Carl Meyer

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nekrolog bragt i Holbæk Amts Venstreblad den 22. marts 1923:

Fhv. Købmand Carl Meyer død.

En af Nykøbing Sjællands mest kendte og agtede Borgere, fhv. Købmand Carl Meyer, er i Gaar Eftermiddags i en Alder af 72 Aar afgaaet ved Døden efter i nogen Tid at have været syg af en Aareforkalkning, der i de sidste 3 Uger har fængslet ham til Sygelejet.

Som Købmand var Carl Meyer af den gamle Skole, en af dem, der byggede sin Forretning op paa en grundmuret Tillid hos Kunderne. Det var han ikke om at gøre at tjene det mest mulige, men derimod at gøre Kunderne tilfreds og opdrage dem til at stole paa Købmandens Ord og Anvisninger som paa et Evangelium.

Dette Maal naaede Carl Meyer fuldt ud. Paa ubestikkelig Hæderlighed i alle Forhold svang han sin Manufakturforretning op til en efter vor Bys Forhold anselig Størrelse, skabte sig en fast og sikker Kundekreds, ikke mindst blandt Landboerne, der saa godt som aldrig svigtede ham, naar de skulde gøre deres Indkøb. Hertil bidrog ogsaa, at Carl Meyer var i Besiddelse af et stille bramfrit Væsen, som i høj Grad virkede tillokkende paa Landboerne.

Mulig ogsaa en anden Ting bidrog til at grundfæste hans Stilling til disse. Paa en Tid, hvor det var god Latin paa Bjerget, at enhver selvfølende Købmand skulde sværge til Konservatismens Fane, indtog Carl Meyer nemlig det modsatte Standpunkt og tog Opstilling i Rækkerne som Venstremand, og naar han gjorde det, var det fordi hans Sind oprørtes over Højres Overgrab i Provisorieaarene. Dette politiske Stade svækkede naturligvis Carl Meyers Stilling noget i Byen, men styrkede den til Gengæld blandt Landbefolkningen.

Da Demokratiet naaede at faa Fodfæste indenfor Nykøbings Mure, var det kun saare naturligt, at man tog Carls Meyer Arbejdsevne i Brug, og han blev da ogsaa betænkt med adskillige baade private og offentlige Tillidshverv. Han var saaledes i en Aarrække Byraadsmedlem og udførte et godt og solidt Arbejde for Byens Trivsel. Ligeledes har Carl Meyer flere Gange været valgt til Valgman ved Landstingsvalgene. Ja endog efter Venstres Sprængning i 1905, hvor Meyer fulgte J. C. Christensen over i en moderat Politik, stod han saa godt anskrevet iden demokratiske Lejr, at man baade fra radikal og socialdemokratisk Side akcepterede ham som Fælleskandidat ved de højstbeskattedes Valgmandsvalg lige saa længe som den gamle Valgordning til Landstinget bestod. Paa den Tid stod jo disse Valg endnu mellem Højres og Venstres forskellige Grundopfattelse, og paa de demokratiske Partiers Side lagde man fortrøstningsfuld sin Skæbne i Carl Meyer Haand. Man vidste, at havde han lovet at afgive sin Stemme mod Højre, saa holdt han sit Ord.

Som Købmand var Carl Meyer som nævnt af den gamle Skole, og da Krigstiden kom med sin hensynslæse Opjobning af Priser og Ustabilitet baade i Varekvaliteter og paa andre Omraader, var det ikke noget for Meyer. Tiderne forbød ham at drive sin Forretning efter de gamle Linier, og skønt Handelen i de Aar gav sine Udøvere godt Udbytte, blev Meyer dog ked af det hele, solgte Forretningen og trak sig tilbage til sin hyggelige Villa paa Grundtvigsvej, hvor han forslog Tiden med at pusle i sin Have, give en hjælpende Haand i tidligere Kollegers Regnskabsførelse og Bestridelse af forskellige Tillidshverv, som han endnu var Indehaver af. Han var saaledes Medlem af Raadhusbestyrelsen, Formand for Nævningegrundlisteudvalget og havde flere private Tillidshverv at varetage.