Den Radikale Odsherreds-kreds

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Den unge Christoffer Danielsen ca. 1905. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.
Den Radikale Odsherreds-kreds.

"Odsherredskredsens Radikale Venstre".

Stiftet 14. maj 1905.

Ved et i Vig Afholdshjem den 14. maj 1905 afholdt møde vedtoges det at danne en radikal venstreforening for Holbæk amts 5. valgkreds.

Der nedsattes et organisationsudvalg, der kom til at bestå af mejeriejer P. Hansen, Gelstrup, gårdejer N. D. Jensen, Glostrup, redaktør Ferdinand Nielsen, Odstrup, husmand Peter Johan Nielsen, Jyderup, tømrer peter Rasmussen, Vig, gårdejer Hans Nielsen, Klint, skomager Andr. Sørensen, Gudmindrup og gårdejer Lars Eriksen, Brændt.

Gårdejer Lars Eriksen, Brændt, blev valgt til formand, og det var han i fem år til 1910.

Samtidig valgtes de fleste af organisationsudvalgets medlemmer til delegeretmødet i Odense.

1910 til 1914 var formanden redaktør, senere folketingsmand, Ferdinand Nielsen, Odstrup.
Ses-aladingpetersen.jpg

1914 til 1924 var formanden mejeriejer P. Hansen, Rørvig, indtil han blev sygehusforvalter i Kalundborg.

1924 til 1936 var formanden gårdejer Christoffer Danielsen, Nakke.

1936 til 1951 var formanden Helge Bentsen, Råskovgård, Hørve, der blev udnævnt til æresmedlem.

1951 til 1960 var formanden borgmester Anders Lading-Petersen, Nykøbing Sjælland.

1960 den 19. marts valgtes gårdejer Daniel Danielsen, Nakke, til ny formand.

1963 den 11. marts, på generalforsamlingen på Vig Kro, valgtes gårdejer Holger Nielsen, Hørve, Ravnemosegård, til ny formand.

1973 den 22. marts på kredsgeneralforsamlingen på Vig Kro genvalgtes mekaniker Th. West som formand.

1973 til 23. marts 1981 var formanden ledende hjemmesygeplejerske Edel Bundgård, Stenstrup.

1981 den 23. marts valgtes laborant Else Larsen, Lindeallé, Nykøbing Sjælland, som kredsformand.

1911 drøftede man et forslag om kvinders optagelse i de politiske foreninger, og at det overlodes til de enkelte sogneforeninger at handle frit
i denne sag. Foreløbig skulle foreningerne ikke betale kontingent til kredsforeningerne af kvindelige medlemmer, men disse måtte heller ikke
tælles med, når der valgtes repræsentanter til kredsgeneralforsamlingerne. - Ferdinand Nielsen skriver til afslut i forhandlingsprotokollen:
"Forhåbentlig får kvinderne snart politisk valgret og valgbarhed".


Folketingskandidater:

1906 ved det første valg blev kandidaten fisker Chr. Ludvigsen.

Derefter fik man efter lange og træge forhandlinger valgt sin egen kandidat, og den første blev husmandsføreren Karl Hansen, Ankerstræde i 1909.

Men så lød der røster om man ville have en fra selve kredsen, og det blev Lars Eriksen, Brændt, der var kandidat i 1910.

1912 valgtes trafikminister Jens Jørgen Jensen, der førte en god valgkamp i 1913.

1915 blev Svinninge-kredsen efter den nye valglov 1915 nedlagt, og der til Odsherredkredsen blev henlagt en del, hvori landbrugsminister Kr. Pedersen boede, samledes man om ham som kandidat for odsherredskredsen. Han repræsenterede kredsen til 1927, da han på grund af helbredsgrunde trak sig tilbage, og kort efter døde.

Hans efterfølger blev N. P. Andreasen, der valgtes her første gang i 1929, og holdt mandatet til han trak sig tilbage i 1947.

Derefter var det Holbæk-kredsen, der stillede en kandidat.

Efter N. P. Andreasen var det pastor Lund-Sørensen, der var kandidat i en valgkamp.

1949 har professor Aksel Milthers repræsenteret partiet ved 2 valgkampe i Odsherred til 1957.

1957 den 8. februar valgtes cand. polit. Arne Jørgensen, København, til ny kandidat.

+

Odsherredskredsens radikale kvindeudvalg.

1949 den 8. juni afholdt udvalget møde på Asnæs Hotel med repræsentanter fra de fleste signe.

Fru Ranghild Larsen, "Fyrrebo", Rørvig, bød velkommen. Hun er født den 15. juni 1899.

redaktør frk. Augusta Nielsen talte derefter om, hvorledes man havde tænkt sig kvindeudvalgenes arbejde organiseres til styrkelse for arbejdet i vælgerforeningerne.

Kvindeudvalgene sammensættes de fleste steder af 3 indenfor hver sogneforening, og disse samles igen på den måde, at der inden for hver sogneforening vælges et kvindeudvalg i et kredsudvalg, der repræsenteres i kredsbestyrelserne og dens forretningsudvalg.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 9. og 10. juni 1949 og 5. og 12. maj 1955 og 9. februar 1957 og 21. marts 1960 og 11. marts 1963 og 10. april 1973 og 24. januar og 24. marts 1981.--SOC 11. jan 2014, 00:46 (CET)