fra Svendborg Margarinefabrik.

Kilde: Jubilæumsskrift 1913-1973 for Socialdemokratiet i Nykøbing-kredsen.